torsjö live vers2

Mer pengar till skolan och höjd skatt

Mer pengar till skolan och höjd skatt

S och V vill höja skatten med 20 öre. I partiernas gemensamma budgetförslag ger det 22,2 miljoner kronor mer till bland annat ett extra tillskott till skolan, återställande av bidragen till studieförbunden och renovering av Sösdala simhall som inte ingår i den styrande borgerliga alliansens budgetförslag, trots att kommunfullmäktige beslutat om renovering.

Det gemensamma budgetförslaget presenteras av socialdemokraterna Lena Wallentheim, kommunalråd, och Joachim Fors, andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tillsammans med Vänsterpartiets gruppledare och ordförande Magnus Åkeborn och vice ordförande Pierre Bäckman som också är ersättare i tekniska nämnden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De är överens om att de inte vill ha ständiga sparkrav i verksamheterna.

– Första frågan är inte vad ska vi spara på utan vilket samhälle vill vi ha, säger Magnus Åkeborn.

Vänsterpartisterna Pierre Bäckman, till vänster, och Magnus Åkeborn presenterade en gemensam budget med S. Foto: Berit önell

– Barn- och utbildningsförvaltningen ska slippa besluta om köpstopp och anställningsstopp varje år i oktober, säger Joachim Fors.

S och V ger barn- och utbildningsnämnden sex miljoner kronor mer i tillskott till driftbudgeten än den styrande borgerliga alliansen, totalt 39 miljoner. Alliansens effektivisering av gymnasieskolan på fem miljoner stryks.

Socialnämnden får ett nytt tillskott på 16 miljoner kronor av S och V, tre miljoner mer än av alliansen.

– Det är bättre att jobba förebyggande. När det väl kraschat blir det väldigt mycket dyrare, säger Lena Wallentheim.

S och V vill inte ha ytterligare bolagisering av kommunal verksamhet, som det nu föreslagna fiberbolaget. Men Lena Wallentheim förklarar att de eftersom de vet att de förlorar den striden inte har budgeterat några medel till fiberverksamheten.

De anser att avskaffandet av delade turer för personalen i omsorgen ska skyndas på. Dessutom vill de få bort varannan helgtjänstgöring. S och V föreslår i sin budget ett uppdrag till omsorgsnämnden att arbetet ska redovisas till kommunstyrelsen under september månad varje år tills uppdraget är fullt genomfört.

Diskussioner är påbörjade inom omsorgen med hjälp av statliga pengar, det så kallade äldreomsorgslyftet. Men det blir för dyrt att avskaffa varannan helg fullt ut.

– Vi måste få fram en plan för hur lång tid det tar. Det handlar inte bara om de som jobbar idag utan också om hur vi ska få personal i framtiden, säger Lena Wallentheim.

S och V är beredda att avsätta mer pengar om det behövs.

Magnus Åkeborn påminner om att personalen har slitit och kämpat hårt under pandemin.

– Sedan kom de tillbaka till en lika slimmad tillvaro som tidigare, det måste brytas, säger han.

Socialdemokraterna Lena Wallentheim och Joachim Fors vill skynda på avskaffandet av delade turer i omsorgen. Foto: Berit Önell

Budgetförslaget innehåller en satsning för att minska antalet medarbetare per chef till max 30, en kostnad på 800 000 kronor 2022 och 1,6 miljoner per år de två följande åren. Personal på förskola och fritidshem får arbetskläder för en miljon kronor.

Partierna föreslår 1,8 miljoner kronor till studieförbunden som tidigare fick 2,2 miljoner per år. Sösdala simhall föreslås få 850 000 kronor per år till driften från och med 2023. Investeringskostnaderna för renoveringen är inte preciserade, men står med i budgeten. Detsamma gäller för en ny förskola på Björklunda som den styrande borgerliga alliansen inte budgeterat för. S och V håller inte med de styrande om att Åhusfältet ska planläggas för bostäder och har därför strukit de 500 000 kronor det arbetet skulle kosta.

– Vi vill hellre utveckla Björklunda där pengar redan är nedlagda. Den fördjupade översiktsplanen har inte med Åhusfältet för bostäder. Om man snabbt vill få fram villatomter kanske det är bättre att fokusera på Björklunda där planen är klar, säger Lena Wallentheim.

Medborgardialog är något som S och V anser viktigt och som nu finns med i målen efter att ha varit vilande sedan pandemin bröt ut. Bland annat vill man återuppta dialogresorna till olika kommundelar som gjordes under förra mandatperioden.

Fritidsbanken där begagnad idrottsutrustning med mera kan lånas, något som ska bli verklighet efter en S-motion, får 700 000 kronor 2022. Ett förslag är att starta verksamheten i den tidigare turistbyrån i kulturhuset. S och V vill satsa på fritidsgårdar i alla kransorterna, inte bara på en plats som de styrande, och avsätter därför 1,1 miljon per år 2022-2023 och 2,2 miljoner 2024. Fritidsnämnden får också ett allmänt tillskott på 1,5 miljoner kronor.

S och V vill ha fler gång- och cykelvägar.

– Jag cyklar mycket. Plötsligt kan en cykelväg bara ta slut och det kan stå en stolpe mitt i vägen, berättar Magnus Åkeborn.

Han tycker dock att debatten blivit lite konstig.

– Det har blivit bil mot cykel. Men bilister cyklar väl också?

S och V vill liksom de styrande utreda möjligheten att använda p-skiva istället för p-automater i centrum,.

– Men vi har strukit pengar för införandet. Vi utreder först, förklarar Joachim Fors.

Pierre Bäckman berättar att tekniska nämnden fått mindre intäkter från parkeringsautomaterna under pademin. Men samtidigt har fler bilister parkerat fel. S och V vill inte som de styrande dubbelrikta Järnvägsgatan.

Tekniska nämnden har också en lång lista över förfallna fastigheter som skulle kunna rivas. S och V avsätter ytterligare 500 000 kronor för ändamålet.

Budgetförslaget innehåller även en liten höjning av aktivitetsersättningen för daglig verksamhet med fem kronor per dag 2022 till 67 kronor och ytterligare två kronor de två följande åren, en kostnad på 240 000 respektive 100 000 kronor per år.

På investeringssidan får kultur- och fritidsnämnden i S-V-budgeten sex miljoner kronor för byte av konstgräsplaner på Österås år 2024. Totalt 3,2 miljoner avsätts till nytt kylsystem i restaurangen på Hovdala samt byte av låssystem. För förbättring och nyanläggning av lekplatser avsätts 1,5 miljoner per år till tekniska nämnden. Belysning och energieffektivisering får samma summa som i alliansens budget, 16 miljoner kronor, men uppdelat på två år för att personalen ska hinna med.

Magnus Åkeborn hoppas på kreativ fasadbelysning, exempelvis på stadshuset.

– Det kan vara olika färger beroende på årstid och för små pengar även belysning som ändras, till exempel i form av en fransk flagga om vi har besök från Frankrike, säger han.

Resultatet för 2022 uppgår till 12,9 miljoner kronor i budgetförslaget från S och V. De följande två åren blir det rejält minus, med 30,2 miljoner 2023 och med 58,9 miljoner 2024. Skatten höjs till 21,40 och kommunen lånar 128 miljoner till investeringar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se