torsjö live vers2

Ännu en budget som spräckts i förväg

Ännu en budget som spräckts i förväg

Hässleholms kommuns budget för 2022 har spräckts redan i förväg, liksom budgeten för i år. Förklaringen är i båda fallen att den antagna budgeten från den styrande borgerliga alliansen fått ett antal tillägg, denna gång inte bara från SD utan även från S och V. Trots det var ingen nöjd. Kommunfullmäktiges budgetdag slutade med att alla partier reserverade sig.

Sex olika budgetförslag ställdes mot varandra i måndagens maratondebatt som pågick nästan hela dagen och kvällen. Skiljelinjerna gick bland annat vid hur mycket tillskott skola och socialtjänst skulle få där S och V ville satsa mest. Alliansens segrande förslag ger 33 miljoner till barn- och utbildningsnämnden samtidigt som ett sparkrav på fem miljoner stryks. Socialnämnden får ett nytt tillskott på 13 miljoner. Skatten blir oförändrad.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ett återöppnande av Järnvägsgatan för trafik i båda riktningarna gick igenom med alliansens budget, under protest från S, V, C och MP.

Järnvägsgatan ska åter öppnas för trafik i båda riktningarna.

MP:s förslag mötte motstånd, bland annat när det gällde större satsningar på miljö- och stadsbyggnadsnämnden för inventering av natur- och kulturmiljöer, förstärkt tillsyn så att länsstyrelsens krav kan uppfyllas, naturreservat med mera. Nämnden förstärks dock med två tjänster.

Gruppledaren Dolores Öhman fick också försvara sitt förslag att minska kommunens inköp av kött och fisk med 30 procent.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) konstaterade att det mesta av maten som köps in serveras på äldreboendena.

– Vad är det de äldre inte ska få? Är det den stundande julskinkan eller söndagssteken? För mig är det här uttryck för en politisk klåfingrighet som jag skarpt ogillar, sa han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) tyckte inte att politikerna skulle dra ner på kött och fisk på äldreboendena.

Dolores Öhman svarade att svensken idag i snitt äter 80 kilo kött per år, vilket är långt mer än de cirka 20 kilo som anses hälsosamt.

– Vi tycker att man ska anpassa menyerna så att de blir mer hälsosamma och mer miljövänliga, sa hon.

En stund senare återkom kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) till ämnet och påstod utan närmare förklaring att importen måste öka med MP:s förslag att ta bort en del av köttet.

– Som det ser ut nu har vi 50 procents självförsörjningsgrad. Om ni tar bort en del måste importen öka, sa hon.

Dolores Öhman förklarade tålmodigt att hennes parti ju vill minska köttkonsumtionen, vilket inte kan leda till ökad import, snarare tvärtom.

Dolors Öhman (MP) försvarade sitt förslag att minska på köttet och försäkrade att det inte kommer att öka importen.

Många ledamöter talade om vikten av trygghet. SD talade sig varma för sitt förslag om kommunanställda väktare och fler övervakningskameror. Lars Johnsson tyckte att det räckte att ta in väktare vid behov, som det fungerar idag.

– Kameraövervakning lär vi inte få tillstånd till, sa han och uppmanade Hanna Nilsson att vara med vid kommunens möten med polisen som måste tillstyrka ansökan.

Hon verkade inte särskilt intresserad.

– Jag lyssnar inte på vad polisen säger utan på vad väljarna säger, sa hon.

Hanna Nilsson (SD) ville inte lyssna på polisen utan enbart på väljarna.

Lena Nilsson (S), ordförande i lokala BRÅ, brottsförebyggande rådet, berättade att andelen invånare som inte utsatts för brott ökat.

– Det är lite problem med nedskräpning och skadegörelse, men andelen invånare som utsatts för inbrott och grövre kriminalitet är ganska lågt. Det är viktigt att vi håller oss till fakta som polisen redovisar, sa hon.

Hanna Nilsson slog bakut.

– Det är anmärkningsvärt att våra kommuninvånare nonchaleras. När folk säger att de är otrygga, ska jag säga att det bara är nedskräpning?

Dolores Öhman ansåg det magstarkt av Hanna Nilsson att kalla Lena Nilsson för nonchalant.

– Det är också nonchalant att inte lyssna på de offentliga utredningarna, sa hon.

Irene Nilsson (S) tyckte att retoriken var riktigt dålig. Även Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson Enochsson (L) och Anders Edwall (C) kommenterade och betonade att frågor om trygghet redan prioriteras.

Johan Peltonen (SD) uttryckte respekt för polisens arbete och rapporter, men påminde om att rapporter ibland sågas.

– Vi lyssnar på människor som lever här. Man är inte alltid på samma plats. Här i kulturhuset var det pompa och ståt i helgen. Men i parkeringsgaraget förekommer både droghandel och prostitution, bara några meter härifrån, sa han.

Folkets väls Björn Widmark menade att varje liten ort är full av problem som dessa. Han vände sig också emot flera ledmöters tal om att ta bort träd och buskar för att öka tryggheten.

– Jag vet inga människor som är rädda för buskar. Problemet måste väl ligga på någon annan nivå. Det är de som gömmer sig i buskarna vi är rädda för. Ska vi såga ner alla träd och buskar för att folk ska bli lugna?

Folkets väls budgetförslag avvek från de övriga, främst genom att ha ett rejält plus på sista raden, hela 130-140 miljoner kronor. Det åstadkoms genom kraftiga neddragningar.

Björn Widmark (FV) var skeptisk till att ta bort träd och buskar för att öka tryggheten.

– Vi kan inte ha en massa kommunikatörer och tillväxtavdelningen har överlevt sig själv, sa Björn Widmark.

FV ville lägga ett effektiviseringskrav på arbetsmarknadsförvaltningen med 35 miljoner kronor och halvera IT-avdelningen. Partiet vill slopa både Europaforum och Hässleholms galakväll, lägga ner skolor, slopa modersmålsundervisningen, minska konsultkostnaderna med tio miljoner kronor, politikerarvodena med fyra miljoner och dra in personalens gratiskaffe med tre miljoner kronor.

Det finns satsningar i budgeten också, bland annat 3,5 miljoner kronor på en mötesplats för unga i kulturhuset. Tekniska förvaltningen föreslås få fem miljoner kronor extra till asfaltering och drygt det till förnyelse av fordon och maskiner.

FV betonar att årets resultat alltid ska vara minst två procent över en rullande femårsperiod. Investeringarna ska vara självfinansierande och soliditeten förbättras. Det blir snarare sämre.

– 2008 var soliditeten 72,2 procent, 2020 var den 56,1 procent och prognosen för 2024 är 46,9 procent, förklarade Björn Widmark.

– Revisorerna säger år efter år att kommunen inte lever upp till god ekonomisk hushållning. Vi lever över våra tillgångar.

Flera ledamöter, bland andra Dolores Öhman, ansåg att FV:s budget skär bort för mycket av kommunens verksamhet, närmare bestämt en sjättedel.

SD var drivande i att frångå den vanliga ordningen att partierna röstar på sina egna förslag och sedan lägger ner sina röster. Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) fick i ett tidigt skede kritik för att hon inte från början yrkade bifall till sin egen budget. Hon deklarerade att den främst var ett valmanifest. Senare förklarade hon att hon i första hand ville få igenom SD:s budget, i andra hand göra sju olika tillägg till den vinnande budgeten.

– Om vi fått som vi önskat hade vi suttit i en majoritet och haft en stabil budget, sa hon.

Hon antydde att alliansen inte hållit vad de lovat före förra valet.

– SD har blivit ganska överkörda och blåsta på allt. Vi är det största partiet. Ska vi inte få något genomslag på något?

S och V passade på att föreslå tre tillägg och C röstade för SD:s tillägg om medel till renovering och drift av Sösdala simhall, något som fullmäktige beviljade redan inför 2021 års budget. Övriga partier tog avstånd från förfarandet.

– Hur i hela friden ska det finnas någon sportslig chans för de styrande att hålla budgeten, undrade Anders Edwall.

Det blev ett stort antal voteringar innan budgeten slutligen kunde klubbas. Fullmäktige röstade först fram förslaget från S och V som motförslag till alliansens. I voteringen mellan S-V och alliansen blev det lika röstetal, 17-17. 27 ledamöter avstod från att rösta. Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) använde sin utslagsröst till alliansens fördel.

Till slut voterade ledamöterna om vart och ett av de tio tilläggsyrkandena. SD fick förutom Sösdala simhall med 25 miljoner kronor i investering plus driftskostnader igenom att Fontänhus för personer med psykisk ohälsa stryks ur budgeten, en höjning av bidrag till föreningar med 610 000 kronor, inköp av arbetskläder till förskole.- och fritidspersonal för 1,2 miljoner kronor och att alla nämnder ska arbeta för att stoppa höghastighetsjärnvägen om den inte läggs längs befintlig bana och med reducerad hastighet. Partiet fick inte stöd för att stoppa utbyggnaden av Björklunda och inte heller för en ny enhet kallad “Trygg i Hässleholm”.

Sösdala simhall kom med i budgeten igen genom ett tillägg från SD. Foto: Lotta Persson

S och V fick igenom höjd aktivitetsersättning för daglig verksamhet med totalt 440 000 kronor och fasadbelysning och utsmyckning till en kostnad av 300 000 kronor årligen. Fritidsbanken kom inte med i budgeten trots att fullmäktige tidigare sagt ja till den.

Samtliga partier reserverade sig till förmån för egna yrkanden och förslag.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se