logga-ligg-tjock

Kuppförsök, Björksäter och naturvård

Kuppförsök, Björksäter och naturvård

Sverigedemokraterna försökte vid måndagskvällens kommunfullmäktige oväntat kuppa in en socialdemokrat på posten som ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Det lyckades dock inte eftersom den nominerade Connie Asterman tackade nej.

Fullmäktige sa ja till att hyra äldreboendet på Björksäter i andra hand av Attendo i väntan på att domstolen avgör överklagandet av beslutet att köpa anläggningen för 40 miljoner kronor mer än värderingarna. De enligt Miljöpartiet urvattnade naturvårdsstrategierna antogs också. Några inventeringar av värdefull natur blir det därmed inte och i övrigt betonas att insatser får göras när det finns pengar.

Kommunfullmäktige var åter delvis digitalt på grund av den ökade smittspridningen av covid-19 och endast ett fåtal ledamöter var på plats i röda salongen i kulturhuset.

Connie Asterman (S). Foto: Exakta Creative
Winnie Aronsson (L). Foto: Urban Önell

En av de första punkterna på dagordningen var valet av ny ordförande i kultur- och fritidsnämnden efter Winnie Aronsson (L) som avgår vid årsskiftet. Förslaget var hennes partikamrat Agneta Olsson Enochsson, som tidigare varit ordförande i nämnden.

Men Johan Peltonen (SD), förste vice ordförande i samma nämnd, kritiserade Agneta Olsson Enochsson för att ha stängt dörren för SD genom att säga nej till samarbete om budgeten för ett år sedan. Han förklarade att samarbetet i presidiet hittills under mandatperioden fungerat med ömsesidig respekt och uttryckte oro för hur det kommer att bli framöver. Dessutom anklagade han L för toppstyrning och hävdade att Winnie Aronsson inte fått gehör för sina förslag i sitt eget parti utan fått färdiga förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott i famnen.

Johan Peltonen (SD).

– Hur ska vi i kultur- och fritidsnämnden kunna utvecklas framåt i positiv riktning när L gång på gång visar att de inte är mogna för uppdraget? Istället för att ge Winnie Aronsson en guldmedalj för att hon lyckades få ihop nämndssamanslagningen gav de henne sparken, det är hennes egna ord, sa Johan Peltonen och deklarerade att han för Hässleholms bästa nominerade Connie Asterman till ordförande.

Liberalernas Mikael Koenen gick genast fram och förklarade att han inte alls visste vad Johan Peltonen snackade om.

– Du har ju ingen som helst aning om vårt interna arbete. Vi sparkar inte ut folk i L. Men Winnie ville lämna över i god tid innan valet. Det var planerat sedan ett år tillbaka, sa han.

Agneta Olsson Enochsson (L).

Dolores Öhman (MP) och Robin Gustavsson (KD) försvarade Agneta Olsson Enochsson. Dolores Öhman tog också tydligt avstånd ifrån SD:s sätt att uttala sig om Winnie Aronsson som inte var på plats och kunde föra sin talan.

– Jag tycker inte att det är ett lämpligt sätt att föra sig i talarstolen, sa hon.

Connie Asterman, som deltog på länk, verkade mest förvånad.

– Det är väldigt hedrande att få den nomineringen, men jag ber att få tacka nej, sa hon.

Björn Widmark (FV)

Björn Widmark (FV) tyckte att det var anmärkningsvärt att SD inte ens förankrat sitt förslag och var kritiskt till att fullmäktige spillde tid på detta.

– Mycket ska man höra innan öronen trillar av, sa han.

Han förklarade också att FV varken ville delta i beslutet eller “de pajaskonster som ligger bakom detta”.

Johan Hammarqvist (C) kallade också SD:s agerande för pajaskonster.

Agneta Olsson Enochsson betonade att L bara sagt nej till samverkan med SD om budgeten och att det är viktigt för henne att samtala med och respektera alla.

Ulf Berggren (SD) nominerade Johan Peltonen istället för Connie Asterman. Peltonen tackade ja, men det hela slutade med att ärendet blev bordlagt eftersom fullmäktige inte fick ordning på den digitala teknik för slutna val som hade krävts vid votering i personval. Dock blir det Peltonen, i egenskap av förste vice ordförande, som får gå in som ordförande tills valet är klart.

Hyreskontraktet för Björksäter gäller från den 1 januari och därför var det bråttom att besluta. Tekniska nämnden och kommunstyrelsen fattade beslut vid rekordkorta sammanträden tidigare på måndagen. Alla partier var eniga utom FV som reserverade sig till förmån för sitt eget förslag om att upphandla vårdplatser av privata aktörer. Partiet vill alltså varken köpa det nybyggda äldreboendet eller hyra det. Dessutom är FV, liksom S, kritiska till att hyresavtalet för Kunskapsportens Ekegården sagts upp innan något annat alternativ var klart.

– Det är inte bara anmärkningsvärt, det är klandervärt, sa Björn Widmark i fullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) betonade att fler äldreomsorgsplatser behövs, att arbetsmiljön på Ekegården inte duger och att hyresavtalet gör att flytten från Ekegården kan ske under ordnade former. Några större ombyggnader behövs inte, endast mindre anpassningar. Han medgav också att hans parti, liksom FV, var för upphandling av äldreomsorgsplatser och även att införa lagen om valfrihet i omsorgen.

– Men nu finns inte den majoriteten i kommunen och det måste vi hantera, sa han.

Politikerna tvistade om det blir billigare eller dyrare att driva äldreboende i egen regi.

– På sikt är det här en bra affär för kommunen. Det blir billigare än om vi förhyr platser, sa Lars Johnsson.

Ulf Berggren (SD) menade att långsiktigt ägande blir billigare. Kommunalrådet Lena Wallentheim hänvisade till en tidigare utredning där tekniska förvaltningen slagit fast att egen regi är billigast. Hon påminde om att S från början var emot försäljningen av Ekegården och Kaptensgården i den invecklade affären där Kunskapsporten fick mark till trygghetsboendet Pärlan.

Lena Wallentheim (S)

– Vi vill köpa platser i konkurrens med andra. Det finns inget som säger att det blir dyrare, sa Björn Widmark.

Voteringen slutade 57-4. Bara FV:s fyra ledamöter röstade nej. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Naturvårdsstrategierna ledde också till strid. De består av tre olika delar som handlar om att öka kunskap och upplevelsevärden, skydda och utveckla naturvärden respektive långsiktigt hållbar skötsel.

S, V och MP argumenterade för det förslag som miljö- och stadsbyggnadsnämnden tidigare fattat i enighet, vilket inte var särskilt radikalt, men något helt annat än kommunstyrelsens förslag som lades fram för kommunfullmäktige. I det nya förslaget har alla skrivningar om att kommunen “ska verka för att” ändrats till “bör verka för att”

Dolores Öhman vände sig emot att skyddsvärd natur inte ska inventeras och menade att det är svårt att värna det man inte känner till. Hon var också kritiskt mot det hon uppfattade som rädsla för att skydda natur eftersom det skulle kunna hindra exploatering.

Dolores Öhman (MP)

– Det är inte exploateringarna som vi politiker behöver skydda. Det som behöver skyddas ör naturen som inte har en egen röst. Företagare och fastighetsägare kan komma och klaga. Men det kan inte naturen. Det är bara vi som kan skydda den, sa hon.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) gav henne rätt i att nämnden var enig i sitt beslut våren 2020. Men nu tyckte han att kommunstyrelsens reviderade förslag var bättre.

– Dolores Öhman säger att det är ett urvattnat dokument. Jag håller inte med henne. Jag tycker att det har gjorts en sund genomgång där fler aspekter kommit fram, sa han och menade till och med att strategierna förtydligats.

Han tyckte också att det var väldigt bra att naturvården nu måste följa de ekonomiska förutsättningarna.

Dolores Öhman ansåg att även kostnaderna för förstörd natur och arter som går förlorade för all evighet måste räknas in i kalkylen.

– Att skydda natur är den bästa investeringen för oss själva och kommande generationer, sa hon.

Magnus Åkeborn (V) gav henne sitt stöd och förklarade att han kände att det är valår igen.

– Då vill jag berätta att V är ett illgrönt parti, sa han.

Magnus Åkeborn (V)

Björn Widmark ville ha fler naturreservat och påminde om att FV försökt stoppa exploateringen vid Hässleholmsgården. Men han var kritisk till naturvårdsstrategierna som han ansåg borde vara en istället för tre.

– Det är omöjligt att hänga med i ett sådant mångordigt dokument, sa han och yrkade avslag.

Förslaget gick igenom utan votering. FV reserverade sig.

Halva ärendet om politikerarvodena blev återremitterat för ytterligare beredning av S-förslaget om ersättning för sammanträden vid budgetarbete, så kallad förrättningsersättning. Ledamöterna hade olika uppfattningar om den gällande ordningen, som bara gällt i år, missgynnade mindre partier utan presidieplatser i nämnderna. Alla enades om återremittering på denna punkt efter en kort ajournering där fullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) kallade till sig alla gruppledare. Den del av ärendet som gällde arvoden till det nya fiberbolagets ordförande och vice ordförande klubbades dock. Där avstod FV från att delta i beslutet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se