logga-ligg-tjock

Kommunen på väg att säga upp Sverigeförhandlingen

Kommunen på väg att säga upp Sverigeförhandlingen

Efter votering stod det klart att det blev återremiss för motionen om att säga upp avtalet med Sverigeförhandlingen.

En majoritet i Hässleholms kommunfullmäktige vill säga upp Sverigeförhandlingen om höghastighetsjärnvägen så snart det går. Men minoriteten bestående av S, V och C begärde och fick vid måndagskvällens sammanträde igenom en återremiss för att föra en dialog med övriga parter som skrivit under om vilka konsekvenserna kan bli.

När kommunstyrelsen i mars 2021 yttrade sig i Trafikverkets samråd om de föreslagna korridorerna för nya stambanor mellan Lund och Hässleholm blev det ett nej till höghastighetståg. Istället för nya spår för tåg i 320 km i timmen ville kommunstyrelsen ha en högsta hastighet på 250 km i timmen och dra de nya spåren i huvudsak längs den befintliga stambanan. S reserverade sig med motiveringen att yttrandet strider mot kommunfullmäktiges tidigare beslut att ställa sig bakom Sverigeförhandlingen om stambanor för 320 km i timmen.

I april kom motionen där Sverigedemokraterna Hanna Nilsson, Ulf Berggren, Jerry Andersson, Johan Peltonen, Susanne Lottsfeldt och Sven Lundh kräver att Sverigeförhandlingen sägs upp och att alla skrivningar om den stryks ur kommunens planer och strategier. Kommunstyrelsen följde sedan kommunjuristens inrådan att avslå motionen eftersom avtalet säger att det tidigast kan sägas upp 2023 och då endast om regeringen inte fattat något beslut om höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund. SD och FV reserverade sig då.

På måndagen kom motionen upp för beslut i fullmäktige. Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) påminde om att hennes parti är det enda som hela tiden sagt nej till höghastighetstågen.

– Det är något som majoriteten av invånarna inte vill ha, sa hon och viftade med protokollet från 2017 då fullmäktige sa ja till avtalet med Sverigeförhandlingen.

Hanna Nilsson (SD) viftade med protokollet från 2017 då kommunfullmäktige sa ja till avtalet med Sverigeförhandlingen.

SD vill ha de två nya spåren mellan Hässleholm och Lund i lägre hastighet och parallellt med befintlig stambana.

– För att kunna göra detta behöver vi säga upp avtalet med Sverigeförhandlingen som binder oss till flera orimliga och ogenomförbara villkor som bostadsbyggande i abnorm takt. Därför menar vi att det är väldigt viktigt att vår motion bifalls. Det ger en tydlig signal uppåt, sa Hanna Nilsson.

Den borgerliga alliansen med kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) i spetsen ändrade sig och gick med på motionens krav att säga upp avtalet med Sverigeförhandlingen, med tillägget “så snart det går”.

– Vi i Moderaterna har reviderat vår uppfattning om höghastighetstågen, både nationellt och lokalt. Vi vill inte bygga en ny järnväg för tåg med en hastighet på 320 km i timmen på tidigare oexploaterad mark. Hastigheten får anpassas efter sträckningen, inte tvärtom, förklarade Lars Johnsson.

Lars Johnsson föreslog ett tillägg till motionen: att avtalet ska sägas upp ”så snart det går”.

SD backade och ställde sig bakom Lars Johnssons tillägg.

– Det är bra om vi kan enas i en så viktig fråga, sa Hanna Nilsson.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S), som företrädde kommunen i Sverigeförhandlingen, talade för projektet och menade att det inte är möjligt att låta den nya järnvägen gå intill stambanan överallt. Exempelvis inte i Sösdala där stambanan redan idag klyver samhället i två delar.

– Det skulle också påverka en stor näringsidkare i Sösdala, sa hon och syftade på Backer.

Istället ville hon, åtminstone i Sösdalaområdet, dra höghastighetsbanan nära riksväg 23, som redan är en barriär i landskapet.

Lena Wallentheim (S) ville dra delar av höghastighetsbanan längs riksväg 23 istället för längs befintlig stambana.

Enligt Lena Wallentheim är de flesta partier i kommunen överens om att värna naturområden som Hovdala och att gärna låta spåren gå på pelare genom Hässleholm.

– En del vill få det att låta som “det stora kriget” om hur vi ska bygga järnväg genom Hässleholm, sa hon.

Hon hävdade också att oron för att bara ett fåtal tåg skulle stanna i Hässleholm var obefogad.

– De allra flesta tåg kommer att stanna i Hässleholm. Operatörerna vill ha in så mycket folk som möjligt, då måste de stanna på viktiga knutpunkter som Hässleholm, sa hon.

Lena Wallentheim betonade att det inte bara handlar om en järnväg för hässleholmarna utan för många andra kommuner och att Region Skåne åtagit sig att titta på andra sträckningar än de Trafikverket föreslagit utifrån de synpunkter som kom in i samrådet. Hon föreslog återremiss.

– Jag tycker att det är ett renlighetskrav att vi har en dialog med de andra kommuner vi samarbetat med och skrivit avtal med, sa hon.

Hanna Nilsson argumenterade för ett snabbt beslut.

– Det är jätteviktigt att vi i god tid talar om vad vi vill. I den här församlingen är jag framröstad av Hässleholmarna, sa hon.

Lars Johnsson ville inte heller vänta. Han befarade att höghastighetsbanan norr om Hässleholm kommer att gå närmaste vägen, vilket blir över jungfrulig mark genom Farstorps och Verums socknar.

– Det vill jag säga nej till så fort det bara går. Det behövs ingen återremiss, sa han.

Dolores Öhman (MP) höll till stor del med Lena Wallentheim och menade att det inte räcker att rusta upp befintlig järnväg. Hon såg dock ingen anledning till återremiss utan röstade nej till motionen.

– Vi kan inte säga upp avtalet förrän 2023, sa hon.

Patrik Jönsson (SD) höll inte med om det, men tyckte att det var bra att vara lite pragmatisk.

Patrik Jönsson (SD), ledamot i riksdagens trafikutskott, var övertygad om att avtalet visst gick att säga upp.

– Apropå avtalsbrott, tågen ska gå i 320 km i timmen enligt Sverigeförhandlingen. Men den längsta sträckan, Ostlänken, ska gå i 250. Mellan Hässleholm och Lund ska det vara 320. De bryter avtalet, då kan väl vi också bryta det. Nu gör vi ju inte det, men jag tror att vitet hade hamnat någonstans mellan noll och noll kronor, sa han.

Han kunde som ledamot i riksdagens trafikutskott berätta att han efter att flera gånger ha ställt frågor till Trafikverkets företrädare fått besked om att den utlovade restiden på två och en halv timme mellan Stockholm och Malmö med höghastighetståg inte är möjlig om tåget stannar på någon station däremellan.

Anders Edwall (C ) påpekade att kommunen inte kan bestämma om det ska bli höghastighetståg i Sverige eller inte.

Anders Edwall (C) ville inte säga upp avtalet eftersom det ger Hässleholm rätt till en centralt belägen station.

– Om banan byggs kan vi inte heller bestämma sträckningen. Men vi har ett avtal där, om banan byggs och går genom Hässleholms kommun, en station ska placeras centralt i Hässleholm och inte i Finja till exempel, sa han.

Därför ville han inte säga upp avtalet.

– Där finns en sista påverkansmöjlighet. Det är inte bestämt om det ska bli pelare, tunnlar med mera, allt håller på att utredas. Att säga upp avtalet nu är dumt, ogenomtänkt och kortsiktigt, sa han.

Lars Johnsson verkade provocerad av hans uttalande.

– Det är en bra varudeklaration inför valet. C kan tänka sig höghastighetsjärnväg via Farstorp-Verum, sa han.

Hanna Nilsson anklagade C för att inte längre vara det landsbygdsparti det en gång var. Men Edwall förklarade på nytt att det han sagt bara var att om det blir ett beslut om höghastighetståg så är det en fördel om stationen placeras centralt.

Efter votering stod det klart att det blev återremiss. SD, M, KD, L och FV reserverade sig.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se