Gruppen-3a-328x120

Försvarar bristande tillsyn av strandskydd

Försvarar bristande tillsyn av strandskydd

Ett av många strandskyddsbrott som ligger på hög hos kommunen är en ö som har skövlats så att den mellersta delen nästan är borta, sannolikt för att någon ska få bättre utsikt.

Hässleholms kommun följer fortfarande inte länsstyrelsens rekommendationer om ökade resurser för lagstadgad strandskyddstillsyn. Tillsynen kommer inte heller att flyttas från byggavdelningen till miljöavdelningen för att undvika jäv och otillbörlig påverkan. Det framgår av miljö- och stadsbyggnadsnämndens svar på länsstyrelsens rapport efter tillsynsbesöket i Hässleholm.

– Eftersom det är samma förvaltning spelar det ingen roll, säger nämndens ordförande Kenny Hansson (M).

Länsstyrelsen hade en rad anmärkningar mot kommunens miljötillsyn vid mötet i augusti 2021. Först i december kom en slutlig rapport med krav på svar senast den 31 januari. Kommunen begärde anstånd och fick tid på sig till den 31 mars, men ärendet har ännu inte behandlats i nämnden utan enbart i dess arbetsutskott. Nästa nämndssammanträde är den 27 april.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi kommer att skicka in yttrandet på arbetutskottets beslut med passusen att nämnden kan ändra det, säger Kenny Hansson.

Prioriterades bort

Frilagt har tidigare berättat att kommunen prioriterat bort strandskyddet helt under flera år och fått kritik från länsstyrelsen för det. Det har i princip varit fritt fram att ockupera strandnära områden utan hänsyn till naturvärden och allemansrätt.

Enligt länsstyrelsen behövdes två nya tjänster enbart för att arbeta med strandskyddet. Förra året utökades miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget så att en tillsynsjurist för både strandskydd och annat kunde anställas. Hon slutade dock efter några månader. I november tillsattes tjänsten på nytt och arbetet med en plan för hur tillsynen ska prioriteras kunde återupptas. Handläggare har också fått utbildning.

Kenny Hansson säger att han inte vet om det gjorts någon faktisk tillsyn sedan den nye juristen kom.

– Vi har 600 tillsynsärenden. Men han har plockat upp bollen, säger Kenny Hansson.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) säger att det finns cirka 600 tillsynsärenden som inte hunnits med. Foto: Berit Önell

Efter besöket i Hässleholm höll Länsstyrelsen fast vid att två helårstjänster för strandskyddstillsyn saknades. Men obligatorisk tillsyn var dessutom bortprioriterad ur behovsutredningen. Länsstyrelsen skriver: “Tillsynsskulden förefaller vara större än redovisad”.

Men miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att behovet snarare är lägre än tidigare uppskattning och att det räcker med två tjänster för all tillsynsverksamhet. Miljöchef Torbjörn Håkansson skriver i yttrandet, som antogs av en enig nämnd, att rekrytering av en handläggare pågår.

– För vår del är det en ekonomisk fråga, vi har en ram från kommunfullmäktige, säger Kenny Hansson.

Han är medveten om att kommunen inte följt lagen och menar att det ska göras.

– Men strandskyddet är fortfarande inte ett prioriterat område för politiken, säger han.

Bryggor har kunnat läggas ut och strandområden ockuperas vid bland annat Finjasjön eftersom kommunen inte lagt resurser på tillsyn av strandskydd. Foto: Berit Önell

Anser du att ni uppfyller lagen med de nya tjänsterna?

– Det är svårt att säga när vi inte har börjat. Vi får utvärdera det, säger Kenny Hansson.

Tonar ner risk för jäv och påverkan

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden håller inte alls med länsstyrelsen om att det finns risk för jäv och otillbörlig påverkan när strandskyddstillsynen sköts på samma avdelning som byggloven. Torbjörn Håkansson skriver: “Bygglovsavdelningen arbetar med strikt myndighetsutövning med en hög servicegrad”. Han påpekar att det i nuläget finns en högre kompetens när det gäller strandskydd på bygglovsavdelningen än på miljöavdelningen som inte rekryterat inspektörer för det behovet.

Den enda åtgärd som miljöchefen anser behövs är ett förtydligande om när jäv uppstår och hur politiker och tjänstepersoner ska förhålla sig till detta. En skriftlig rutin för jävsfrågor, partiskhet och krav på oberoende tillsyn är också på väg, något länsstyrelsen tog upp redan vid ett besök 2017. Då påpekades att flera av nämndens ledamöter satt i andra nämnder och styrelser som miljönämnden hade tillsyn över. Så är det fortfarande. Rutinen ska nu tas fram av kommunens säkerhetsansvariga och gälla kommunövergripande.

Kenny Hansson menar att det inte ska vara några problem med jäv idag.

– Det finns arbetssätt för att det inte ska förekomma. Bygg hade ansvar för strandskydd även innan sammanslagningen av miljönämnden och byggnadsnämnden. Då var det sämre, det tycker jag och denna rekommendationen kom då. Men nu spelar det ingen roll eftersom bygg och miljö ingår i samma förvaltning, säger han.

Kompetens ska förbättras

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden instämmer inte heller i länsstyrelsens bedömning att tillsynsarbetet inte kan bedrivas effektivt på grund av resursbrist och avsaknad av kompetensförsörjningsplan. Enligt nämnden görs det på ett effektivt vis, med undantag av strandskyddstillsynen som genom aktiva beslut inte har prioriterats, och myndigheten utvecklar personalens kompetens utan att ha ett särskilt dokument för detta. Miljöavdelningen har dock tagit fram en mall för årlig kompetensinventering utifrån tips från länsstyrelsen.

Länsstyrelsen var också kritisk till att tillsynen av miljöärenden följts upp och utvärderats “med viss oregelbundenhet”. Enligt nämndens yttrande har detta nu förbättrats, förutom för strandskyddet.

Länsstyrelsen betonade att nämnden har ett ansvar att begära mer resurser för tillsynen om den inte klarar sina åtaganden, alternativt avtala med någon annan kommun om delat tillsynsansvar. Svaret blir att det tagits steg mot att uppnå balans, men att det är en bit kvar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se