Gruppen-3a-328x120

Stökiga lektioner och nedsättande språkbruk på Tyringe skola

Stökiga lektioner och nedsättande språkbruk på Tyringe skola

Elever följer inte instruktioner, fäller kommentarer, svär, härmar eller hånar läraren och använder datorer och telefoner trots tillsägelser. Så beskriver Skolinspektionen några av sina lektionsbesök på Tyringe skola i december. Ändå bedöms bristerna i studiero som mindre allvarliga än vid en tillsyn i maj 2021 som ledde till föreläggande om åtgärder. Vissa åtgärder har vidtagits och andra är planerade. Därför blev beslutet nu enbart en anmärkning. Men kommunen fick ett nytt föreläggande på grund av elevernas nedsättande jargong med sexistiska, rasistiska och homofobiska uttryck.

Efter besöket våren 2021 konstaterade Skolinspektionen att majoriteten av eleverna i årskurs 4-9 sagt att de inte hade studiero i ett eller flera ämnen. Det är ett lagbrott. Enligt skollagen ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Enligt högstadieelevernas uppgifter till Skolinspektionen var det kaos i ett ämne. Elever i ett par klasser i årskurs 4-6 sa att de aldrig har studiero, andra sa att de har det ibland. De kan inte alltid göra sina uppgifter under lektionerna på grund av att det är stökigt i klassen. Enligt eleverna ger en del lärare inte några tillsägelser. Lärarna bekräftar till största del det eleverna sagt och påtalar också att en del elever har svårt att nå kunskapskraven på grund av den dåliga studieron. Enligt lärarna i årskurs 4-6 har lärarna olika regler och förväntningar på eleverna.

Tyringe skola har i två omgångar fått allvarlig kritik av Skolinspektionen. Foto: Urban Önell

Skolinspektionen såg allvarligt på förhållandena. De åtgärder som skolledningen gjort var inte tillräckliga.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt föreläggandet skulle åtgärder vidtas och redovisas senast den 19 november. När Skolinspektionen återkom i december bedömdes situationen bättre, men brister fanns fortfarande.

Springer runt i klassrummet

Enligt det nya beslutet, daterat den 17 februari, är det stökigt på vissa lektioner och lärarnas tillsägelser hjälper bara tillfälligt eller inte alls. Vissa lärare ger upp inför ögonen på inspektörerna. Samtliga intervjuade elever utom en säger att de inte har studiero under alla lektioner. Flera elever i årskurs 7-9 säger att det är kaos på lektioner, att klasskamrater springer runt i klassrummet, skriker och bankar i väggar utan att lärare kan få tyst på dem. Elever i årskurs fem och sex berättar att en del elever spelar på sina datorer, säger fula ord, skriker ut svar under prov, kränker andra elever under lektionstid och kallar elever för olika skällsord.

Elever i tre olika klasser på högstadiet säger att det inte blivit någon förbättring alls under hösten. Ändå blir Skolinspektionens bedömning att bristerna i studiero nu är mindre allvarliga. Åtgärder måste dock fortfarande vidtas och kommunen ska senast den 17 augusti redovisa dem.

Det svenska samhällets värdegrund

Samma datum gäller för åtgärder enligt föreläggandet om normer och värden. Lärarna måste nu i undervisningen klargöra och diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser. Det krävs ett aktivt arbete för att motverka alla tendenser till diskriminering, annars hotar Skolinspektionen med mer ingripande sanktioner.

Elever berättar enligt beslutet att de flesta lärare inte alls tar upp värdegrundsfrågor och inte heller ingriper vid nedsättande kommentarer på raster. Eleverna kallar ofta varandra för fula saker. Alla tillfrågade elever i årskurs sex säger att de inte kan vara sig själva på skolan och inte klä sig som de vill. Lärare både på högstadiet och mellanstadiet bekräftar att det dagligen förekommer sexistiska, rasistiska och homofobiska uttryck bland eleverna och säger att de konfronterar dem om de hör det. Högstadielärarna säger att de numera rör sig mer i korridorerna, bland annat för att kunna stävja språkbruket. De har blivit ålagda från skolledningen att arbeta med värdegrundsfrågor under mentorstid, men har inte hunnit eftersom tiden är för kort. Mellanstadielärarna berättar om luckor i schemat för rastvärdar.

Skolinspektionen skriver: “Trots vetskap om det språkbruk som används på skolenheten visar utredningen att det saknas ett aktivt och gemensamt värdegrundsarbete som har sin utgångspunkt i denna problematik och som kommer alla elever till del som en integrerad del i undervisningen”.

Mer att jobba med

Rektor Pernilla Bill Håkansson berättar att kommunen hade ett digitalt möte med Skolinspektionen den 16 mars för att återkoppla kring studieron.

Hon anser dock inte att de två ärendena kan behandlas var för sig.

– I min värld hänger det ihop. Normer och värderingar, det är lite samma sak, hur vi är mot varandra, säger hon.

Hon berättar om några av åtgärderna som satts in i början av läsåret för att förbättra studieron. Ordningsreglerna har aktualiserats. Skolan har gjort en egen enkät om studiero. Planen var sedan att följa upp den, men arbetet har till viss del stannat av på grund av hög personalfrånvaro under pandemin.

Klassmöten har hållits i klasser där det varit oroligt. Förstelärare och kurator har gett handledning vid behov och alla lärare fick nyligen vara med på en skolutvecklingsträff. En ny enkät är nu på gång samtidigt som den gamla ska följas upp. Bättre koll på rasterna och mer organiserade rastaktiviteter på mellanstadiet är också på gång.

Är det studiero generellt på skolan nu?

– Nej, fortfarande finns det klasser där vi behöver jobba med studiero och även normer och värderingar, säger Pernilla Bill Håkansson.

Alla elever har väl rätt till studiero?

– Det är extremt svårt att nå, men vi måste hela tiden arbeta mot det.

Den 17 mars hade personalen på Tyringe skola en studiedag tillsammans med andra skolor där eftermiddagen ägnades åt temat normer och värderingar.

– Vi försöker jobba aktivt med vår plan mot kränkande behandling. Jag tycker att det är ett bra arbete. Men vi behöver utveckla det ytterligare, säger Pernilla Bill Håkansson.

Nya grupperingar

Hur kunde problemen bli så här stora?

– Det går lite upp och ner hela tiden. Vi behöver jobba intensivt med de nya klasserna i årskurs fyra och sju då vi får nya elever och nya grupperingar, hur vi ska få övergången så bra som möjligt. Jag tror också att hela den situation som varit nu med corona, mycket frånvaro och distansundervisning, jag tror absolut att den har påverkat, säger hon.

Hon tycker ändå att hon är rektor för en trevlig skola och att besluten gett en lite orättvis bild.

– När Skolinspektionen kommer på besök tittar de på ett urval av grupper och elever. Det de har sett har de sett och vi måste såklart jobba med det. Men det finns också många saker som fungerar bra, säger hon.

Samtidigt säger hon att det fanns en medvetenhet om problemen redan innan Skolinspektionen kom.

– Vi hade redan ett pågående arbete. Jag tror inte att Tyringe skola avviker så mycket, säger hon.

Hade hoppats de kommit längre

Skolchef Niklas Persson konstaterar att en del av bristerna nu är åtgärdade.

– Det är klart att man utifrån återkopplingen hade hoppats att skolan kommit längre i att få trygghet och studiero. Men de har ändå gjort vissa åtgärder och ytterligare är planerade, säger han.

Han förklarar att viss problematik kanske inte går att klara i skolan. Andra förvaltningar kan behöva hjälpa till, exempelvis socialförvaltningen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se