torsjö live vers2

Ändrat förslag till översiktsplan ställs ut

Ändrat förslag till översiktsplan ställs ut

Inga vindkraftverk på Nävlingeåsen, omdragning av väg 117 utanför Bjärnum och Vittsjö och tågstationer i de orter som ligger utmed järnvägen. Det är några av de större förändringarna i förslaget till översiktsplan för kommunen utanför Hässleholms stad som ska gälla till 2040. Ändringarna efter de synpunkter som kom in under hösten 2021, bland annat från länsstyrelsen, är så stora att förslaget nu måste ställas ut på nytt.

Synpunkter på det nya förslaget kan lämnas till och med den 3 juli.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Synpunkter på det nya förslaget kan lämnas till och med den 3 juli. Den 2 juni klockan 16-19 hålls ett dialogmöte i stadshusets foajé där tjänstepersoner kommer att svara på frågor. Det är kommunfullmäktige som beslutar om översiktsplanen. Den blir inte juridiskt bindande, men ger en inriktning efter att olika intressen vägts samman.

Under hösten kom yttranden in från 41 olika avsändare. Det var bland annat myndigheter, politiska partier, företag, organisationer och privatpersoner.

Länsstyrelsen och Försvarsmakten varnade för att området som pekats ut för vindkraft på Nävlingeåsen kan komma i konflikt med riksintresse för totalförsvarets militära del. Det var det som hände i en del av området 2016. Då höll kommunen fast vid sitt förslag till detaljplan för vindkraftverk på Nävlingeåsen, trots Försvarsmaktens invändningar. Det ledde till att länsstyrelsen ingrep och upphävde detaljplanen i fem av 17 delområden.

I februari i år beslöt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att helt ta bort Nävlingeåsen som vindkraftsområde i förslaget till översiktsplan. Tillägg gjordes också om en ny dragning av väg 117 på lång sikt samt nya tågstationer i samtliga orter längs järnvägen. Motiveringen var att det bedömdes finnas politisk majoritet för dessa ändringar och att man ville komma vidare i arbetet på ett effektivt sätt.

SD ville att samtliga utpekade vindkraftområden skulle strykas eftersom de vill att Hässleholm ska vara en vindkraftsfri kommun. Kärnalliansen ville stryka Nävlingeåsen, vilket även ett antal privatpersoner föreslagit. Det hjälpte inte att Nävlingeåsen ligger inom riksintresse för vindbruk, liksom Matterödsåsen som kommunen sedan tidigare haft för avsikt att stryka.

Kärnallliansen har verkat för att väg 117 ska dras utanför Bjärnum och Vittsjö för att byarna ska slippa den tunga trafiken. Det är dock osäkert om detta är genomförbart eftersom det i omgivningarna finns strandskydd, vattenskyddsområde, riksintresse för friluftsliv och storområden med höga naturvärden. Trafikverket och länsstyrelsen har ställt sig bakom den tidigare formuleringen om att de tillsammans med kommunen ska utreda trafiksäkerheten genom Bjärnum och Vittsjö. Målet är då att trafik- och miljöförbättrande åtgärder ska vidtas på ett mer kostnadseffektivt sätt än genom en ny dragning av vägen.

Både kärnalliansen och Socialdemokraterna vill att kommunen ska verka för tågstopp i orterna längs järnvägen, exempelvis Emmaljunga, Tormestorp, Mala och Finja.

Länsstyrelsen och Trafikverket påtalade också i sina yttranden att ett föreslaget nytt verksamhetsområde i norra Sösdala står i konflikt med ett av lokaliseringsalternativen för nya stambanor mellan Hässleholm och Lund. Samma sak gäller ett område för sammanhängande bostadsbebyggelse i Finja. Länsstyrelsens råd var att kommunen ska avvakta med de områden som kan försvåra planeringen av den nya stambanan tills det finns ett beslutat lokaliseringsalternativ. Förslaget har reviderats så att nya detaljplaner i Finja eller Sösdala inte påbörjas förrän lokaliseringsutredningen är färdig eller vissa korridorer har förkastats.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se