torsjö live vers2

Korttidsvård föreslås flytta från Lyckåsa

Korttidsvård föreslås flytta från Lyckåsa

Äldreomsorgens korttidsplatser föreslås flytta från Lyckåsa i Bjärnum. Istället kan lokalerna användas bland annat till hemtjänsten – och som sjukhus vid kris eller krig. Foto: Berit Önell

Rummen utan egen toalett och dusch på korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum gjorde det omöjligt att isolera covidsjuka. Tio av de äldre dog. Nu skulle boendet renoveras, men ombyggnaden kan stoppas innan den startat. Korttidsverksamhet föreslås flytta från Lyckåsa till det nya äldreboendet på Björksäter och till Hantverksgatan i Vinslöv. Orsakerna är bland annat svårigheter att rekrytera personal till Bjärnum, men också att boendet ska kunna användas som sjukhus vid kris eller krig. Under tisdagen beslutar omsorgsnämnden i ärendet.

Korttidsplatser används främst för rehabilitering efter sjukhusvistelse. Arbetsutskottet, eller egentligen ordförande Karin Axelsson (M), tog den 16 maj enbart ställning till att flytta dessa platser från Lyckåsa. Förste vice ordförande Susanne Lotsfeldt avstod från att delta i beslutet. Andre vice ordförande Christer Welinder (S) ville överlåta till omsorgsnämnden att fatta beslut på alla punkter. Nu överläts att påbörja rekrytering av medarbetare till övriga tre avdelningar på Björksäter med demensinriktning för inflyttning i september, fortsätta utreda vilka verksamheter som ska kunna inrymmas på Lyckåsa och utreda var korttidsverksamheten ska placeras på sikt.

Arbetsutskottet lade två punkter åt sidan: att köpa in resterande behov av korttidsplatser och att avbryta den planerade renoveringen av Lyckåsa som Hässlehem fått i uppdrag att projektera.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt tjänsteskrivelsen är placeringen av korttidsvård i Bjärnum inte att föredra då det är svårt att rekrytera personal dit.

– En korttidsenhet placerad centralt i Hässleholm kommer att innebära bättre rekryteringsmöjligheter.

Med en central placering hade också kringtiderna runt insatsen minskat.

Lyckåsa byggdes dessutom av Region Skåne på 1980-talet för att kunna användas som sjukhus vid händelse av en kris eller krigssituation.

– Det är olämpligt att i dagsläget göra fastigheten obrukbar genom att starta en renovering om den snabbt skulle behöva tas i bruk för ändamål inom civilförsvaret, heter det i tjänsteskrivelsen.

Behovet av platser med demensinriktning har ökat sedan beslutet om renovering av Lyckåsa för ett år sedan. Samtidigt har behovet av somatiska platser minskat. Åtta somatiska platser på Högalid föreslås successivt omvandlas till demensplatser.

Om renoveringen på Lyckåsa genomförs skulle enbart korttidsvård kunna bedrivas i lokalerna eftersom rummen kommer att vara för små till annat. Det skulle också bli färre rum, åtta per avdelning istället för tio, totalt 24 istället för 30.

I dagsläget finns flera avdelningar lediga på Björksäter. Korttidsvården kan temporärt placeras på en av dessa. De 24 platser som hade blivit kvar på Lyckåsa kan få plats här och i Vinslöv.

Omsorgsnämnden ska också ta ställning till ett förslag till lokalrevision för 2022-2027. Enligt denna kommer troligen ytterligare ett äldreboende med cirka 50 platser att behövas i kommunen om fem-åtta år. Enligt SCB:sbefolkningsprognos 2022 kommer inte antalet personer över 80 år att öka lika mycket som prognosen från 2018 visade.

Totalt köper omsorgen idag in cirka 100 platser, varav 60 inom äldreomsorgen. Cirka tio korttidsplatser köps in.

Inom funktionsnedsättning, stöd och service (FSS) finns ett överskott på cirka 25 boendeplatser samtidigt som ett 40-tal platser köps in av privata vårdgivare.

Lokalrevisionen föreslår att en avdelning på Lyckåsa i befintligt skick används som korttidenhet enligt LSS för vuxna. Kommunen klarar idag inte att erbjuda sådana platser i tid. Övriga utrymmen skulle kunna användas som personalutrymme för hemtjänsten i Bjärnum som idag är samlokaliserade med Vittsjögruppen och lägger för mycket tid på bilkörning mellan orterna. De flesta av kommunens hemtjänstgrupper har idag undermåliga lokaler och en total översyn behövs.

Utredningen rekommenderar också att dagverksamhet för personer med demenssjukdom, som idag finns på Lyckåsa, flyttar tillbaka till ett centralt läge i Hässleholm. Tidigare fanns verksamheten på Kaptensgården i Hässleholm, men tvingades för några år sedan flytta för att lokalerna skulle användas till annat, vilket ledde till protester.

Karin Axelsson säger till Frilagt att huvudanledningen till att renoveringen av Lyckåsa kan avbrytas inte är att civilförsvaret behöver fastigheten.

Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden, säger att det är svårt att rekrytera personal till Bjärnum, framförallt legitimerade såsom sjuksköterskor. Foto: Josefine Leth

– Inte från vår sida, absolut inte. Det har varit en diskussion ganska länge från personalens sida och det kostar också ganska mycket att bygga om, säger hon.

Hon betonar dock att förslagen kommer från tjänstemännen och att arbetsutskottet inte tagit ställning till alla punkter.

Hon förklarar att den personal som är svår att rekrytera till Bjärnum främst är legitimerade, exempelvis sjuksköterskor.

– Det finns större behov av sjuksköterskor på korttid, säger hon.

Hon vill också utöka det så kallade hemgångsstödet som är tänkt att delvis ersätta korttidsplatserna.

Karin Axelsson ville sätta ett nytt boende som prio ett istället för föreslagna prio tre eftersom det tar lång tid att förverkliga och fick med sig övriga i arbetsutskottet.

– Fem-åtta år är ingenting i sammanhanget, säger hon.

Hon kan tänka sig att ett nytt äldreboende kommer att placeras i någon av kransorterna, men vilken vill hon inte spekulera i innan hon fått del av bättre statistik.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se