torsjö live vers2

Tjänstemän tvekar om att “planlägga bort” hus vid reningsverket

Tjänstemän tvekar om att “planlägga bort” hus vid reningsverket

Bostäderna kan lyftas ut från planförslaget för reningsverket i Hässleholm, liksom större delen av det övriga området i det tidigare förslaget. I slutänden kanske bara område A1 blir kvar, det vill säga där reningsverkets processer är belägna idag. Detta framgår av chattkonversationer som Frilagt tagit del av. Karta ur planförslaget

Stadsbyggnadskontorets tjänstemän tvekar nu om behovet av att “planlägga bort” de två bostäderna närmast reningsverket i Hässleholm innan ett nytt miljötillstånd med skärpta reningskrav blir klart. Detaljplanen kan istället begränsas till enbart själva området för reningsprocesserna där ett rejält utbyggt eller helt nytt reningsverk i hemlighet förbereds. Detta avslöjas i en chattkonversation mellan miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och det kommunala bolaget Hässleholm Miljö via konferenstjänsten Teams som Frilagt har tagit del av. Innan det bestäms om pengar ska läggas på en luktutredning som ska visa om bostäderna av hälsoskäl måste bort ska nu en avstämning göras med den nya planchefen som börjar arbeta imorgon, måndag.

Som Frilagt tidigare berättat togs en uppdragsbeskrivning för luktundersökningen fram redan i juni, parallellt med en handlingsplan för nya miljötillstånd för reningsverken. Trots att länsstyrelsen tydligt säger att miljötillstånd aldrig kan ges till ett reningsverk som påverkar närboende så att de tvingas flytta fortsätter kommunen och Hässleholm Miljö att driva den linjen i Hässleholm. Ambitionen har varit att först få detaljplanen klar så att Jan Tillgrens och Linus Jepssons bostäder på 200 meters avstånd kan exproprieras på grund av hälsorisker som kräver skyddsavstånd till reningsverket. Eftersom det inte finns laglig grund för att driva bort boende på grund av närhet till ett reningsverk föreslås bostäderna planläggas som natur så att de på det sättet blir planstridiga. Länsstyrelsens krav på mer tydlig bedömning av omgivningspåverkan om detaljplanen ska fortsätta i den del som rör bostäderna har inte förändrat detta.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef och kommunikationsansvarig på Hässleholm Miljö. Foto: Berit Önell

Ansvariga tjänstemän i kommunen har gett sken av att alla är eniga om att det inte går att göra på något annat sätt. Ett liknande svar fick Frilagt på fredagen från Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef och kommunikationsansvarig på Hässleholm Miljö. Hon förklarar att planförslaget, vad man kan se idag, inte påverkas av miljötillståndsprocessen. Hon vill inte heller spekulera i om en framtida utveckling av reningsverket innebär att bostäder kan placeras närmare. Men luktutredningen ska enligt hennes uppgifter pågå i cirka ett år.

– Vi får då se om utredningen kommer att påverka nuvarande skyddsavstånd, skriver hon i ett mejl till Frilagt.

Försökte undanhålla chattarna

Helena Östling, chef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholm. Foto: Marita Lindhav

Men nu framkommer alltså en annan bild i chattarna. Miljö- och stadsbyggnadschefen Helena Östling vägrade först lämna ut dem till Frilagt med diverse motiveringar som att hon inte visste vad som gällde, att de skulle vara arbetsmaterial eller inte kunde lämnas ut för att det var för tekniskt komplicerat. Det tog dessutom nästan två veckor innan vi fick ett definitiv besked och beslut om avslag. Hässleholm Miljö bedömde däremot efter en dryg veckas betänketid att handlingarna var offentliga och lämnade ut dem så när som på några maskerade siffror. Helena Östlings försök att “hjälpa” Hässleholms Miljö att neka utlämning om Frilagt skulle försöka begära ut handlingarna via dem, som också avslöjas i chattarna, avfärdades uppenbarligen.

Den 4 augusti berättar Andreas Ask, stadsbyggnadsavdelningens handläggare för detaljplanen, i chatten att han stämt av med Helena Östling om fortsättningen av planarbetet. Övriga deltagare är Alexander Lindahl som tog över som handläggare den 8 augusti när Andreas Ask gick på föräldraledighet, Hässleholm Miljös va-chef Cornelia Ljungerud, utredningschef Stefan Lindgren och utredningsingenjör Emma Isacsson.

– Det skulle behövas ett varv till innan vi bestämmer oss om utredningen, så att vi inte lägger pengar på något som vi inte riktigt vet vad vi kan få ut av, skriver han och meddelar att Helena Östling ska initiera en diskussion med nya planchefen Cecilia Lindgard och Cornelia Ljungerud.

Tvekar om plan före miljötillstånd

Andreas Ask skriver att man behöver fundera kring nyttan och syftet med detaljplanen, med tanke på inskränkningarna på grund av nya stambanan och generellt oklara förutsättningar då ingen vet vilken typ av anläggning det planeras för och hur omgivningspåverkan kan bedömas med en flexibel detaljplan. Han uttrycker tveksamhet inför att göra detaljplanen före miljötillståndsansökan och avslöjar att ett utbyggt eller nytt reningsverk är på gång.

– Får vi en ändamålsenlig detaljplan innan vi påbörjar en miljötillståndsprocess och innan vi vet hur det framtida behovet ser ut för utbyggnad/nytt reningsverk?

– Vi vet inte heller vilken typ av anläggning, hur stor en framtida anläggning kommer att vara och vad den kräver för optimala kopplingar med befintlig anläggning eller om det är en helt ny anläggning på östra delen av verksamhetsområdet, skriver han.

Oro för nuvarande placering

Chatten visar att det finns en oro för att reningsverkets nuvarande placering inte ska klara en miljöprövning.

– Hässleholm Miljö och miljöavdelningen anser att det är fördelaktigt med en detaljplan för att stärka platsens lämplighet inför en lokaliseringsprövning under miljötillsåndsansökan. Samtidigt så är det inte nödvändigt med en detaljplan för att få till ett miljötillstånd, skriver Andreas Ask.

En omfattande utbyggnad eller ett helt nytt reningsverk kan bli aktuellt i Hässleholm. Foto ur planförslaget

Han anser att potentiell hälsorisk är en prioriterad fråga att få utrett först, för att kunna bedöma om bostäderna behöver “planläggas bort” eller inte.

– Om inte så kanske det inte finns behov av en detaljplan. Eller ska bara omgivande mark planläggas för att säkra upp närområdet? Behövs det?

I chattkonversationen är det fortfarande tydligt att det är oklart om detaljplanearbetet överhuvudtaget ska fortsätta.

– Om detaljplanen ska fortsätta anser jag att det behövs ett antal underlag och ställningstaganden när det gäller utformningen och avgränsningen, skriver Andreas Ask.

Kanske Jan Tillgren snart slipper diskussionen om detaljplanen som skulle tvinga bort honom från hans hem. Tjänstemännen diskuterar i sin chatt att det kanske inte behövs någon planläggning. Foto: Berit Önell

Han nämner att en del av området norr om Maglekärrsbäcken är föreslaget som kvartersmark, trots att det har höga naturvärden, liksom en del jordbruksmark i söder.

Kan begränsa planen till reningsprocesserna

– Får vi till en bra och ändamålsenlig avgränsning av kvartersmarken för reningsverkets utveckling? Eller ska vi bara planlägga område A1?

Område A1 är det område där reningsverkets processer finns idag.

Emma Isacsson tackar Andreas Ask för hans inlägg och instämmer i att det bästa vore om Hässleholms Miljö, stadsbyggnadsavdelningen och miljöavdelningen kan träffas.

– Det är viktigt med halvhalter och avstämningar för att se så att vi har samsyn kring det som är målsättningen, skriver hon.

Redan i en chattkonversation i början på juni nämns att det finns ett utkast till ny gräns för planområdet kring reningsverket. Omfattningen föreslås då diskuteras med konsulten som ska göra luktundersökningen. Handläggaren Andreas Ask tycker då att det är ganska svårt att formulera uppdraget tydligt eftersom det inte finns någon planerad utbyggnad av reningsverket som går att bedöma mer noggrant.

Deponi lyfts ur planförslaget

Den olagliga deponi som misstänks förorena Sötekärrsbäcken föreslås tas bort ur planförslaget för att man ska slippa röra i den. Foto:: Berit Önell

En av länsstyrelsens synpunkter på planförslaget är att det finns flera deponier i området, bland annat den olagliga tippen intill Sötekärrsbäcken där en mängd olika föroreningar uppmätts i sedimenet. Kommunen och bolagen har tvistat om vem som ska ansvara för att undersöka och åtgärda den. Andreas Ask förslår nu att den inte längre ska vara med i planområdet för att man inte ska behöva röra i den.

Han betonar att han vill att detaljplanen ska få den nytta som behövs.

– Så att vi inte gör något i onödan om det skulle vara så att reningsverket ser annorlunda ut om ett par år och att detaljplanen inte räcker till.

Detta bedömer han vara den största osäkerhetsfaktorn.

– Men dess omgivningspåverkan ska ju inte bli sämre vid en framtida utbyggnad/miljötillståndsprövning, så att utgå från nuvarande anläggning innebär ju som jag tolkar det att det inte blir en sämre situation när reningsverket behöver utvecklas.

Den 21 juni skriver han att när konsulten vill ha avstämningsmöte om utredningens utformning behöver miljöchef Torbjörn Håkansson och den som tar över tillsynen på reningsverket kopplas in och vara med i framtagandet “så att vi täcker in alla eventuella frågor”.

Berit Önell

Läs mer:

2022-08-25 Reningsverket ska förbättras – efter att boende tvingats bort

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se