Gruppen-3a-328x120

Företagsbot för olaglig hantering av massor vid reningsverket

Företagsbot för olaglig hantering av massor vid reningsverket

Siktningen av schaktmassor bakom reningsverket i Hässleholm var olaglig. Miljöåklagare Lars Magnusson beslöt därför på tisdagen att det kommunala bolaget Hässleholm Miljö ska betala en företagsbot på 50 000 kronor för otillåten miljöverksamhet. Bolaget har accepterat företagsboten som ett strafföreläggande och slipper därmed rättegång.

Som Frilagt tidigare berättat har anläggningen för storskalig bearbetning av massor växt upp under en längre tid. Upplagsplatsen utökades på ett par år till dubbla storleken genom utfyllnad av en ravin nära Maglekärrsbäcken.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
I december 2021 pågick verksamheten på anläggningen bakom reningsverkets slamvassbäddar för fullt. I mitten på bilden syns ett galler till ett siktverk.

Hässleholm Miljö hävdade att det enbart förekom mellanlagring av massor från ledningsgrävningar på platser i staden där det inte fanns plats att lägga upp massorna. På det sättet fördes kommunens miljöinspektörer bakom ljuset tills anläggningen avslöjades vid en ordinarie inspektion i våras. Då stoppades siktningen som kräver en så kallad anmälan enligt miljöbalken. Mellanlagringen behöver däremot inte anmälas och fick därför fortsätta. Miljöavdelningen godkände så småningom en anmälan som innebar att anläggningen skulle utökas ytterligare. Grannen Linus Jepsson har överklagat det beslutet och eftersom det ärendet ännu inte är avgjort är fortfarande enbart mellanlagring tillåten.

Enligt bolagets egna uppgifter har det gått cirka 40 lastbilar per dag till anläggningen. Linus Jepsson hävdar att det varit betydligt fler fordon och att bullret från dem varit störande. Han har också bilder som visar både maskiner som hanterar massor och lastbilar som hämtar och lämnar redan under 2020. Både han och miljöinspektörerna har gjort polisanmälan. Linus Jepssons anmälan har dock inte utretts eftersom båda anmälningarna enligt polisen innehöll samma uppgifter.

Men åklagaren Lars Magnusson vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål förklarar nu att det inte gått att klarlägga hur lång tid den illegala verksamheten pågått.

Miljöåklagare Lars Magnusson. Foto: Urban Önell

– Vi har kunnat konstatera att Hässleholm Miljö i vart fall under tiden 18 oktober 2021 till 18 mars 2022 bedrivit miljöfarlig verksamhet utan anmälan, säger han.

Bolaget har erkänt att transporterna pågick den 18 oktober. Exakta mängder har inte gått att fastställa och inte heller massornas eventuella föroreningsgrad.

Linus Jepsson har även anmält att upplaget saknar bygglov, vilket krävs för en stadigvarande anläggning, och stadsbyggnadskontoret har nu, efter närmare ett halvår, uppmanat bolaget att söka bygglov.

På tisdagsförmiddagen gick Hässleholm Miljö ut med ett pressmeddelande om att en företagsbot utfärdats, att bolaget kommer att betala den och att dialog förs med tillsynsmyndigheten, det vill säga miljöavdelningen.

– Vi arbetar intensivt för att skapa en cirkularitet i vår användning av massor. Vi inventerar och tittar på massbalansen i alla våra projekt för att skapa miljömässigt godkänd hantering som möjliggör att kunna återanvända massor vid grävarbeten istället för att köpa in jungfruligt material, säger Matilda Ekström, tillförordnad VD på Hässleholm Miljö, i pressmeddelandet.

Men när Frilagt ringer till åklagaren visar det sig att beslut om företagsbot ännu inte är fattat.

– De har nog missuppfattat det. Ärendet är under handläggning, men de har fått veta att de antagligen kommer att få ett strafföreläggande, säger han.

Han förklarar att en företagsbot på 50 000 kronor följer riktlinjerna för den här typen av brott.

Hur allvarligt är det?

– Medelallvarligt, säger han.

Företagsbot ska inte uppfattas som ett lindrigare straff än en dom.

– Det enda man tjänar på det är att man slipper inställa sig till domstol, säger han.

Om bolaget inte godtar strafföreläggandet blir det dock rättegång.

Hässleholm Miljö har svarat att företagsboten accepteras. Under telefonsamtalets gång konstaterar Lars Magnusson att ärendet är färdigt för beslut. Han utfärdar strafföreläggandet.

– Just nu har jag utfärdat det, säger han och förklarar att Hässleholm Miljö kommer att få beslutet på posten inom några dagar.

Handlingarna blir därmed också offentliga och Frilagt begär ut dem, men åklagarmyndigheten lämnar inte ut handlingar per mejl så vi får också vänta på posten.

Bolaget hävdade även i sitt pressmeddelande att man sökt tillstånd för masshanteringen, men det som krävs är alltså enbart en anmälan som dock måste godkännas och vinna laga kraft.

Berit Önell

Läs mer:

2022-04-03 Illegal hantering av massor vid reningsverket

2022-06-29 Hantering av massor godkänd – och överklagad

2022-07-21 Förundersökning om upplaget bakom reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se