logga-ligg-tjock

Arbetsmiljön viktigast för Magnus Åkeborn (V)

Arbetsmiljön viktigast för Magnus Åkeborn (V)

Arbetsmiljön är den viktigaste lokala frågan inför valet för Magnus Åkeborn, Vänsterpartiets förstanamn på valsedeln till kommunvalet i Hässleholm.

– Det är något kommunen själv kan ta tag i i sin egen verksamhet; skolor, hemtjänst och förvaltningar. Min åsikt är att alla förvaltningar är undernärda. Det saknas resurser, säger han.

Andra huvudfrågor är miljö och klimat. Magnus Åkeborn vill se solpaneler på praktiskt taget alla kommunägda fastigheter.

Han sitter som ersättare i socialnämnden och ser prognoserna där varje kvartal.

– Det är samma nedåtgående siffror hela tiden. Det är tydligt att så här mycket pengar behövs, säger han.

Magnus Åkeborn vill hellre satsa på kollektivtrafik och cykelvägar än på biltrafik i Hässleholms centrum.

Han menar att underfinansieringen leder till att personal lämnar kommunen och att det är svårt att rekrytera ny.

– Vi samarbetar med S och har lagt äskanden och motioner för att få extra pengar. På mötena får vi moraliskt stöd från alla, men när vi ska rösta följer de sin ledning.

– Vi måste utöka personalen i första hand för att frigöra möjligheter till personalutveckling, inte bara rädda en nödsituation hela tiden, säger han.

Kortare arbetstid
och helt stoppade delade turer

V vill enligt sitt lokala valprogram inleda försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom omsorgen och dessutom helt stoppa delade turer och minutstyrd arbetstid.

Han är tydlig med att han och Vänsterpartiet vill att studieförbunden ska få tillbaka det stöd de hade från kommunen till 2019. Han betonar att det muslimska studieförbundet Ibn Rushd är utredda och friade efter att ha anklagats för samröre med islamister. Islamistkopplingarna var SD:s argument för att kommunen skulle stoppa bidragen till alla studieförbunden. Han konstaterar att L nu är mest högljudda för att återställa bidragen, men att samarbetspartierna M och SD har motsatt uppfattning.

– Vi har haft en svångremspolitik länge nu av högern med stöd av SD. Det viktigaste är väl att inte höja kommunalskatten, säger han.

Skattehöjning behövs

Själv anser han att det behövs en skattehöjning. Hur mycket kan han inte säga.

– Jag vet att vi inte får egen majoritet att styra kommunen. Vi kommer att få förhandla.

Enligt Magnus Åkeborn leder underfinansiering till att kommunens personal gör misstag. Men han betonar att lagen ska följas oavsett.

– Självklart ska vi följa lagen. Strandskyddet är en tydlig markör här, säger han.

Strandskyddet går
inte att tumma på

Han berättar att han även på andra håll än kring Finjasjön och Vittsjön har sett problemet med att vissa ockuperar strandnära mark så att allmänhet och turister inte kan gå där. Så är det bland annat på en skärgårdsö utanför hans hemstad Karlskrona.

– Jag tycker inte att det går att tumma på, säger han.

Han kan inte direkt säga vad kommunen skulle kunna spara in på för att få pengar till viktiga satsningar.

– Olika saker får vägas mot varandra. Det kokar ner till vad för samhällssyn de styrande har. Som vi ser det, när högern och SD styr drar de ner på samhällsservice. Det de behöver kan de skaffa ändå, privat försäkring, privata skolor med mera. De rike klarar sig nock ändå. Vi vill gå till de som inte har samma förutsättningar och höja golvet. Pengarna ska inte gå till dem som klarar sig ändå. Kommunen lägger miljoner för att locka hit företag. Svenskt Näringslivs lista är ju viktigast i världen. Men det kokar ner i att tjänstemännen ska svara i telefon direkt. Företagare som funderar på att flytta hit är också människor.

Enligt Magnus Åkeborn är kommunen till stora delar undernärd och mer resurser krävs till bland annat socialtjänsten.

Att bygga om Järnvägsgatan igen är en annan sak som Magnus Åkeborn tycker var onödig. Han vill hellre se att cykelvägar, tåg- och busstrafik byggs ut. Partiet vill se ett totalstopp för fossila bränslen efter 2035. Laddstolpar till elbilar ska upp fortast möjligt.

– Kommunen började jobba med det här, men mycket har gått i stå, säger Magnus Åkeborn.

Sol och vindkraft

Han vill att kommunen åter ska anställa en miljöstrateg, skynda på med klimateffektivisering av fastigheter och satsa på energi från vindkraft och solceller. Vindkraft på Nävlingeåsen ska inte strykas och fler platser ska utredas.

– Vi reagerade starkt på att tekniska nämnden tog bort Nävlingeåsen i sitt remissvar till översiktsplanen, säger han.

Han förstår inte rädslan för vindkraft, inte heller Försvarsmaktens invändningar.

– Det pågår en diskussion om det även på statlig nivå. Vad skulle kunna hända? Skulle ett rotorblad från ett vindkraftverk falla ner på en atomsäker bunker?

Fladdermössen vill han däremot värna, men är övertygad om att länsstyrelsen bevakar den frågan och har kunskap om den senaste forskningen.

– Vi vill naturligtvis inte offra några fladdermöss. Men vi måste dra vårt strå till stacken. Vi kan inte bara säga nej till vindkraft för att någon markägare är orolig för sänkt värde på sin fastighet, säger han.

Inte moralisk rätt
att inte ta tag i Finjasjön

Magnus Åkeborn svarar ja på att satsa pengar på Finjasjön och är beredd att driva frågan.

– Motivet är att jag tycker inte att vi har moralisk rätt att inte ta tag i Finjasjön miljömässigt. Vi får spara pengar på något annat, för kommande generationer.

Han är medveten om att sjöns tillstånd också kan påverka klimatet och nämner situationen i Alaska och Sibirien där metangas tränger upp och bildar stora slukhål när permafrosten tinar. Även i Finjasjön finns metanläckage och Frilagt har tidigare berättat om kratrarna på bottnen vid Sjörröd.

Vill höja ersättning till flyktingar

När det gäller dagersättningen till flyktingar, som ligger långt under nivån för socialtjänstens ekonomiska bistånd, säger Magnus Åkeborn att den måste höjas.

– Även ekonomiskt bistånd ligger väldigt lågt i Hässleholm, man går efter miniminivån på listan som bara är en rekommendation. Jag vill svara att detta är en sak som skattepengarna ska gå till.

Han vill inte att ukrainare ska behandlas annorlunda än andra flyktingar, men befarar att solidariteten har omdefinierats efter de stora flyktingströmmarna 2015.

– Vi måste kunna ha många bollar i luften. Generellt vill vi gå åt andra hållet och vara generösa, säger han.

I praktiken vill han gå tillbaka till hur det svenska asylsystemet såg ut före 2015 med främst permanenta uppehållstillstånd, inte tillfälliga som nu, och generösare anhöriginvandring.

– Asylrätten är självklar. Men en del som kommer hit har stora förhoppningar om att någotsånär i närtid återvända och bygga upp sitt land. Andra kan inte alls återvända och att då inte ge dem permanent uppehållstillstånd gör att de inte får möjlighet att bygga upp ett liv här. Vi måste behålla det här på en mänsklig nivå, säger han.

Text och foto: Berit Önell

Vänsterpartiet
Enligt Wikipedia är Vänsterpartiet (V) ”ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund”. Partiet bildades 1917 och har bytt namn flera gånger. 1990 plockades ”kommunisterna” bort ur partinamnet så att VPK blev V. Partiledare är Nooshi Dadgostar. Lokalt går partiet till val 2022, liksom 2018, under parollen: ”Ett Hässleholm för alla”. Det lokala partiprogrammet har 21 punkter. Vänsterpartiet vill bland annat att det ska byggas fler hyresrätter, inleda försök med förkortad arbetstid med bibehållen lön, ge mer resurser till socialtjänsten, arbeta för en grön omställning, bygga fler sammanhängande gång- och cykelvägar och göra Hässleholm till en Fair Trade-kommun. De vill också att kommunen ska arbeta mer aktivt i linje med Agenda 2030, som FN har antagit, och mot rasism. Vänsterpartiet har idag två mandat i Hässleholms kommunfullmäktige.

Magnus Åkeborn
Ålder: 56 år
Bor: I hyreslägenhet i Hässleholm.
Familj: Ensamstående
Sysselsättning: Har ny karriär som kock. Har tidigare arbetat som skådespelare och regissör i 30 år.
Politiska uppdrag: Gruppledare Vänsterpartiet Hässleholm, sitter i fullmäktige, kommunstyrelsen och socialnämnden. Står som nummer 1 på Vänsterpartiets fullmäktigelista. Kandiderar till riksdagen som nummer 1 på Vänsterpartiet Skåne Nordost riksdagslista. Styrelseledamot i Västra Göinges Hembygdsförening och styrelseledamot i ABF.

Frågor till de politiska partierna inför valet 2022

1. Hur ska kommunen göra det mer attraktivt att jobba i omsorgen?
– Högre lön. Arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Inga delade turer. Mer makt över sina egna scheman. Stoppa minutjakten. Fler arbetskamrater. Större möjligheter till vidareutbildning.

2. Vad ska kommunen göra åt otryggheten och våldet?
– Mer resurser till socialförvaltning, skolan och kultur fritid. Även föreningslivet och studieförbund är viktiga verktyg för att unga ska känna sig inkluderade och behövda i samhället. Polisen ska finnas synlig på gatan, kvarterspoliser som känner folk i det område de verkar i. Utveckla samarbetet med skolan och socialförvaltningen. Vi vill att man återinför fältassistenter i någon form igen.

3. Ska alla byskolor vara kvar?
– Så länge det pedagogiska uppdraget fullföljs. Det finns stora fördelar med mindre skolor. Nära relationer mellan föräldrar, elever och lärare. Vi vill ha en levande landsbygd. Det är viktigt att det finns lokala förskolor och skolor.

4. Skolresultaten i kommunens grundskolor har försämrats under lång tid (förutom under några år med viss återhämtning som inte blivit bestående), vad vill ni göra åt det?
– Låt lärare arbeta som lärare. New Public Management har gått för långt. Samtidigt som vi ska anställa fler lärare så måste vi ha mer administrativ personal, skolsköterskor och kuratorer. Högre lön. Bättre arbetsförhållande för personal gör att alla elever blir sedda, ergo bättre skolresultat. Detta kostar, men vi kan börja att förbjuda vinstdrivande friskolor som dränerar kommunens skolbudget på miljoner skattekronor.

5. Ska kommunen prioritera tillgänglighet för biltrafik eller cykling i Hässleholm?
– Vi vill prioritera cykel i Hässleholm. Men samtidigt utöka kollektivtrafiken så det är lätt att röra sig runt i hela kommunen. I längden vill vi ha gratis kollektivtrafik.

6. Hur mycket vindkraft ska kommunen ha?
– Så mycket som möjligt. Vi tar klimat hotet på allvar.

7. Ska Finjasjön räddas, i så fall hur?
– Vi vill naturligtvis ha en frisk och badbar sjö. Vi får lyssna på den kunskap som finns och välja åtgärder efter det. Med detta sagt kan vi inte lägga hur mycket skattepengar som helst på detta.

8. Hur många fler fritidsgårdar blir det om ni får bestämma efter valet?
– Vi vill ha en fritidsgård i varje tätort och fortsatt stöd till Mötesplats Ljungdala och Markan.

9. Vill ni ha fler eller färre kommunala bolag?
– Färre. Helst vill vi återkommunalisera alla bolagen.

10. Ska det byggas fler bostäder, i så fall var?
– Vi vill att det byggs fler lägenheter. I första hand hyresrätter med rimliga hyror men även att vi renoverar och miljömässigt uppgraderar de bostäder vi har. Det finns mycket klimatvinst i det. Vi vill se fler bostäder över hela kommunen, i Hässleholms stad och alla tätorter.

11. Hur ska orterna utanför Hässleholm utvecklas?
– Det ska finnas kommunal service. Bra kollektivtrafik. Stödja föreningslivet. Bra skola, vård och omsorg. Planlagd industrimark till företag.

12. Ska politikerarvodena sänkas eller höjas?
– De ska sänkas i toppen och höjas i botten. Vi måste stärka vår demokrati genom att fler människor engagerar sig i politik och ställer upp och tar uppdrag. Mötesarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst för vanliga ledamöter och ersättare är inte den stora utgiften. De högsta arvodena kan gott sänkas.

13. Vill ni arbeta mot korruption i kommunen, i så fall hur?
– Vi måste värna medborgares och medias fria insyn. Fullständig transparens. Tex återkommunalisering av de kommunala bolagen.

14. Har ni ambitionen att kommunen ska följa lagen och i så fall, hur ska ni nå dit på följande områden:
Strandskydd
Fastighetsköp
Diarieföring
Miljöfarlig verksamhet
– Ja, vi har ambitionen att kommunen ska följa lagen. Vi vill ha ett starkt strandskydd. Kommunen måste kunna köpa fastigheter om det finns behov, detta behov ska redovisas, alla lagar och regler skall följas. Diarieföringen ska vara klanderfri, om behov av utbildning finns hos tjänstemän och politiker, skall den genomföras. Ska lagföras och beivras.

15. Ska kommunen arbeta mot klimatförändringarna, i så fall hur?
– Vi kan ju börja med att ha en miljöplan och anställa en miljösamordnare igen. Vänsterpartiet har förslag på nationell, regional och kommunal nivå i sina valprogram.

16. Kommunen fick åter dålig placering i Aktuell hållbarhets miljöranking. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Restalliansen styr med SD, och vad de anser om Miljöfrågor framgår tydligt. Våra miljöpunkter framgår av vårt lokala program.

17. Kommunen fick åter dålig placering i Svenskt näringslivs ranking om företagsklimatet. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Intressant att det går så dåligt när Moderaterna med stöd av den blåbruna samlingen styr. Företag startas och drivs av människor. Dessa bor och lever i vår gemensamma välfärd. Med bra skola, vård och omsorg, en bra trevlig stad med hopp om en bättre framtid blir det bättre för oss alla. Att sen kommunen ska svara i telefon och på mejl i tid borde vara en självklarhet.

18. Kommunen fick åter ett av landets sämsta resultat i SCB:s medborgarundersökning. Medborgarna har lågt förtroende för politiker och tjänstemän. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Vi anser att kommunen har backat på många sätt. De som styrt har sparat in och dragit åt svångremmen ordentligt. Detta får naturligtvis konsekvenser. Vi har länge sett att alla förvaltningar är underfinansierade. Vi vill tillföra resurser så kommunen kan utföra sitt uppdrag. Det blir ett problem när de olika partierna benämns ”politikerna” som om vi var en homogen grupp. Vi måste bli tydliga med den politiska skillnaden mellan oss. Inte bara i valrörelsen, utan hela mandatperioden. Här har media även ett ansvar.

19. Vilket ansvar ska kommunen ta för ukrainska flyktingars boende och uppehälle när Migrationsverkets ersättningar inte räcker till?
– Vi ska ta ansvar för alla flyktingars behov. På riksnivå får vi se till att Migrationsverket har de resurser som behövs och på kommunal nivå får vi ta det ansvar som behövs. Vi är människor allihop. Det finns oerhört mycket resurser i Sverige. Låt oss se till att fördela ”ett bättre liv” mer solidariskt.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se