Gruppen-3a-328x120

Stora sparkrav på omsorg och fritidsverksamhet

Stora sparkrav på omsorg och fritidsverksamhet

Omsorgen måste spara 12,65 miljoner kronor. Mötesplats Ljungdala tvingas till neddragningar igen och Markan mister sin utlovade personalförstärkning. Europaforum läggs ner. De redan beslutade satsningarna på Fritidsbanken och Sösdala simhall skjuts på framtiden. Inte en krona extra läggs på att åtgärda Finjasjön. Det var ett stramt budgetförslag för åren 2023-2025 som den styrande majoriteten i Hässleholms kommun presenterade på fredagseftermiddagen.

– Det är väldigt tuffa förutsättningar, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD).

Stora nedskärningar väntar i Hässleholms kommun de närmaste åren. SD, M och KD berättar vid fredagens presskonferens om sina prioriteringar. Hanna Nilsson, Lina Bengtsson (M) och Christer Caesar (KD) betonar att de måste ta ansvar för ekonomin och att effektiviseringar i kärnverksamheterna inte ska drabba kommuninvånarnas välfärd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Hässleholms kommun nya styre har presenterat sin första budget, från vänster Lina Bengtsson (M), Christer Caesar (KD) och Hanna Nilsson (SD). Foto: Berit Önell

– Vi kan vara otroligt glada för att vi har en majoritet i det här läget. Hade det varit så ostabilt som den senaste mandatperioden hade det inte funkat. Nu beslutar vi och det vi har beslutat är det som gäller, säger Hanna Nilsson.

Utgångsläget för budgeten var ett minus på 130 miljoner kronor 2023, 159 miljoner 2024 och 42 miljoner 2025. Därutöver önskade nämnderna 85 miljoner kronor på grund av utökade behov 2023. Lyckligtvis finns pengar i resultatutjämningsreserven som kan användas. 2023 tas 83,6 miljoner därifrån och ett nollresultat budgeteras.

Samtliga nämnder får sparkrav.

– Alla våra verksamheter måste solidariskt ta ansvar för att klara den ekonomiska situationen som vi måste ta oss igenom under de kommande två åren, skriver majoriteten i budgetförslaget.

– Det är egentligen bara arbetsmarknadsnämnden som får ett egentligt tillägg på nio miljoner kronor, säger Christer Caesar (KD).

Pengarna är riktade till ett väntat ökat behov av ekonomiskt bistånd.

Även räddningstjänsten, som ingår i kommunledningsförvaltningen, får dock ett tillskott på 1,4 miljoner till utökning av personalen i utryckningsstyrkan. Övriga nämnder får bara tillskott utifrån väntade kostnadsökningar, vilket för omsorgsnämnden är 30 miljoner och för barn- och utbildningsnämnden 6,5 miljoner kronor under hela planperioden.

Majoriteten vill utreda en flytt av Linnéskolans högstadium till Läredaskolan. Lokalerna på Linnéskolan kan då upplåtas till arbetsmarknadsförvaltningen som kan säga upp sitt nuvarande kostsamma hyresavtal.

Kultur- och fritidsnämnden ska spara 4,4 miljoner kronor. Det föreslås ske bland annat genom en omprioritering mot ungdomsverksamhet på Mötesplats Ljungdala, vilket sparar en miljon kronor. Öppnandet av plan tre på Markan får vänta tills ekonomin tillåter. Det tidigare utlovade tillskottet för personalförstärkning och ökade driftskostnader på 0,5 miljoner kronor tas bort.

Den utlovade personalförstärkningen till ungdomsverksamheten på Markan dras in. Foto: Jonathan Önell

Några nya fritidsgårdar i kransorterna finns det inte heller pengar till förrän 2025.

– Vi har skjutit dem på framtiden. Vi vill inte heller peka ut var de ska starta, det får behovet avgöra, säger Hanna Nilsson.

Hon säger att politikerna inte ska styra i detalj, men när det gäller Markan och Mötesplats Ljungdala är direktiven tydliga.

– Annars hade de börjat anställa nu, förklarar hon och påpekar att det är samma sak med Fritidsbanken och även att en av tre tjänster som lokalstrateg på tekniska förvaltningen dras in.

Omsorgen får ett tillskott till en arbetsterapeut vid biståndsbedömning, men hur det stora sparkravet ska klaras vill de styrande inte berätta.

– De kommer att klara det och det ska inte gå ut över de äldre, säger Hanna Nilsson.

Hur kom ni fram till att de klarar att spara just 12,65 miljoner?

– Det vill vi inte gå ut med. Det är klart att vi har tankar, men vi pratar givetvis aldrig om något som inte är fastspikat. När det kommer budget för nämnderna ser ni tydligare, säger hon.

– Det vi har specificerat här är det vi går ut med, resten får du svar på sedan när alla andra får det!

Enligt Lina Bengtsson kan det bland annat handla om att se över lokaler och arbetssätt.

Majoriteten vill utreda ett återinförande av varm mat i hemtjänsten.

Det blir inga pengar till åtgärder för att rädda Finjasjön, där algblomningarna pågår för fullt trots att det är slutet av oktober, tvärtemot vad alla partier sa i Frilagts valintervjuer. Finjasjögruppen föreslog nyligen ett stort antal brådskande åtgärder, utifrån den forskning och de utredningar som redan är gjorda. Där fastslogs också att vattenkvaliteten kommer att fortsätta att försämras om inte åtgärder vidtas skyndsamt.

Det blir inga åtgärder för Finjasjön, åtminstone inte de närmaste två åren. Full algblomning rådde torsdagen den 27 oktober.

– Nej, det finns absolut inte ekonomiska förutsättningar för det just nu. Vi måste bara se till att kärnverksamheterna överlever. Sedan kan vi säkert titta på det. Förhoppningsvis kan vi fatta fler strategiska beslut 2025, säger Hanna Nilsson.

Samtidigt säger hon att hon tycker att Finjasjön är väldigt viktig.

– Jag hade önskat att vi kunnat lägga hur mycket pengar som helst på sjön.

Lina Bengtsson säger att åtgärder som inte direkt innebär någon merkostnad eller som det finns pengar för i tekniska nämndens budget ändå kan göras.

– Vi har ännu inte varit involverade i ärendet, säger hon också och syftar på att tekniska nämnden först igår fick Finjasjöarbetsgruppens förslag på sitt bord, då budgetberedningen alltså redan var klar för majoritetens del.

– Vi måste väga varenda sak på guldvåg, säger Christer Caesar som är ordförande i Hässleholm Miljö med ansvar för bland annat reningsverken som enligt Finjasjöarbetsgruppen behöver förbättras.

Ett förbättrat företagsklimat ska prioriteras. Genom en omprioritering inom kommunledningsförvaltningen ska en satsning mot näringslivet åstadkommas och samtidigt sparas 3,4 miljoner kronor. Nedläggning av Europaforum sparar redan den 1 januari en tjänst och ett stopp för arbetet med Nya stambanor sparar en tjänst. Tillväxtavdelningen ska flytta fokus från tillväxt till näringsliv. Dock ska 1,7 miljoner kronor sparas på tillväxtavdelningen.

Majoriteten vill utveckla en ny samarbetsorganisation med Hesslecity, men det finns inte pengar till detta under 2023.

Investeringsviljan är fortfarande god och kommunen föreslås öka sin låneskuld med 152 miljoner kronor till cirka 1,4 miljarder under 2023.

Ridhusen på Österås finns med i budgeten, liksom badhusbygget i Hässleholm som får kosta 50 miljoner till, alltså totalt 375 miljoner. Sösdala simhall får däremot vänta. Inga anbud kom in på den upphandling som gick ut tidigare i år och nu vill de styrande avvakta omvärldsläget.

Sösdala simhall får vänta, men badhuset i Hässleholm får kosta 50 miljoner till, totalt 375 miljoner kronor. Foto: Lotta Persson

Kommunens fastigheter ska underhållas för 135 miljoner kronor under planperioden. 45 miljoner avsätts till asfaltering och 85 miljoner till IT. En satsning på 16 miljoner kronor görs på trygghetsåtgärder, bland annat belysning i mörka passager, brandlarm och reservkraft på äldreboenden. Solenergi ska installeras för tio miljoner kronor, men klimatväxlingsmodellen stoppas.

Byggbar industrimark ska prioriteras på Gena industriområde och mer långsiktigt på Hässleholm Nord, men även på andra lämpliga platser i hela kommunen. Villa- och småhustomter ska prioriteras i första hand på Garnisonsområdet och därefter Åhusfältet och Norden. En ny förskola i Ballingslöv och ny skola och förskola i Vittsjö finns också med i budgeten.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se