torsjö live

Orenat avloppsvatten gick ut i grundvattnet

Orenat avloppsvatten gick ut i grundvattnet

Det otäta bräddmagasinet vid Hässleholms reningsverk har under närmare 30 år till stor del legat nere i grundvattnet. Det visar mätningar som gjorts i samband med den pågående ombyggnaden och tätningen av bräddmagasinet. Därmed måste en del av det orenade avloppsvatten som släpps ut i magasinet vid höga flöden, det vill säga vid varje större regn, också ha kommit ut i grundvattnet och förorenat det.

Bräddmagasinet vid reningsverket grävs nu ur för att tätas och schaktmassorna från bottnen körs till slamplattorna på en annan del av området.

Frilagt har tidigare berättat om att reningsverket inte har kapacitet för större regnväder eftersom många ledningar tar in vatten, vilket leder till högre flöden in i reningsverket. Då har det också kommit fram att bräddmagasinet inte är tätt, vilket det enligt länsstyrelsen måste vara för att avloppsvattnet inte ska infiltrera till grundvattnet. Ansvariga har hävdat att bottnen blivit tätare med åren och att det inte kan läcka särskilt mycket. Men volymen har inte mätts, varken på det avloppsvatten som släppts ut i bräddmagasinet eller det som sedan tagits tillbaka in i reningsverket.

Miljökontoret har inte ansett sig kunna ställa några krav eftersom bräddmagasinets utformning inte beskrivs i reningsverkets miljötillstånd. Tidigare miljöchefen Sven-Inge Svensson sa till och med till Frilagt 2016 att han ansåg det rimligt att ett bräddmagasin var otätt.

Men nu står det klart att avloppsvattnet inte bara kan ha infiltrerat genom jordlager ner till grundvattnet utan måste ha kommit direkt ut i grundvattnet under de tider på året då det stått på samma nivå eller till och med högre än bräddmagasinets botten som uppmätts till 44,42 meter över havet. Konsultföretaget Sweco som gjort mätningarna räknar med att grundvattennivån delar av året kan gå upp till 45 meter. Det är en bedömning av den så kallas dimensionerande grundvattennivån. De uppmätta nivåerna på olika punkter i maj månad var 43,7-43,9 i grundvattenrör och fria grundvattenytor fanns på nivåerna 43,4-44,2. De sistnämnda nivåerna var alltså även i maj en meter eller mindre från magasinets botten. De högsta vattennivåerna brukar förekomma i februari-mars.

Flera av de mindre reningsverken i kommunen har tidigare dömts ut bland annat för att infiltrationer legat för nära grundvattnet. Enligt praxis ska avståndet vara minst en och en halv meter för att infiltration inte ska ske ut i grundvattnet.

Bräddmagasinet vid reningsverket var aldrig helt tomt.

Frilagt har sökt miljöinspektör Daniel Persson för att fråga hur miljökontoret ser på att det läckande bräddmagasinet legat för nära och tidvis till och med under grundvattennivån. Istället svarar miljöchef Torbjörn Håkansson via mejl utan att ha satt sig in i ärendet och undviker de relevanta frågorna.

– Gällande grundvattenytorna och otäta bräddningsmagasin så har verksamhetsutövarens tidigare bedömning varit att bräddningsmagasinet varit tätt, men då detta inte har kunnat säkerställas vid periodisk undersökning vidtas åtgärder för att säkra att den fortsättningsvis är tät, skriver han på torsdagsmorgonen.

Det stämmer inte eftersom ansvariga tidigare medgett och försvarat att bräddmagasinet inte är tätt. Konsulterna vid den senaste periodiska besiktningen i slutet på 2020 talade inte heller om att “säkerställa” tätheten utan anmärkte bara på att det inte har tät botten, vilket reningsverkets företrädare inte protesterade mot. Miljökontoret har efter det inte ställt några krav på åtgärder. Hässleholm Miljö ville istället utreda hur länge avloppsvattnet borde stanna i bräddmagasinet. Nu motiverar Hässleholm Miljö tätningen av bräddmagasinet med det som kom fram vid den periodiska besiktningen.

Frilagt skriver snabbt några följdfrågor till Torbjörn Håkansson, men får inget svar. På fredagsförmiddagen är han inte anträffbar. Enligt telefonsvararen är han åter på måndag morgon.

Daniel Persson svarar på telefon, men förklarar att han “valt” att inte tala med journalister. Han vill inte berätta varför han gjort det valet utan säger bara att han hänvisar till sin chef. Han svarar dock att han ännu inte är färdig med bedömningen av Hässleholm Miljös svar på hans frågor om lämpligheten i att sänka grundvattennivån genom att pumpa vatten från området under bräddmagasinet direkt ner i dammarna som för det vidare till Maglekärrsbäcken och Finjasjön.

Arbetena utförs av Fasab Mark AB och startade i förra veckan. Grundvattnet har inte provtagits. Däremot har tre stickprover tagits i mark ovanför grundvattennivån. De visade godkända värden. Dock hittades kadmiumnivåer i nivåer över gränsen för ringa risk, vilket innebär att de får återanvändas på samma plats, men inte i anläggningsarbeten någon annanstans.

En del av massorna ska återanvändas till vallar kring bräddmagasinet. Slamlagren på bottnen, som beräknas ha en tjocklek av 06-1,1 meter, grävs upp och körs till slamplattan på andra sidan reningsverket. Enligt handlingarna ska de där provtas och sedan tas om hand utifrån klassificering.

Berit Önell

Läs mer:

2016-07-23 Orenat avloppsvatten släpps ut när det regnar

2022-10-27 Kräver svar om tätning av bottenlöst bräddmagasin

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se