logga-ligg-tjock

Utredning: Allvarliga brister vid sensortillsyn på Nybo

Utredning: Allvarliga brister vid sensortillsyn på Nybo

Ingen inloggning krävdes för att personal skulle ha tillgång till sensorsystemet som testades för att övervaka de boende på äldreboendet Nybohemmet i Bjärnum. Det är en av flera brister som listas i kommunens utredningar som nu skickats till Inspektionen för vård och omsorg.

– Det är allvarliga brister som har framkommit här och eftersom det även handlar om att vi inte har säkerställt den personliga integriteten tillräckligt så har vi även anmält händelsen till integritetsskyddsmyndigheten, säger Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun, i ett pressmeddelande.

Kameraövervakningen testades på Nybohemmet i Bjärnum. Foto: Berit Önell

Frilagt har tidigare berättat om projektet där ett avtal om tekniken tecknades i december 2020. Delar av den har varit i bruk på Nybohemmet sedan i augusti 2021. En optisk sensor med kamera och infraröd belysning installerades på alla de 49 rummen. Totalt fem dataskärmar kopplade till systemet placerades på varje avdelnings expedition samt på sjuksköterskeexpeditionen.

Medicinskt ansvariga har inte varit delaktiga i projektet och därför inte kunnat säkerställa patientsäkerheten. Först när de blev kallade till en riskanalys inför en eventuell omstart av projektet den 3 oktober i år fick de information. Det ledde till att projektet pausades och anmälningar gjordes till IVO enligt både lex Maria, risk för allvarlig vårdskada, och lex Sarah, risk för allvarligt missförhållande. Enligt lex Sarah-utredningen framkom vid riskanalysen att omsorgsnämnden inte säkerställt att grundlagsskyddet för kameratillsyn efterlevs.

Birgitta Ljungbeck konstaterar i lex Maria-utredningen att brister i planeringen lett till att följsamhet till lagar och förordningar inte har säkerställts. Individuella bedömningar skulle ha gjorts och dokumenterats innan sensorerna monterades upp, vilket inte skedde. Patienter och anhöriga har inte fått korrekt information och samtyckesblanketten innehåller inte tillräcklig information.

Eftersom det inte krävts inloggning går det inte att veta vem som använt systemet. Enligt lex Sarah-utredningen fanns risk att obehöriga skulle komma åt integritetskänslig information.

Det är enligt utredningarna fortfarande oklart i vilken omfattning tekniken varit i bruk. Men den har använts för tillsyn framförallt nattetid.

– Enligt uppgift har projektet med digital tillsyn inte fullt ut varit aktivt så som det var tänkt från början, då det har varit utmaningar med nätverksuppkopplingen, skriver Birgitta Ljungbeck.

Patienten kan ses både på antingen pixlad eller tydlig bild och det är möjligt att gå tillbaka och titta på videosekvenser. Dessutom kan så kallade vitalparametrar kontrolleras, exempelvis puls och andningsfrekvens. Detta har inte förankrats med medicinskt ansvariga. Enligt utredningen är inte heller evidensen bakom denna teknik säkerställd.

I information till patienter och anhöriga påstås att trygghetssensorn uppfyller alla krav i gällande lagstiftning, vilket enligt utredningarna alltså inte stämmer.

Kommunens centrala it-avdelning har på grund av bristande delaktighet inte kunnat säkerställa att lagkrav för informationssäkerhet uppfyllts.

Utredningen analyserar också orsakerna till bristerna. Otydlighet i kommunikation och information, bristande patientsäkerhetskultur och otydliga beslutsgångar i samband med inköp av sensorsystemet är några bidragande faktorer.

Mycket försvårades av att projektet startade mitt under pandemin.

– Dessutom togs de här besluten under en tid då det var väldigt rörigt inom förvaltningen och flertalet personer i ledande positioner byttes ut. Styrningen var bristfällig och det fanns inte det stöd och de rutiner som hade behövts för de ansvariga. Vi är i en helt annan situation idag och det är min bedömning att detta inte hade kunnat ske i den nuvarande organisationen, säger Åsa Ollerstam Lundh, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen, i pressmeddelandet.

Hon jobbade inte själv inom förvaltningen när pilotprojektet inleddes och framhåller att en rad åtgärder nu vidtagits. Den viktigaste är att projektet pausats. Förvaltningens it-avdelning har förstärkts och har nu en egen enhetschef, en kvalitetsenhet har inrättats, tydligare struktur har införts i beslutsvägarna med mera.

Det är ännu inte bestämt vad som nu kommer att ske med projektet.

Berit Önell

Läs mer:

2022-10-13 Stopp för olaglig kameraövervakning av äldre

2022-10-14 Övervakningssystem köptes med statsbidrag utan beslut

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se