Gruppen-3a-328x120

Vill inte ändra beslut om Peters familjehem

Vill inte ändra beslut om Peters familjehem

Kommunens utredning verkar inte leda till någon förändring för Peter som efter 40 år i familjehemmet i Ynglingarum kan tvingas flytta. Varken halveringen av ersättningen till familjehemmet eller tredubblingen av Peters avgifter till kommunen ska enligt omsorgschef Åsa Ollerstam Lundhs utredning rivas upp. Majoriteten i omsorgsnämndens arbetsutskott ställde sig på måndagen bakom hennes förslag. Åsa Ollerstam Lundh och ordförande Karin Axelsson (M) har dessutom sagt nej till SD:s förslag att låta en av Sveriges ledande experter och utbildare inom socialrätt och LSS närvara på telefon under nämndens sammanträde den 6 december då frågan avgörs.

Peter trivs med djuren på gården och har en egen hund. Foto: Privat

Frilagt var för två år sedan först med att berätta om nu 60-årige Peters situation som i somras uppmärksammades även i SVT, Expressen och Norra Skåne. Gert-Åke och Boel Åberg har sedan ersättningen utan logisk förklaring drogs ner varit tvungna att ta av egna sparpengar för att Peter ska få det han behöver. Peters autism och svåra intellektuella funktionsnedsättning gör att han behöver tillsyn dygnet runt, något som inte är det vanliga i ett familjehem. När han kom till makarna Åberg som 18-åring var det ett vårdhem de drev. I början på 2000-talet avvecklade de detta, men lät Peter bo kvar eftersom han blivit en del av familjen och trivdes så bra med djuren och gården. De ville inte heller utsätta honom för en omplacering till ett kommunalt gruppboende som dessutom hade varit dyrare för kommunen. Kommunen föreslog att de skulle fortsätta att fakturera via sitt bolag, men som familjehem eftersom det inte är tillåtet att ha vårdhem för bara en person.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter nästan 20 år med denna konstruktion sa kommunens tjänstemän plötsligt upp avtalet och hävdade att det var olagligt att ett familjehem fakturerade. Istället skulle makarna arvoderas enligt SKR:s rekommendation vilket innebar en halvering av ersättningen. Förutom arvodet på idag 14 592 kronor i månaden för två personer får de en omkostnadsersättning som ska täcka Peters boende, mat, kläder, resor med mera. Men det går inte ihop och de befarar därför att de måste säga upp avtalet. Samtidigt har kommunen tredubblat Peters avgifter, något det inte heller presenterats något lagstöd för.

Susanne Lottsfeldt (SD) lämnade in ett initiativärende som ledde till att omsorgsnämnden beslöt att frågorna om familjehemmet ska utredas. Men det verkar inte leda till någon förändring. Foto: Berit Önell

I september lämnade SD:s Susanne Lottsfeldt in ett initiativärende till omsorgsnämnden om att se över ärendet. Nämnden sa ja till att titta på ärendet på nytt, men lovade inte att följa SD:s yrkanden om bland annat höjd ersättning till familjehemmet.

Nu är Åsa Ollerstam Lundhs utredning alltså klar. Två av de tre i arbetsutskottet, Karin Axelsson och Christer Welinder (S), ställde sig bakom den medan Susanne Lottsfeldt stod fast vid sina yrkanden i initiativärendet.

– Vi ändrar inte det ursprungliga beslutet, säger Christer Welinder.

Mer vill han inte säga på grund av sekretessen. Karin Axelsson säger ännu mindre.

– Jag vill inte gå in och diskutera ett sekretessärende, säger hon.

Det hjälper inte att ärendet redan varit offentligt i flera medier, tvärtom menar hon att det blir ännu tydligare vem det gäller eftersom Peters namn varit med i media.

– Vi får se hur nämnden väljer att fatta beslut, säger hon.

Susanne Lottsfeldt är också mån om sekretessen, men berättar att hon fått besked om att Karin Axelsson och Åsa Ollerstam Lundh beslutat att inte låta socialrättsexperten Finn Kronsporre, som ofta utbildar kommuner i LSS-frågor, medverka vid nämndens sammanträde.

– Det är väldigt beklagligt, säger hon besviket.

Finn Kronsporre kommer nu istället att skicka en skrivelse till omsorgsnämnden.

– Jag kan bara förklara varför insatsen bör kvarstå och familjehemmet ha rätt till ett rimligt arvode när insatsen är i paritet med ett gruppboende, säger han.

Han konstaterar att formuleringarna i lagen och förarbetena till den inte är tillräckligt tydliga. Dock står det helt klart att kommunen inte kan ta ut samma avgift från den som bor i familjehem som på särskilt boende för äldre, vilket Hässleholms kommun gjort.

– Det är definitivt felaktigt, säger Finn Kronsporre som dock i första hand vill fokusera på att Peter behöver bo kvar på gården.

Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) har också engagerat sig i ärendet och förstår inte varför man tackar nej till erbjudandet som kom via familjehemmet.

– Finn Kronsporre är ledande jurist i Sverige på detta. Om de verkligen vill göra rätt borde de lyssna på honom. Jag är väldigt förvånad, säger hon.

– Är de rädda för att det ska komma fram hur fel de gör?

Hon berättar att skrivelsen ska skickas till alla ledamöter i nämnden.

Karin Axelsson är på grund av sekretess förtegen även om varför hon sagt nej till Kronsporre och vill först hänvisa till tjänstemännen. Det är dock ordförande som beslutar om det ska finnas med någon utomstående vid ett sammanträde.

– Jag anser att förvaltningen har tagit fram de underlag och tagit de kontakter som de behövt, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se