torsjö live vers2

Fler skuggbudgetar: Pengar till unga och Finjasjön

Fler skuggbudgetar: Pengar till unga och Finjasjön

Satsningar på ungdomsverksamhet finns med i alla oppositionspartiernas budgetförslag för Hässleholms kommun. De flesta vill också avsätta pengar till att restaurera Finjasjön. Hela fem olika skuggbudgetar har tagits fram som alternativ till den styrande majoritetens budget inför måndagens heldagssammanträde i kommunfullmäktige.

Mötesplats Ljungdala slipper neddragningar i samtliga budgetförslag från oppositionspartierna. Foto: Berit Önell

Som Frilagt berättat har S och V ett gemensamt budgetförslag. Övriga oppositionspartier har egna förslag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Samtliga skuggbudgetar avsätter mer pengar till fritidsverksamhet för unga än styret. Fler fritidsgårdar kan därmed öppnas. De utlovade förstärkningarna av Markan och Mötesplats Ljungdala med en halv miljon kronor per år får vara kvar så att alla våningar i Markanhuset kan öppna som planerat efter renoveringen.

Märkligt med nyrenoverat hus utan personal

– Det blir märkligt om vi inte kan se till att ha personal till det nyrenoverade huset, säger Ernst Herslow, ordförande i FV, som dock liksom styret vill dra ner på Mötesplats Ljungdalas verksamhet för vuxna.

FV går längst i att satsa på ungdomarnas fritid och budgeterar hela 3,5 miljoner kronor för att kunna öppna en ny mötesplats för unga i kulturhuset.

– Det kan bli en fortsättning på den tillfälliga verksamhet som finns där nu på grund av Markans ombyggnad. Nya kategorier av ungdomar har hittat dit, säger Ernst Herslow.

Ernst Herslow och FV vill satsa på en mötesplats för unga till, i kulturhuset i Hässleholm. Foto: Urban Önell

FV:s budget är den enda som går plus, 63 miljoner 2023 och ännu mer följande år. Till skillnad från övriga partier tömmer FV inte heller kommunens buffert, resultatutjämningsreserven. Stora besparingar görs framförallt på administration och där påverkas även barn- och utbildningsförvaltningen som i FV:s budgetförslag tvingas dra ner 15 miljoner kronor på administration, åtta miljoner på modersmålsundervisning, fem miljoner genom omorganisation av skolenheter och fem miljoner genom effektivisering av it-utrustning. Arbetsmarknadsförvaltningens personal halveras genom ett sparbeting på 35 miljoner kronor. Partiet skulle helst vilja stänga denna verksamhet helt.

– Tanken var att den skulle avlasta socialnämnden, men kostnaderna har inte minskat, säger Ernst Herslow.

FV vill också spara tio miljoner kronor på konsulter, tio miljoner på att halvera it-avdelningens personalstyrka och fyra miljoner på minskade politikerarvoden. Det kommunala bolaget Hibab föreslås avvecklas, gratis kaffe till personalen och gratis förtäring vid politiska sammanträden upphör, personalens friskvårdsbidrag halveras och diverse samlingslokaler skänks till föreningar. Inte bara Europaforum upphör, även Europa Direkt och EU-kontoret i Hässleholm stängs. Hässleholms galakväll läggs också ner. Däremot budgeteras tre miljoner för p-skiva och fyra miljoner för att introducera projektet “Bostad först”, ett program för hemlösa.

Varken badhus eller nybyggt ridhus

Investeringarna minskas till hälften jämfört med den styrande majoritetens förslag och stannar på cirka en halv miljard för åren 2023-2025. Det blir inget nytt badhus i Hässleholm för 375 miljoner kronor. Istället läggs 40 miljoner över två år på renovering av Qpoolen.

– Vi har tyckt likadant tidigare, men nu har det dessutom visat sig att det inte blir ett vanligt badhus som det var sagt från början utan en massa lyx och kostnaderna drar iväg, säger Ernst Herslow.

FV vill inte heller satsa på ett nytt ridhus utan föreslår istället att kommunen köper den befintliga ridanläggningen och ser till att den fungerar för alla inblandade föreningar.

I FV:s budget upphör kommunens vattenvårdsinsatser, idag en post på 300 000 kronor, och inga pengar avsätts till nya åtgärder för att förbättra Finjasjöns vattenkvalitet.

– Man tvistar fortfarande om vilka insatser som är bra.

– De får klara det inom befintlig budget. Men det finns också många intresseföreningar som har hjälpt till med till exempel vassklippning i olika sjöar, säger Ernst Herslow.

Det pågående reduktionsfisket i Finjasjön ligger dock kvar i FV:s budget.

MP vill höja skatten och satsa på energieffektivisering

Miljöpartiet vill prioritera helt annorlunda och är det enda parti som vill höja skatten, med 20 öre till 21,40. Förra året föreslog MP ytterligare tio öre. Pengarna ska användas till bland annat energieffektiviseringar och utsläppsminskningar för klimatets och miljöns skull. Åtta miljoner per år 2023 och 2024 och fyra miljoner 2025 går till energi- och miljöbesparingsprojekt.

Arberesha Sabani (MP) betonar att energieffektiviseringarna ger ett plus redan 2025.

Två nya tjänster på miljö- och stadbyggnadsförvaltningen ska arbeta med miljö, kulturmiljö och hållbarhet. En ny tjänst på socialförvaltningen ska arbeta med att förebygga hedersrelaterat våld.

– I år vet vi att ekonomin är betydligt sämre för alla. Men vi behöver de här satsningarna och även energieffektiviseringarna. Om vi satsar på dem nu kommer vi att ha ett plus på ett par-tre år. Det syns redan på resultatet 2025, förklarar gruppledaren Arberesha Sabani.

MP:s budget har då ett plus på 86 miljoner. 2023 och 2024 blir det nollresultat liksom i styrets budget med den skillnaden att MP inte använder hela resultatutjämningsreserven utan knappt två tredjedelar. Totalt under perioden siktar MP på ett resultat som är 120 miljoner bättre än styrets.

Budgetförslaget innehåller 750 000 kronor för genomförande av Finjasjöarbetsgruppens förslag till åtgärdsplan för Finjasjön nästa år.

– Det är inte tillräckligt, men vi måste börja någonstans. Ifall det behövs mer kan vi öka senare, säger Arberesha Sabani.

Enligt MP innebär den styrande majoritetens stadsplanering att områden som är tänkta för natur och grönska bebyggs med villor och parkeringsplatser.

– Om det ska byggas mer inne i stan vill vi hellre ha fler lägenheter och bygga på höjden, säger Arberesha Sabani.

Vill flytta reningsverkets utsläppspunkt

Även Centerpartiet vill satsa på energieffektivisering av fastigheter och lägger 30 miljoner per år på det.

Partiet vill stärka tillsynen av sjöar och vattendrag i kommunen, men inte via Finjasjöarbetsgruppens åtgärdsplan. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får ett tillskott på 500 000 kronor för tillsyn av vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag.

– Det är alldeles för dålig tillsyn idag. Till exempel när algblomning börjar läggs inga resurser på provtagning och utredning, säger C-gruppledaren Anders Edwall.

Han är inte imponerad av förslag på aluminiumtäckning av sedimenten på Finjasjöns bottnar.

– Det vi vill driva vidare är att reningsverkets utsläppspunkt flyttas till Almaån. Hässleholm Miljö måste också ta ansvar för att bygga om reningsverket så att det inte bräddar orenat avlopp ut i sjön .

Han ser reningsverkets bräddningar och bristfällig slamhantering som det största problemet för sjön.

Centerpartiet anser att reningsverket i Hässleholm är det största problemet för Finjasjön. Det bör byggas om för att förhindra bräddningar av orenat avlopp. Foto: Hässleholm Miljö
Anders Edwall (C) anser att kommunens hemsida måste uppdateras igen med kontaktuppgifter till tjänstepersoner.

C vill även få bättre tillsyn av strandskyddet enligt länsstyrelsens krav på kommunen.

Skolan slipper inte effektivisering. Men C vill inte ha resursskolor på samma sätt som den styrande majoriteten utan resursskoleplatser integrerade i de vanliga skolorna. De ska komma igång snabbt, 12,5 miljoner avsätts redan nästa år och lika mycket året därpå.

– Vi tycker inte att barnen ska behöva resa till en annan ort, det innebär extra skolskjuts och är varken trevligt för barn eller positivt för samhället med de kostnader det medför, säger Anders Edwall.

Tillgängligheten för företagare och invånare till kommunens förvaltningar och tjänstepersoner föreslås förbättras genom ett särskilt uppdrag till kommundirektören. Personalen ska utbildas och den nyligen uppdaterade hemsidan kompletteras med kontaktuppgifter till tjänstepersoner.

– Jag tycker att det är beklämmande illa idag. På hemsidan kan man inte ens hitta vem som är förvaltningschef, säger Anders Edwall som själv arbetar i en annan kommun.

– Och kommunen ska lämna ut offentliga handlingar direkt. Det finns inga ursäkter.

650 000 kronor avsätts för tillsyn av ovårdade fastigheter. En detaljplan för ett industriområde i Hästveda tas fram. Arbetsmarknadsnämnden får ett tillskott på 14 miljoner kronor till ekonomiskt bistånd 2023 samtidigt som totalt två miljoner under perioden kan sparas in på att fler får arbete och inte behöver bistånd. Socialnämnden kompenseras med 3,5 miljoner på grund av ökade kostnader för familjehemsplaceringar.

C finansierar en del av sina förslag genom en extra aktiueutdelning från Hibab på 20 miljoner kronor. Två miljoner kronor per år sparas in genom digitalisering och minskning av pappersutskrifter inom barn- och utbildningsförvaltningen. Men större delen av resultatutjämningsreserven tas också i anspråk.

– Det är klart att vi måste dra ner också, men vi ska inte slå sönder verksamheter för att det blir lite sämre tider, säger Anders Edwall.

Revisionen får ett tillskott på en miljon kronor.

– Det är enda sättet att hitta missförhållanden. Varenda revision är allvarlig eller jätteallvarlig, det är ju aldrig helt grönt. Jag ser det som väldigt välinvesterade pengar att öka antalet revisioner, säger Anders Edwall.

Mest pengar till Finjasjöåtgärder

Företagen är viktiga för Liberalerna som vill satsa på ny industrimark i alla stationsorter och ge Hesslecity 2,75 miljoner under perioden. P-skivan som i styrets budget får vänta till 2025 budgeterar L med tre miljoner redan nästa år.

L-budgeten prioriterar också skolan och satsar bland annat totalt fyra miljoner på en språkförskola och extra medel till elevhälsan med 1,5 miljoner.

– Att barn tidigt får verktyg för att klara skolan är en framgångsfaktor, skriver Liberalerna i inledningen till sitt budgetförslag.

Omsorgen måste spara 6,65 miljoner, men får extra pengar av L till kompetensutveckling med totalt 12 miljoner kronor.

Åtgärder för att rädda Finjasjön enligt Finjasjöarbetsgruppen prioriteras och får totalt 3,5 miljoner.

Liberalerna budgeterar mest pengar till att åtgärda Finjasjön. Full algblomning rådde den 27 oktober.

Bland investeringsförslagen kan nämnas att bokbussen ersätts av en kulturbuss som enligt förslaget köps in för fyra miljoner kronor redan nästa år. En ny grundskola i Vinslöv, Furutorpsskolan 2.0, finns också med.

L vill spara in på ordförandeposterna i nämnderna och menar att det räcker med en vice ordförande istället för dagens två per nämnd.

– Liberalerna har svårt att se att kostnaden motsvarar nyttan för kommunmedborgarna, skriver L.

Hela resultatutjämningsreserven på 155 miljoner används också i budgetförslaget.

Berit Önell

Läs mer:

2022-12-02 Rött budgetförslag: Mindre sparkrav utan skattehöjning

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se