torsjö live vers2

Rött budgetförslag: Mindre sparkrav utan skattehöjning

Rött budgetförslag: Mindre sparkrav utan skattehöjning

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma budgetförslag innehåller ingen skattehöjning. Ändå är många av sparkraven från den styrande majoritetens budgetförslag strukna. Dessutom finns utrymme för bidrag till studieförbunden, en hållbarhetsstrateg på miljökontoret, sommarkollo på Magnarp och vissa åtgärder för att förbättra Finjasjön.

S och V har tagit fram ett budgetförslag utan stora nedskärningar och utan skattehöjning, från vänster Joachim Fors (S), Lena Wallentheim (S), Pierre Bäckman (V) och Magnus Åkeborn (V). Foto: Berit Önell

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) presenterar budgetförslaget tillsammans med Joachim Fors (S), Magnus Åkeborn (V) och Pierre Bäckman (V) vid en presskonferens på kulturhuset på fredagen. På måndag beslutar kommunfullmäktige om budget för nästa år och flerårsplan för 2024 -2025.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lena Wallentheim vågar inte lova att skatten inte måste höjas 2024 eller 2025. Men 2023 klarar det sig, trots dyra pensionsavtal, inflation och kostnadsökningar på det mesta. Vänsterpartiets företrädare är också nöjda med vad de fått igenom.

– Vi gick först igenom alla utgifterna och såg att vi kunde fixa det utan skattehöjning, säger Magnus Åkeborn.

Liksom styret använder S och V cirka 150 miljoner från resultatutjämningsreserven och beräknar ett minusresultat på lika mycket per år 2023 och 2024 medan det blir 41,3 miljoner plus 2025 för S och V, vilket är tio miljoner mindre än majoritetens och en del av förklaringen till minskade sparkrav.

Markanhuset och Mötesplats Ljungdala slipper sparkrav i det röda budgetförslaget. Foto: Jonathan Önell

Hela omsorgens sparkrav på tre miljoner kronor 2023 nollas i förslaget, men 2024 ligger de tre miljonerna kvar. Markan och Mötesplats Ljungdala slipper neddragningar. Fritidsbanken, som trots tidigare beslut i kommunfullmäktige inte alls finns med i de styrandes budget, får 850 000 kronor till driften och 300 000 kronor i investeringsmedel redan 2023. På samma sätt återkommer en tidigare beslutad miljon till att starta om fritidsgårdar. Totalt budgeteras 1,2 miljoner 2023 och 1,1 miljoner de två följande åren i förslaget för att fritidsgårdar ska kunna öppna i alla kransorter. Studieförbunden återfår en stor del av sina tidigare bidrag, 1,8 miljoner kronor.

S och V vill avsätta 350 000 kronor per år för att sommarkolloverksamheten på Magnarp för Hässleholmsbarn ska kunna återupptas. Som Frilagt tidigare berättat har kommunen inte utnyttjat det avtal som finns med den nya ägaren HSB om att hyra platser. Orsaken är att ingen fått ansvar för att uppfylla kommunfullmäktiges beslut om platser för Hässleholmsbarn. S och V vill nu lägga ansvaret på arbetsmarknadsnämnden.

– Detta kommer vi att ta upp i budgetdebatten på måndag, lovar Joachim Fors.

– Det här är platser som vi har tillgång till. Det är klart att det finns barn som har behov av sommarkollo. Signalen från oss är klar: bara lös det!

Europaforum blir kvar, liksom en tjänst som arbetar med nya stambanor.

– Europaforum har blivit som ett litet varumärke för Hässleholms kommun, något som vi jobbat upp under många år. Vi har minimerat det till två dagar, nu tycker vi att det räcker med neddragningar, säger Lena Wallentheim.

– Det är en viktig mötesplats. Medborgarna kan komma dit och lära sig saker. Att lägga ner är ett steg bort från demokrati och deltagande i samhället, säger Magnus Åkeborn.

Även neddragningen på tillväxtavdelningen stryks. Hesslecity får ett tillskott på totalt en miljon kronor de två närmaste åren.

S och V drar istället in på en del annat, såsom tre miljoner i tillskott till kommunledningsförvaltningen 2023, tre miljoner till p-skiva i Hässleholms centrum 2025 och 650 000 till arbetsterapeut i biståndsbedömning inom omsorgen 2023-2024. De vill ta ut två miljoner i aktieutdelning från Hibab nästa år och inte enbart 2024-2025.

Skiljelinjerna mellan den röda budgeten och styrets handlar inte bara om fritidsgårdar och studieförbund utan även om exempelvis kommunens bemötande av företag. Lena Wallentheim konstaterar att kommunen ligger illa till i Svenskt näringslivs företagsranking.

– Vi har väl fortfarande några platser vi kan tappa, men vi är snart i botten, säger hon.

Därför vill S och V ge kommunstyrelsen i uppdrag att “utreda förutsättningar för att göra ett företagsspår” som ska redovisas i september nästa år. Det handlar om kommunens bemötande av företag med mera.

Tekniska nämnden föreslås att i dialog med Hesslecity få i uppdrag att ta fram förslag på hur torghandeln i Hässleholms centrum kan stärkas, exempelvis med permanenta försäljningsbodar och avgiftsfria uteserveringar.

Förutsättningarna för att diplomera kommunens verksamheter enligt Fairtrade, rättvis handel, ska undersökas enligt förslaget.

– Vi ger oss inte där, säger Magnus Åkeborn.

S och V är positiva till förslaget från SD, M och KD om resursskolor och vill till och med skynda på det genom en utredning så att de kan inrättas under mandatperioden. Men de betonar att skolorna ska fungera enligt skollagens definition och inte får bli en förvaringsplats för stökiga barn.

Däremot är de röda kritiska till att flytta högstadieeleverna från Linnéskolan för att ge plats åt arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet.

– Då blir Öster åter utan högstadium. Vi är också lite rädda för att blanda de yngre barnen med vuxenutbildningar. Vi vill ha en fullskalig grundskola på Linnéskolan, men vill gärna se hur man kan samlokalisera vuxenverksamheten någon annanstans, säger Lena Wallentheim.

Skolan kommer inte undan sparkrav i budgeten från S och V. Barn- och utbildningsnämnden åläggs 3,5 miljoner kronor i ospecificerad kostnadseffektivisering jämfört med de styrandes 2,5 miljoner. Istället vill de stryka förslaget på effektivisering av gymnasieskolan med två miljoner.

S och V vill inte flytta högstadiet från Linnéskolan, men skolorna slipper inte sparkrav. Foto: Berit Önell

De röda vill ge socialnämnden ett tillskott på två miljoner kronor och stryka de styrandes förslag på kostnadseffektivisering på 1,5 miljoner.

800 000 kronor avsätts till en hållbarhetsstrateg. S och V vill också lägga in ett nytt mål om en hållbar framtid för perioden. Där ingår att kommunen ska arbeta aktivt för att minska klimatpåverkan, bland annat genom att öka effekten av solceller på kommunkoncernens fastigheter och andelen förnybara drivmedel i fordonsflottan. Målet ska också vara att kommunen erbjuder förutsättningar för en god folkhälsa och livskvalitet.

300 000 kronor extra budgeteras till tekniska nämnden för restaurering av Finjasjön.

– Vi börjar med det, det räcker i alla fall till vassklippning enligt tekniska nämnden, säger Lena Wallentheim.

Finjasjöarbetsgruppens förslag på åtgärder återremitterades i tekniska nämnden och behöver enligt S och V utredas vidare.

– Vi har inte fått några siffror, vi vill se hela planen, säger Lena Wallentheim.

På investeringssidan satsar de röda en miljon mer än majoriteten, totalt 1,1 miljard. Där ingår bland annat en dubbelt så stor satsning på trygghetsbelysning, budgeten är åtta miljoner jämfört med styrets fyra miljoner. Tyrs Hovs ishall får en ismaskin för 1,4 miljoner redan nästa år. S och V lägger mer pengar på lekplatsförnyelse, totalt 4,5 miljoner jämfört med majoritetens 1,5 miljoner och mindre på fordons- och maskinförnyelse på tekniska förvaltningen, tre miljoner istället för 13,5 miljoner. De röda satsar totalt åtta miljoner på utveckling av pågatågsorterna.

Bland fastighetsprojekten återfinns Sösdala simhall och Björklunda i de rödas förslag, men inte i majoritetens.

Berit Önell

Läs mer:

2022-05-22 Ingen i kommunen ansvarig för kolloplatser

2022-10-28 Stora sparkrav på omsorg och fritidsverksamhet

2022-11-17 Budgetförslag jsuteras – konstgräs och omsorg prioriteras

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se