Gruppen-3a-328x120

Regeringen stoppar höghastighetstågen – annan utbyggnad ska utredas

Regeringen stoppar höghastighetstågen – annan utbyggnad ska utredas

Nu står det klart att regeringen stoppar höghastighetstågen. Trafikverkets planeringsarbete för höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund ska snarast avslutas. Det var en del av torsdagens regeringsbeslut om att ge Trafikverket nya uppdrag.

– För vår bygd är det väldigt positivt att vi kan fortsätta utan ett sådant ingrepp i naturen, säger en glad Per Alvarsson, ordförande i Matteröds byalag som starkt motsatt sig en höghastighetsbana.

Höghastighetstågen, kanske liknande de franska TGV, kommer inte till Hässleholm. Foto: Sven-Åke Eriksson, Sverigeförhandlingen

Enligt ett pressmeddelande från infrastrukturdepartementet på fredagen behövs en ny inriktning bland annat för att underhållet av det svenska järnvägsnätet är eftersatt sedan många år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) vill satsa på att rusta upp befintliga järnvägsspår och vägar. Foto: Urban Önell (vid Andreas Carlsons besök hos Hässleholmspolisen under valrörelsen)

– Regeringen prioriterar upprustning av befintlig järnväg, bättre vägstandard och utbyggd laddinfrastruktur, före investeringar i höghastighetståg, och har därför beslutat att ge Trafikverket fyra nya uppdrag, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i pressmeddelandet.

Även i budgetpropositionen för 2023 aviserade regeringen att den inte skulle fullfölja utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg och att en separat analys behöver göras för de tre etapperna som redan ingår i den nationella planen för transportinfrastruktur 2022-2033. Denna analys är nu färdig.

Slusatsen är bland annat att en satsning på höghastighetsjärnväg skulle tränga undan andra nödvändiga investeringar. Istället förordas upprustning av befintligt järnvägssystem plus nya banor utan höghastighetståg.

Departementet passar på att ge en känga åt den förra regeringen.

– Den förra regeringen valde att driva på höghastighetstågprojektet med mycket stora kostnader och bristande kontroll som kritiserats av Riksrevisionen.

Nuvarande planeringsarbete för sträckan Hässleholm-Lund avslutas alltså. Istället får Trafikverket ett nytt uppdrag att belysa nya alternativa åtgärder i järnvägssystemet i Skåne. Inriktningen är att på ett mer kostnadseffektivt sätt nå kapacitetsförbättringar. Det handlar främst om sträckan Hässleholm-Lund, men också på andra bandelar, exempelvis åtgärder för att förbereda för ökad trafik när Fehmarn bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar kring år 2029.

– Regeringen vill att de satsningar som görs på järnväg i första hand ska underlätta för arbetspendling och godstrafik eftersom det främjar jobb och tillväxt, säger Andreas Carlson i pressmeddelandet.

Den fortsatta planeringen för de så kallade centrala systemdelarna mellan Jönköping och Hässleholm respektive Linköping-Borås avbryts också genom ett nytt uppdrag till Trafikverket.

Sträckan Göteborg-Borås pausas och Trafikverket får även där i uppdrag att hitta andra sätt att bygga ut järnvägen för arbetspendling och en koppling med högre kapacitet till Landvetters flygplats. Ostlänken mellan Järna och Linköping fortsätter i allt väsentligt enligt plan. Trafikverket får där ett nytt uppdrag att vidta kostnadsreducerande åtgärder.

Per Alvarsson kan andas ut. Han räknar med att en västlig sträckning av stambanan, som hade påverkat Matteröd mycket, är utesluten när det inte längre handlar om höghastighetståg.

– Det känns onaturligt att det skulle bli en annan bana här, säger han.

Vid ett möte i november 2021 om höghastighetstågens möjliga påverkan på Matteröd berättade Matteröds byalags ordförande Per Alvarsson om den skyddsvärda naturen och den levande landsbygden i Matterödsområdet. Foto: Berit Önell

Han ser regeringsbeslutet som positivt för både Matteröd och för landet, men är noga med att betona att han tycker om tåg.

– Jag är positiv till tåg och använder tåg mycket, men det behöver byggas ut på ett annat sätt. Jag tycker att kostnaden kontra nyttan är helt fel, kostnaden både för samhället, naturen och ekonomin i förhållande till vad man får ut av en sådan satsning, säger han.

– Det är viktigt att utvecklas med tiden, men inte på detta sättet. Höghastighetståg här hade varit helt förödande får vår bygd.

En utbyggnad av stambanan för att öka kapaciteten utan de höga hastigheterna tycker han däremot är helt rätt.

– Det är den linjen vi drivit hela tiden, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se