torsjö live vers2

Starka skäl för minskad biltrafik i centrum

Starka skäl för minskad biltrafik i centrum

INSÄNDARE. Senaste kommunfullmäktige behandlade en motion från MP om bilfritt centrum. Förslaget från tjänstemännen var att motionen skulle anses besvarad med hänvisning till att det pågår ett arbete utifrån tidigare beslutade planer som går i samma riktning som motionen. Så det var därför ett rimligt tjänstemannaförslag. Men övriga partier beslutade istället att avslå motionen, och därmed underkändes även tjänstemannaförslaget att förutsättningslöst kunna arbeta vidare med genomförandet av politiskt antagna planer och policys.

Redan i översiktsplanen från 2007 beslutades att all ny och kompletterande bebyggelse innanför stadsplaneringsgränsen ska uppfylla utvecklingskraven minskat bilåkande och att målet är att få fler att resa med tåg, cykel och att gå för bättre hälsa och att stärka kollektivtrafiken. I den fördjupande översiktsplanen antagen 2018 beslutade fullmäktige att ”stadens täthet och de enkla och gena stråken för cyklister och gående gör att färre bilar syns i centrum”. Målsättningarna motiveras också i ett kapitel för Hälsofrämjande stadsplanering. Under Tema Trafik slås fast att det är ”viktigt att stadens gångvägnät, cykelvägnät och kollektivtrafik lyfts till samma standard som stadens biltrafiknät”, och att ”särskilt i centrum ökas gående, cyklisters och bussars framkomlighet.” Trafikstrategier 2030, antagen 2017, har också samma målsättningar.

Det finns starka skäl för att minska biltrafiken och förbättra för gång, cykel och kollektivtrafik. Långsiktigt bidrar det till att uppfylla klimatmålen. Men det finns även kortsiktigt stora vinster lokalt att göra, genom att staden blir mer hälsofrämjande och attraktiv. Minskade luftföroreningar och buller leder till hälsovinster och de mer yteffektiva trafikslagen ger mer plats för bostäder och grönområden. Aktiva transportslag och kollektivtrafik leder till ökad fysisk aktivitet som är en av de viktigaste folkhälsoutmaningarna. Skånes skattebetalare lägger 3,7 miljarder på kollektivtrafiken, och då bör det vara en kommunal skyldighet att planera för att den ska gynnas med framkomlighet och ökat resandeunderlag. Erfarenheter från andra städer visar också tydligt att begränsad biltrafik och bilfria stadsdelar även gynnar den lokala handeln.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Att göra en del av centrum bilfri kan alltså vara ett sätt att nå de antagna målen, men det finns förstås också andra sätt. Målsättningen har funnits sen åtminstone 2007, men utvecklingen går åt fel håll. Hur vill de partier som avslog motionen och tjänstemannaförslaget göra istället? Joachim Fors (S) framhöll i fullmäktige att de var först med att vilja avslå och agerade hand i hand med Sverigedemokraterna. Övriga partier höll med i resonemanget.

Vi från Hållbara Hässleholm vill ha besked – står ni bakom de antagna målsättningarna att verka för minskad biltrafik i centrum? Hur vill ni i så fall att det ska genomföras?

Peter Groth
För Hållbara Hässleholm

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se