torsjö live vers2

Allvarliga konsekvenser av LSS-stängning kända redan i januari

Allvarliga konsekvenser av LSS-stängning kända redan i januari

En stängning av LSS-boendet på Österåsgatan i Hässleholm kan ge allvarliga negativa effekter på både lång och kort sikt. Det framgår av en konsekvensbeskrivning som chefer och skyddsombud tog fram redan den 25 januari. Men den var inte var med i underlaget för beslutet i omsorgsnämndens arbetsutskott den 3 februari. Konsekvensbeskrivningen listar kortsiktiga effekter som oro, ångest och suicidrisk hos de boende och långsiktiga som ökad belastning på sjukvården, behov av mer personalresurser och risk för vite på grund av för få LSS-platser.

En stängning av LSS-boende på Österåsgatan får allvarliga negativa konsekvenser. Det framgår av en tidig konsekvensbeskrivning. Foto: Jonathan Önell

Nu har nedläggningsbeslutet pausats i väntan på en mer detaljerad konsekvensbedömning, men redan den befintliga förskräcker. Frilagt fick på fredagen del av dokumentet som vi frågat efter sedan tisdag eftermidddag. Det är i sin helhet offentligt, till skillnad från den handling vi fick ut på onsdagen där nästan all text var svärtad på grund av sekretess för personuppgifter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Konsekvensbeskrivningen tar upp både positiva och negativa effekter på kort och lång sikt för verksamheten, ekonomin, patienterna, personal som omplaceras och arbetsmiljön. Bland de personer som tog fram beskrivningen finns verksamhetschef Malena Sylvan och enhetschef Rolf Malm.

De kortsiktiga negativa effekterna för förändringen är för verksamheten bland annat att den skapar oro för både patienter och personal och påverkar boendes psykiska hälsa. Det finns risk för personalflykt, oro och ångest hos boende och suicidrisk kan förekomma.

Den enda positiva effekten för verksamheten på kort sikt är att tomma platser på andra boenden fylls upp vilket ger bättre förutsättningar för till exempel schemaläggning i övriga verksamheten.

Den övergripande konsekvensbeskrivningen är daterad den 25 januari.

På lång sikt uppges den positiva effekten vara bättre boendestandard på nya boendeplatser, något som enligt personal och gode män inte stämmer, åtminstone inte för de sex personer som väntas erbjudas boende på Första Avenyn. Första Avenyn är det enda LSS-boendet förutom Österåsgatan som har inriktning på personer med psykiska funktionsnedsättningar.

De negativa långsiktiga effekterna är bland annat att det kommer att finnas få lediga platser på gruppbostad. Det innebär risk för vite när personer som är berättigade till insatsen inte kan få plats inom lagstadgad tid. Även långsiktigt finns enligt beskrivningen risk för ökad belastning och psykisk ohälsa hos boende, vilket i sin tur ger ökad belastning på omsorgens sjuksköterska, Region Skånes sjukvård samt eventuellt ökat behov av psykofarmaka. Mer samtal med boende krävs och mer personalresurser.

Ekonomiskt är effekterna inte heller särskilt positiva. Visserligen sparas kortsiktigt in på tjänster och hyra, men för att bli av med hyran krävs att kontraktet kan rivas upp, annars kostar den cirka 700 000 kronor per år i tre år till. Dessutom kommer negativa ekonomiska effekter i form av ökad bemanning om det blir oroligt, flytt- och städkostnader samt renoveringsbehov.

Långsiktigt uppges det bli bättre förutsättningar för en budget i balans, men å andra sidan kan det uppstå behov av att köpa platser i LSS-gruppbostäder.

Positiva effekter för personalen kan på lång sikt för några bli en bättre placering med mer somatisk vård än psykiatri. Negativt är bland annat att verksamheten kan tappa psykiatrikompetens och att mottagande boende har svårt att bemöta målgruppen.

Berit Önell

Läs mer:

2023-02-08 Tung kritik mot stängning av LSS-boende

2023-02-09 Efter besöket på boendet: Beslut om stängning skjuts upp

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se