torsjö live

Hundratusentals kronor i höjd va-taxa hotar företag

Hundratusentals kronor i höjd va-taxa hotar företag

Företag i Hässleholms kommun kan få en höjning av va-avgiften med hundratusentals kronor från den 1 juli. Det beror på den föreslagna konstruktionen av en ny dagvatten-taxa. S, C och V vill därför att förslaget ska utredas bättre innan det klubbas i kommunfullmäktige. De vill också se alternativa finansieringslösningar, exempelvis att en del av investeringarna läggs direkt på skattekollektivet eller tas från bolaget Hässleholm Miljös vinstdrivande verksamhet.

Stora delar av va–ledningsnätet måste snarast bytas ut, här en provisorisk avloppsledning över Almaån efter en stor läcka. Foto: Berit Önell

Som Frilagt tidigare berättat har Hässleholm Miljö aviserat att miljardinvesteringar väntar i va-ledningsnät och reningsverk de närmaste åren, mycket beroende på eftersatt underhåll. Beräknat behov för de närmaste tio åren är 1,6 miljarder kronor. Därför vill det kommunala bolaget chockhöja taxorna med start redan den 1 juli i år. På onsdagen sa den politiska majoriteten ett första ja till förslaget om höjda va-taxor i kommunstyrelsens arbetsutskott. Lena Wallentheim (S) deltog inte i beslutet.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD betonar att taxehöjningarna måste göras.

– Alternativet är att skattebetalarna får betala för detta, säger hon.

Hon och kommunalrådet Lina Bengtsson förutsätter att alla partier är överens om att investeringarna i va-systemet måste göras, även om de kan ha olika syn på finansieringen.

– De som använder tjänsten får betala. Annars hade det lagts på alla. De som har enskilda avlopp betalar ju redan på ett annat sätt, säger Lina Bengtsson.

De är inte inne på att sprida ut höjningen över längre tid trots att hushållen redan drabbats av så stora kostnadsökningar på andra områden.

– Detta skulle gjorts för länge sedan. Vi är redan ute i sista timmen, säger Hanna Nilsson.

– Vi är redan ute i sista timmen, säger Hanna Nilsson (SD).

Kommunernas eller deras bolags va-verksamhet ska enligt lag bara ta betalt för vad tjänsterna kostar och varken gå med vinst eller förlust. Men det är tillåtet att skjuta till skattemedel. Huruvida det även är tillåtet att kräva ett ägartillskott från Hässleholms Miljös vinstdrivande avfallshantering säger sig kommunalråden inte känna till. 2021 gjorde bolaget ett resultat på 24 miljoner kronor.

Hanna Nilsson säger att nuvarande va-taxor i Hässleholm är bland de billigaste i Skåne.

– Även om vi gör ändringen är vi inte bland de dyraste, säger hon.

Lina Bengtsson tycker inte heller att den faktiska höjningen i kronor är så stor även om det är många procent.

– Det känns ju, men drabbar ändå inte så fruktansvärt hårt, säger hon.

Den så kallade brukningsavgiften – för vattenförbrukning, drift och underhåll – föreslås höjas med 30 procent den 1 juli i år och ytterligare 17 procent den 1 januari 2024. Dessutom gjordes en höjning med 8,49 procent den 1 januari i år baserat på konsumentprisindex. För en normalvilla som antas använda 150 kubikmeter vatten per år ger de tre höjningarna en total kostnadsökning på drygt 4 000 kronor per år jämfört med 2022. Även anläggningsavgiften för nya hushåll som kopplas in föreslås öka kraftigt.

Men det är värre än så. Utöver den så kallade brukningsavgiften tillkommer en ny avgift för att hantera dagvatten på gator och allmänna platser. Denna föreslås uppgå till 1 251 kronor per år för småhus. Om tomten är större än 1200 kvadratmeter samt för fastighetsägare med flerfamiljshus och företag blir det helt andra summor. Men hur mycket det faktiskt blir för en viss fastighetsägare är snårigt att räkna ut utifrån det över 100 sidor långa beslutsunderlaget.

Anders Edwall (C ) berättar att han tyckte att underlagen var svåra att tolka. Därför bad partiet Hässleholm Miljö ta fram ett par exempel. Ett företag med kontor skulle enbart räknat på höjningen den 1 juli få en va-kostnadsökning från 118 533 till 275 930 kronor per år, hela 132,8 procent. Då är alltså alla delar av va-taxan inräknad, även dagvattenavgiften. Ett lager som idag betalar 387 102 kronor skulle med den nya taxan få betala 642 278 kronor per år, en höjning med 65,9 procent. Då är alltså inte höjningen 2024 inräknad.

Anders Edwall (C ) är kritisk till konstruktionen av den nya va-taxan som kommer att slå hårt mot vissa företagare. Foto: Urban Önell

– Jag frågade hur stor den skulle bli, men fick inget svar. De lovade återkomma. Om jag ska vara med och fatta beslut i kommunfullmäktige måste jag ju veta , berättar Anders Edwall.

Hässleholm Miljö verkar inte öppna för att diskutera förslaget.

– Beslutet behöver tas i sin helhet eller inte alls, står det i underlaget.

Men så tycker inte oppositionspartierna S, C och V att ett förslag kan läggas fram. De uttrycker nu i ett pressmeddelande oro för att avgiftshöjningarna kommer att drabba företagarna i kommunen hårt.

– De flesta företagen är småföretagare med 1-5 anställda och en taxehöjning med upp till flera 100-tusentals kronor riskerar att försätta dem i konkurs samt försvåra företagsexpansioner och nya företagsetableringar inom kommunen vilket även kommer leda till en högre arbetslöshet, skriver de.

Även samfälligheter och bostadsrättsföreningar kommer att få betala höga dagvattantaxor. Kommunen själv får också kraftigt ökade kostnader. Enligt pressmeddelandet finns uppgift om 3,5 miljoner kronor i ökning första året – utan att dagvattenavgiften är inräknad.

S, C och V efterlyser alternativ finansiering för en del av va-investeringarna som de menar snarare hamnar på två-tre miljarder kronor inom tio år.

– Min uppfattning är att det blir enorma kostnader för vissa företag. Fastighetsägare till flerfamiljshus kommer också att få en jätteavgift om de har en hyfsat stor tomt. Självklart kommer det att läggas på hyrorna, säger Anders Edwall.

På samma sätt menar han att en matbutik med ett större lager som får en kraftigt höjd va-avgift måste höja matpriserna.

– Det drabbar skattekollektivet oavsett.

– De här konsekvenserna måste vi utreda mer.

Anders Edwall menar att det är mer effektivt och rättvisare att lägga en del av höjningen direkt på skattekollektivet än att det ändå drabbar alla i nästa led.

– Handlaren måste annars omsätta fem kronor för att tjäna en krona, säger han.

Han utesluter inte att en del av finansieringen kan tas från Hässleholm Miljös vinst.

– De har redan använt en del av vinsten för att subventionera vattnet. Men nu vill man att det ska bära sig till 100 procent.

S, C och V vill se en konsekvensanalys för hur företag och kommunen påverkas av förslaget till ny va-taxa. Därför kommer de på kommunstyrelsens möte den 1 mars, där frågan tas upp härnäst, att föreslå återremiss.

De vill också att en särskild grupp sätts ihop för att titta på frågorna. Den föreslås ha representanter för de kommunala bolagen Hibab, som kan företräda fastighetsägare med kontor eller lager, Hässlehem som kan företräda bostadsbolag, kommunens näringslivskontor och ekonomikontor och givetvis Hässleholm Miljö.

– Det viktiga är att det inte ingår några politiker med egna agendor i denna grupp, skriver S, C och V i pressmeddelandet.

Anders Edwall anser inte att va-taxorna egentligen är en politisk fråga.

– Det är inte en ideologisk utan en pragmatisk fråga, säger han.

Han förstår inte heller varför det är så bråttom.

– Om va-nätet nu är så uselt underhållet, vad spelar det för roll om vi väntar till den 1 januari 2024?

Hässleholm Miljö hänvisar till generationsprincipen i lagen om allmänna vattentjänster. Den innebär att varje generation ska bära sina kostnader. Det går inte att lägga över dem på kommande generationer.

– Men hur rimligt är det att de som köper hus nu ska bära kostnader och skulder från 50-, 60- och 70-talen, undrar Anders Edwall.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se