torsjö live

L om nya skolan: Styret rundar hela systemet

L om nya skolan: Styret rundar hela systemet

INSÄNDARE. Hässleholms kommun har ett uppbyggt system när det gäller lokalförsörjning. Verksamheterna presenterar sina behov i en lokalförsörjningsplan och behoven är förankrade i respektive nämnd.

Dessa planer skickas till tekniska förvaltningen som gör en gemensam sammanställning tillsammans med lokalförsörjningsgruppen. Man väger behov med befintliga lokaler samt hur vi använder oss av dessa på bästa och mest effektiva sätt. Detta är ett viktigt arbete eftersom det påverkar hur vi använder våra skattepengar. Slutligen ska kommunfullmäktige fastställa lokalbehovet.

Nu rundar styret med SD, M och KD hela systemet och tecknar ett samarbetsavtal med Hemsö Fastighet om att utveckla en ny skola i Hässleholm som kommer att påverka all annan planering för lokaler och utveckling av skolverksamhet. Styret anser inte att detta är en fråga av principiell beskaffenhet för då hade avtalet behövt hanteras av kommunfullmäktige innan påskrift.

Varken lokalförsörjningsgruppen eller BUN har varit delaktiga och involverade i dessa planer som styret har. Fastighetschefen i Hässleholms kommun blev inte informerad innan man skrev på avtalet.

Alla säger att dom fick läsa detta i media och alla blev lika överraskade. Nu säger representanterna för styret att detta bara är ett samarbetsavtal och att man inte har förbundit sig till något. Men det har man. Ordet skall finns med i avtalet på ett flertal ställen.

• Parterna har, i syfte att förtydliga den samverkan som ska ske mellan parterna fram till undertecknande av hyreskontrakt för nya lokalytor inom fastigheten Värpatorparen 2 I Hässleholm, tecknat detta samarbetsavtal.

• Kostnader som uppstår enligt föreliggande samarbetsavtal skall vid tecknande av hyresavtal ingå i hyran.

• Väljer Hyresgästen att inte genomföra projektet och avbryta förstudien bekostas nedlagda utredningskostnader av Hyresgästen.

Inga beloppsbegränsningar finns inskrivna, Hemsö kan tillsätta en gigantisk förstudie utan risk. Antingen ska kostnaderna inkluderas i en framtida hyra, eller så ska kommunen bekosta förstudien. Vem har tagit fram avtalet? Vad säger vår kommunjurist, en tjänsteperson som ska säkerställa och värna medborgarnas intressen?

Att ändra inriktning inom kommunens lokalförsörjning är en strategisk fråga som påverkar hela kommunen väsentligt. En sådan fråga ska självklart förankras både i förvaltningar och kommunfullmäktige. Man kan tycka att M borde ha lärt sig sedan fadäsen med Pärlan där man överskred sina befogenheter vad gäller tecknande av avtal.

Vi har också läst i media att föräldrarna till de barn som går på Montessoriskolan idag motsätter sig att flytta sina barn till denna nya stora skolan. Man vill ha den lilla gemytliga skolan som barnen har idag och inget annat. Det har gjorts namninsamlingar för att stoppa projektet. Varför rasera en fungerande verksamhet? Titta istället varför det fungerar bra på Montessoriskolan och försök att använda den kunskapen till att förbättra alla kommunens skolor.

Hela handläggningen av frågan har mycket att önska. Hur tillvägagångssättet kommer in i det nya styrsystemet med tillitbaserat ledarskap är svårt att se eftersom hela verksamheten har blivit överkörd och ej varit involverade. Det här liknar en majoritet med storhetsvansinne och är ytterligare ett exempel på när politiken inte förstår sin roll. Politiken ska fastställa strategier som verksamheten ska utföra, inte detaljstyra och köra över förvaltningarna.

Thomas Haraldsson (L)
Gruppledare

Agneta Olsson Enochsson (L)
Ledamot Kommunfullmäktige

Thomas Nilsson (L)
Ersättare Kommunfullmäktige

Maria Hortlund (L)
Ersättare Kommunfullmäktige

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se