Gruppen-3a-328x120

Sammanslagning av nämnder ifrågasatt – inga riktlinjer mot jäv

Sammanslagning av nämnder ifrågasatt – inga riktlinjer mot jäv

Sammanslagningen av miljönämnden och byggnadsnämnden till en gemensam miljö- och stadsbyggnadsnämnd var en forcerad process utan förankring i organisationen. Det anser kommunens revisorer som vid sin granskning också påtalar att kommunen, trots kritik från länsstyrelsen, saknar riktlinjer mot jäv. När kommunfullmäktige behandlade ärendet föreslog Anders Edwall (C ) att miljö- och stadsbyggnadsnämnden åter skulle delas upp i två nämnder på grund av jävsrisk. Förslaget röstades ned.

Varken revisorerna eller fullmäktige nämnde en skrivelse från Vittfarnas vikingaby om att tidigare ordföranden Kenny Hansson (M) uttryckt att han på grund av jäv inte kunde tala med verksamhetens ägare.

Det kan enligt revisorerna bli problem när flera lagrum ska hanteras i samma nämnd. Foto: Patrik Svedberg

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Revisionsfirman Ernst & Young har granskat sammanslagningen på uppdrag av kommunens politiskt tillsatta revisorer. Diskussioner om förändringar av organisationen initierades efter valet 2018. Fullmäktige beslöt i november 2018 att bilda en gemensam miljö- och stadsbyggnadsnämnd. Redan den 1 januari 2019 sjösattes den nya organisationen.

Något dokumenterat mål eller syfte fanns inte. Enligt uppgifter från revisorernas intervjuer med medarbetare och chefer var syftet troligen ekonomiskt. Sju fackförbund ställde sig frågande till vilka de ekonomiska besparingarna skulle bli och ville att förändringen skulle flyttas fram i tiden så att tydligt mål och syfte kunde tas fram, fler riskbedömningar genomföras med mera. Gemensam nämndadministration, budgethantering och personaladministration väntades spara pengar, men det var oklart om det skulle uppväga kostnaderna för den nya hierarkin.

De konsekvensanalyser som gjordes lyfte bland annat fram att det fanns en oro på miljökontoret för att plan- och byggfrågor skulle få en dominerande roll medan miljöfrågor skulle prioriteras ned. På stadsbyggnadskontoret fanns en oro att det skulle försvinna tjänster och även att det inte skulle bli färre chefer utan fler, vilket det också blev med en förvaltningschef och tre avdelningschefer.

Revisorernas bedömning är att sammanslagningen inte skett på ett ändamålsenligt sätt.

– Vi grundar det på att denna genomförts utan tydligt kommunicerat eller dokumenterat mål och syfte. Processen var forcerad utan förankring i organisationen med bristande tid till att skapa nya arbetssätt, skriver revisorerna.

De konstaterar att det inte fanns tid att förbereda fullständiga styrdokument, rutiner och mål. Inte heller hann man fullt ut utreda konsekvenserna av en sammanslagning. Rekommendationerna till kommunstyrelsen var att vid framtida organisationsförändringar arbeta för att verksamheterna ska få tid och möjligheter att förbereda sig inför förändringen och att ta fram stöd och riktlinjer gällande jäv.

Revisorerna betonar att en och samma förvaltning nu ska hantera flera lagrum, främst i miljöbalken och plan- och bygglagen. Ett av ansvarsområdena är myndighetsutövning, det vill säga tillsyn.

– Det är därför av vikt att eventuell jävsproblematik har utretts i samband med sammanslagningen, skriver revisorerna.

Länsstyrelsen uppmanade redan vid ett tillsynsbesök 2017 miljökontoret att ta fram skriftliga styrdokument kring risken för jäv, otillbörlig påverkan och intressekonflikter för tjänstemän och förtroendevalda gentemot företag, medborgare och andra aktörer. 2021 gjordes ett nytt tillsynsbesök med granskning av kommunens tillsyn enligt miljöbalken. Då kvarstod anmärkningen. Dokumenterade riktlinjer saknas fortfarande.

Men enligt granskningen har jäv inte varit ett problem specifikt inför sammanslagningen eftersom nämnden inte bedriver någon verksamhet som de själva ska utöva tillsyn över.

– Det bedöms däremot som en brist att det i allmänhet inte finns stöd för politiker och tjänstemän i form av tydliga riktlinjer eller en policy kopplat till jäv, skriver revisorerna.

Enligt revisorerna har sammanslagningens effekter inte följts upp tillräckligt. De gav också miljö- och stadsbyggnadsnämnden rekommendationen att ta fram en plan för vilka områden som kvarstår att arbeta med för att de olika verksamheterna ska fungera som en enhet.

Revisorernas granskning var klar redan i december 2021. Men det fanns då enbart rekommendationer att vidta åtgärder. I oktober 2022 bordlade kommunfullmäktige frågan för att ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden tid att svara. Men det kortfattade svar som nämnden antog i december sa inte mycket.

Kenny Hansson (M), tidigare ordförande i miljö- ch stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

– Det saknas tydlighet kring vilka områden som EY anser vara ett problem. Vidare anser nämnden att det idag är en väl fungerande organisation efter snart två års strategiskt arbete, skrev avgående ordförande Kenny Hansson.

I förra veckan beslöt fullmäktige att nämnden inom sex månader ska återkomma med en rapport till kommunstyrelsen om arbetet med rekommendationen. Men Anders Edwall (C ) nöjde sig inte med det utan yrkade att nämnden åter skulle delas i två.

– Bara för att hantera jäv. Det blir jävssituationer med två olika lagar, miljöbalken och plan- och bygglagen, i samband med policydokument, översiktsplaner och detaljplaner, förklarade han.

Han konstaterade att hans parti var emot sammanslagningen från början och att resultatet blev ungefär som de misstänkte. Förslaget blev dock nedröstat i en votering med röstsiffrorna 35-7 och 18 som avstod från att delta i beslutet.

Anders Edwall (C) ville dela upp miljö- och stadsbyggnadsnämnden igen. Foto: Urban Önell

Frågan är vilken kunskap ledamöterna i nämnden har om hur jäv ska hanteras. Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu på Vittfarnas café och vikingaby skickade i november en skrivelse till kommunen med anledning av revisorernas granskning. De menade att turerna kring Kenny Hanssons uttalande om jäv är relevant för den fortsatta beredningen av ärendet.

Kenny Hansson har flera gånger, både till Vittfarnas och till Frilagt uttryckt att han inte kan samtala med ägarparet på Vittfarnas på grund av jäv. Men han har inte anmält risk för jäv, varken enligt nämndens eller arbetsutskottet protokoll. Enligt förvaltningslagen ska det göras omedelbart och ett formellt och överklagningsbart beslut ska fattas.

– Till dags datum tycks inte frågan ha behandlats eller beslutats om av miljö- och stadsbyggnadsnämnden, skriver Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu.

Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu på Vittfarnas. Foto: Urban Önell

I sin skrivelse hänvisar de också till Frilagts intervju med Thomas Erhag, professor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet, som klargör att det inte är en jävssituation om ordförande i nämnden träffar företrädare för Vittfarnas för att tala om bygglovsärendena.

Kenny Hansson vill inte kommentera utan hänvisar till nuvarande ordförande Paul Thurn (SD). Frilagt har förgäves sökt Paul Thurn.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se