torsjö live vers2

IVO utreder sjukvårdens ansvar för Peters död

IVO utreder sjukvårdens ansvar för Peters död

Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att utreda Peter Lindhes död efter anmälan från familjehemsföräldrarna Boel och Gert-Åke Åberg. De upplevde att han behandlades nonchalant av sjukvården på grund av sin funktionsnedsättning. Varken akutmottagningen på sjukhuset i Hässleholm eller i Kristianstad tog covidtest, trots typiska symptom. En akutremiss till lungröntgen missades. Nu visar obduktionen att Peter avled av lunginflammation och att han hade covid-19.

Akutmottagningen på Hässleholms sjukhus missade remissen från Kristianstad om akut lungröntgen. Inget av sjukhusen tog covidtest. Foto: Urban Önell

Frilagt har tidigare berättat om dödsfallet och 61-årige Peter liv i familjehemmet på gården utanför Sösdala där han bodde i hela 42 år. För drygt tre år sedan sänkte kommunen plötsligt ersättningen till paret Åberg till hälften med motiveringen att SKR:s rekommendation skulle följas. Därmed täckte ersättningen inte längre omkostnaderna. Samtidigt tredubblades Peters avgifter till kommunen. Omsorgsnämnden beslöt i slutet på förra året efter en intern utredning att inte återställa den tidigare ersättningen och inte heller ändra på annat sätt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Peter dog den 12 januari efter att familjehemmet förgäves kämpat för att han skulle bli ordentligt undersökt och få rätt behandling. Boel Åberg berättar att han undersöktes av totalt sju olika läkare.

Peter älskade att vara med och köra in hö och delta i andra sysslor på gården. Foto: Privat

Först fick han antibiotika som varken hjälpte mot hans hosta och andningssvårigheter eller svullna ben. Vid en senare undersökning upptäcktes en liten propp i det ena benet och han fick blodförtunnande medicin. Under tiden blev andningen allt sämre och vid besök på akuten i Kristianstad blev det stort pådrag på grund av att han hade mycket dålig syresättning. Han skickades ändå hem med uppmaningen att åka till akuten i Hässleholm dagen därpå för provtagning.

Men i Hässleholm vidtogs inga åtgärder. Efter besöket där ringer Boel Åberg till Kristianstad för att berätta att de inte fått hjälp. Då får hon frågan om vad röntgen visade.

– Vi förstår ingenting, vi har inte blivit upplysta om någon röntgen, skriver hon i anmälan till IVO.

De får då veta att läkaren i Kristianstad skickat en remiss om akut lungröntgen som skulle ha gjorts i Hässleholm. Röntgen i Hässleholm har hunnit stänga för dagen och de får vänta en dag till. På eftermiddagen får de besked om att det troligtvis är lunginflammation men att medicinen han redan fått ska täcka denna. Dagen därpå faller Peter ihop i hemmet och slutar andas. Trots Gert-Åke Åbergs hjärt- och lungräddning och ambulansens hjärtstarter dör Peter i ambulansen.

– Hade Peter behandlats som vem som helst hade han kanske levt idag, skriver Boel Åberg i anmälan.

Nu har Åbergs fått besked från IVO om att deras anmälan leder till en utredning. IVO kommer att begära in de handlingar och uppgifter som behövs för utredningen, till exempel patientens journal. De berörda vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonal får också ta del av anmälan och ges möjlighet till bemötande. I sitt beslut ska IVO ta ställning till om vården varit lämplig med tanke på patientens säkerhet och om vården följt de lagar och bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvården.

Familjehemmet har också fått information från sjukhuset om obduktionsresultatet som bekräftade deras farhågor.

– Han hade alla tecken på covid. Om de hade tagit ett test hade de kanske kunnat göra något, säger Boel Åberg.

Hon är övertygad om att Peter blev utan rätt vård på grund av sin funktionsnedsättning. Bland annat fick hon besked av sjukvårdspersonal att han inte kunde läggas in på grund av sin funktionsnedsättning då han skulle bli för orolig, trots att familjehemsföräldrarna erbjöd sig att turas om att vara hos honom.

– Om han hade legat nedsövd i respirator hade han inte kunnat protestera, säger hon.

Hon hoppas nu att ansvariga får kritik för hur Peter behandlades.

– Han kommer inte tillbaka men för att ingen annan ska drabbas, säger hon.

Sjukvården har ännu inte gjort någon lex Maria-anmälan om fallet. Vårdgivaren ska enligt lag anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Frilagt har sökt överläkaren på akutmottagningen i Hässleholm, Gisela Lundberg, som inte vill svara utan hänvisar till Region Skånes pressjour.

– Vi kan av hänsyn till patientsekretessen inte uttala oss i ett enskilt ärende, skriver pressekreterare Jimmy Gottfridsson i ett mejl till Frilagt efter att ha fått svar från ansvariga på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Däremot kan han svara på några mer allmänna frågor. När det gäller lex Maria-anmälningar hänvisar han till att de publiceras på Region Skånes hemsida. Där finns i nuläget ingen anmälan om denna händelse.

Vad krävs för att sjukvården ska anse att det uppstått allvarlig patientskada eller risk för sådan?

– Med allvarlig vårdskada menas en undvikbar vårdskada som är bestående och inte ringa eller som lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Är funktionsnedsättning ett skäl att inte lägga in en patient?

– Nej. Det ska alltid göras en individuell bedömning av patientens behov

Hur säkerställer ni att personer med funktionsnedsättning får den vård de har rätt till?

– Enligt lag har alla människor i Sverige, oavsett funktionsnivå, rätt till en god och säker vård.

Berit Önell

Läs mer:

2023-01-24 Peter dog efter flera missar i sjukvården

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se