Gruppen-3a-328x120

Krav på åtgärder mot buller vid upplag bakom reningsverket

Krav på åtgärder mot buller vid upplag bakom reningsverket

Kommunens miljöavdelning kräver nu snabba åtgärder mot buller från transporterna på den undermåliga vägen till och från upplaget för jordmassor bakom reningsverket i Hässleholm. Det handlar främst om ljud från lastbilssläp som kör ned i gropar på vägen, vilket stör grannarna.

Groparna i vägen har fyllts i flera gånger, men de tunga lastbilarna förstör den snabbt igen.
Groparna i vägen har fyllts i flera gånger, men de tunga lastbilarna förstör den snabbt igen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Verksamheten på upplaget inklusive transporterna måste uppfylla villkor för så kallade ekvivalenta bullernivåer, alltså ett medelvärde. Närmaste grannen Linus Jepsson har tillfälligt uppmätt högre nivåer, men miljöinspektörens bullermätning visade att den ekvivalenta nivån var godkänd.

– Dock noterades momentana störande ljud från trafikrörelserna inne på verksamhetsområdet, metalliska slag från släp som kör i gropar eller liknande på vägen inne på verksamhetsområdet vilket sannolikt kan ge upphov till störande buller vid fasad vid den klagandes fastighet, står det i föreläggandet från miljöavdelningen.

Linus Jepsson har också lämnat in en film där de tidvis mycket täta störningarna tydligare framgår.

Miljöavdelningen konstaterar att buller av det aktuella slaget kan betraktas som en olägenhet som inte är helt tillfällig eller ringa. Bedömningen blir därför att det kommunala bolaget Hässleholm Miljö ska lämna åtgärdsförslag för att minska momentanbullret på kort och lång sikt.

– När bolaget har lämnat in sitt åtgärdsförslag kommer det att utgöra underlag för kommande krav på åtgärder för bullerreducering för momentanbuller, skriver miljöavdelningen.

Om åtgärdsförslagen inte anses tillräckliga kan ytterligare utredningskrav komma att ställas på verksamheten.

Förslag på åtgärder som kan vidtas inom en månad ska redovisas liksom permanent bullerreducering som kan förverkligas inom ett år. Förslagen ska redovisas tillsammans med kostnadsberäkningar.

– Åtgärdsförslaget ska tydligt ange på vilka sätt de presenterade åtgärderna reducerar bullerpåverkan från momentanljud till den klagandes fastighet och hur det säkerställs att dessa inte bidrar till påverkan på människors hälsa, skriver miljöavdelningen.

Dessutom ska bolaget redovisa ett resonemang om vilket löpande underhåll eller kontroller som krävs för att bullersituationen med momentanljud ska hållas nere.

Hässleholm Miljö medgav i ett första bemötande att vägen är i dåligt skick och förklarade att den hade förbättrats men att ytterligare förbättringar ska ske. Efter att filmklippet förmedlats till bolaget och miljöinspektören gjort bullermätningen svarade bolaget på nytt.

– Bolaget tar till sig klagomålet och genomför åtgärder löpande såsom vägskrapning och ifyllning av hålor. Bolaget har för avsikt att asfaltera vägen, och kommer lägga in det i förslag till budget till kommande år. Bolaget följer de uppsatta försiktighetsmått som avser buller, och har under ytans drifttid enbart mottagit leveranser under dagtid, fram till och med 16.30, skrev Hässleholm Miljö.

Men miljöavdelningen bedömde alltså att det inte var tillräckligt.

Uppgifterna från Hässleholm Miljö ska ha kommit in till miljöavdelningen senast fyra veckor efter att föreläggandet vunnit laga kraft. Beslutet, daterat den 3 maj, kan överklagas inom tre veckor.

Berit Önell

Läs mer:

2023-03-02 Avverkningar ökar buller och lukt – upplag bakom reningsverket fördubblas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se