torsjö live vers2

Efter turbulensen: Nu går vi vidare!

Efter turbulensen: Nu går vi vidare!

INSÄNDARE. Äntligen är ett nytt styre för Hässleholms kommun på plats! M och S styr i minoritet och med valteknisk samverkan med L, C, MP och V för att få igenom budget och personval. I det exceptionella
läge som vi har befunnit oss i så var detta den enda utvägen för att få stabilitet och lugn och ro för medborgarna, företagen och framför allt personalen i kommunen. Vi hade hellre sett ett borgerligt alternativ men givet situationen får vi laga efter läge. Vi måste ta ansvar och vara pragmatiska och samtidigt lägga vissa saker åt sidan för att få till ett fungerande styre. Med andra ord för kommunens bästa.

Liberalerna kommer att driva vår liberala politik. Vi kommer att lägga en egen budget, lägga motioner och initiativärende. Det är viktigt för oss att profilera oss som det liberala borgerliga partiet i Hässleholms kommun. Genom vår valtekniska samverkan får vi möjlighet att påverka kommunstyrelsen, tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och i HIBABs bolagsstyrelse. I fullmäktige strävar vi alltid efter att vara konstruktiva, hederliga och liberala.

Nu måste vi blicka framåt och jobba med de utmaningar som vi står inför de närmsta åren. Vi måste jobba för att tilliten till kommunen och oss politiker stärks. Hässleholmarna skall vara stolta över sin kommun. Detta har tagit stor skada efter turbulensen som varit. Likaså har förtroendet från näringslivet skadats och där måste vi jobba med relationsbyggande åtgärder. Liberalerna gav näringslivschefen häromdagen ett antal förslag på åtgärder som behövs. Andra saker som är viktiga och som styret behöver ta tag i är:

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

-I skolan ska kunskap stå i fokus och miljön ska präglas av höga förväntningar. Alla barn och unga ska varje skoldag utmanas i sitt lärande samtidigt som de ska kunna känna sig glada och trygga i en skola med studiero. De ska uppleva sin tillvaro som meningsfull, mötas av nya utmaningar och ges möjlighet att anstränga sig och utnyttja sina förmågor och sin kreativitet. Våra förskolor och skolor ska därför präglas av lust att lära och vilja att veta. Samstämmig forskning visar att förskolan har en avgörande betydelse för hur skoltiden blir för barnen.

-Småföretagarna är en motor i Hässleholms kommun. Vår övertygelse är att om småföretagen och näringslivet mår bra så mår kommunen bra eftersom näringslivet bidrar till välfärden. Så stärk näringslivet genom att korta handläggningstiderna för tillstånd. Sätt näringslivet i fokus och behandla dom som om de vore en kund till kommunen. Skapa industrimark för nyetableringar men även byggbar mark för villor, bostadsrätter och ägarlägenheter så att fler företag kan flytta hit. Vi i Liberalerna vill ha ett levande centrum i både centralorten och i våra stationsorter. Därför presenterade vi ett initiativärende i kommunstyrelsen där vi vill ta bort avgifterna resten av året för alla näringsidkare som bedriver uteservering, såsom caféer, restauranger och pizzerior. Viktigt att stötta företag i svåra tider som den vi befinner oss i nu.

-Integrationsfrågan måste upp på bordet och lösas så att utanförskapet minskas och att fler kommer i arbete och blir delaktiga i vårt samhälle. Fler utrikesfödda kvinnor måste få en möjlighet att komma ut i arbetslivet och känna sig behövda.

-Omsorgen skall stå för en trygghet för våra årsrika när de behöver hjälp. Kompetensförsörjningen är viktig för att trygga omsorgen nu och i framtiden. Det måste vara attraktivt att jobba inom omsorgen. Det är inte acceptabelt att en hemtjänstbehövande skall möta 15-16 olika personer som kommer för att hjälpa dom.

-Ett rikt kultur och fritidsliv är viktigt för att medborgarna skall må bra och trivas i vår kommun. Detta för såväl barn som vuxna och personer med funktionsvariationer. Vi behöver fler fritidsgårdar, vi behöver en fritidsbank så att alla har råd att kunna utöva den idrott man är intresserad av och vill prova på. Fritidsgårdarna fyller en viktig funktion genom att man fångar upp ungdomar som inte mår bra och som är på glid in i drogmissbruk och kriminalitet. Därför måste Markan startas upp när den snart är färdigrenoverad men även en central träffpunkt i Kulturhuset är viktig.

Det finns många fler frågor som är viktiga. Ekonomin är ansträngd och den styr vilka prioriteringar vi måste göra och i vilken utsträckning vi kan genomföra dom åtgärder som behövs. Politik handlar om prioritering där vi liberaler kommer att vara med och ta ansvar och bevaka att våra viktiga frågor kommer upp på agendan. Liberalerna i Hässleholm är ett parti att lita på, det har vi nu visat i dessa svåra tider som varit och vi kommer att visa det även i framtiden.

Thomas Haraldsson (L)
Gruppledare
Ledamot i Kommunstyrelsen

Agneta Olsson Enochsson (L)
Ledamot i Barn och Utbildningsnämnden

Thomas Nilsson (L)
Ledamot i Tekniska nämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se