torsjö live vers2

Massutrotning i skuggan av klimatfrågan

Massutrotning i skuggan av klimatfrågan

INSÄNDARE. Det som följer rör vår livsviktiga miljö som nu tycks kommit i skuggan av den helt överskuggande klimatfrågan. Undertecknad vill understryka att klimatfrågan naturligtvis också måste lyftas, debatteras och ses ur olika aspekter.

Vi som körde bil på 1970-talet påminns om att vi sommartid kunde tvingas stanna på ”macken” för att få vindrutan rengjord. Den tidens mackar erbjöd denna service utan extra kostnad. Problemet som behövde åtgärdas var att vindrutan var täckt av insekter. Nu synes detta ”problem” inte längre vara lika aktuellt.

Med detta som bakgrund påminns om en dokumentär på SVT från 2020, ”Attenborough och massutrotningen”. I dokumentären nämns att 1 miljon arter av 8 miljoner på jorden hotas av utdöende därav 500 000 växt- och djurarter och 500 000 insekter. Takten på utdöendet på grund av mänsklig dårskap accelererar. Attenborough påpekar att alla grupper är på nedgång. Populationerna minskar dag för dag i exempelvis Amazonas, Afrika och Arktis.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

För att återgå till insekterna konstateras att dessa ingår i näringskedjan. För hundratusentals andra arter är de oerhört viktiga och inte minst i samband med pollinering. 75 procent av livsmedelsgrödorna är beroende av pollineringen. I sammanhanget kan nämnas att 30 procent av matjorden globalt har utarmats. Biodiversiteten är låg.

Med tanke på vad som ovan kortfattat sagts om den ”miljö”förstöring som oavbrutet pågår, tror undertecknad, att var och en förstår att detta får konsekvenser för människosläktet.

Nämnda miljöförstöring är dock iakttagbar och kan med mänskliga insatser begränsas!

Under tiden får vi via media, bakomliggande mäktiga ekonomiska krafter och politikeretablissemanget ta del av det ”klimathot” vi akut sägs vara utsatta för. Klimatet är förvisso viktigt för arters överlevnad men påverkas dessvärre eller om ni så vill dessbättre av en rad faktorer över vilka vi människor inte styr. Detta oaktat de många klimat”modeller” med slutsatser (riktiga eller oriktiga) av olika slag vi kan ta del av.

Kan det möjligtvis vara så att ingenting får stå i vägen för mäktiga ekonomiska intressen och det som politiker kallar ”ekonomisk tillväxt”? Ekonomisk tillväxt innebärande bland annat skogsskövling i Amazonas och annorstädes samt utarmning av den goda jorden i en hänsynslös jakt för att öka produktionen.

I skuggan av det som understundom benämns klimathysterin ser vi dock ”våra miljöer”, den biologiska mångfalden på jorden, fortsatt och utan avbrott utarmas.

Vi ser nu på många områden i Sverige konsekvenserna av ett litet miljöparti med benäget bistånd av bland annat makthungriga socialdemokrater i deras iver att ”vara i framkant”.

Till sist har vi i dagarna hört FN:s generalsekreterare António Guterres kryptiskt påstå att ”jorden kokar”. Huruvida denne avser fenomen knutna till väder, klimat, miljö eller möjligen något annat synes osäkert. Säkert är däremot att utomhustermometern nu i början av augusti 2023 strax innan lunch i metropolen Sösdala visar +14 grader Celsius, således långt under kokpunkten.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se