torsjö live vers2

En bank till kan få bygga i strid med detaljplan

En bank till kan få bygga i strid med detaljplan

Hässleholms kommunpolitiker vill ge ytterligare en bank bygglov i strid med detaljplanen. Förutom Sparbanken Göinge i Vinslöv behöver även Snapphanebygdens sparbank i Bjärnum bygga ut. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att det ska få ske på mark med byggförbud. Men tjänstepersonerna avråder.

I Bjärnumsfallet är inga nämndsledamöter jäviga på grund av uppdrag i sparbanksstiftelsen. Men en tongivande kommunpolitiker, Stefan Larsson (M), är ordförande i stiftelsen och kommunalrådet Lina Bengtsson (M) är en av huvudmännen.

För banken i Vinslöv beslöt nämnden vid ett extra möte att godkänna bygglovet som redan beviljats i något som beskrivs som ett förfalskat beslut. Nu måste troligen även det nya beslutet göras om eftersom en ledamot var jävig.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

90 procent av utbyggnaden i Vinslöv var placerad på korsprickad mark som enbart får bebyggas med gårdsbyggnader.

Tillbyggnaden av kontoret i Bjärnum ska enligt ansökan bli 104 kvadratmeter i ett plan. Närmare 40 kvadratmeter hamnar på mark som är prickad i detaljplanen, det vill säga inte får bebyggas alls. Däremot tillåter planen två våningar.

Bilden visar platsen för utbyggnaden av banken i Bjärnum.
Utbyggnaden hamnar delvis på gräsmattan som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Foto ur bygglovhandlingarna

Prickmark används för att reglera var på en fastighet byggnader inte ska placeras och även för att begränsa byggrätten. I vissa fall kan smärre avsteg tillåtas, enligt propositionen till plan- och bygglagen till exempel att placera en byggnad “någon meter” in på punktprickad mark. Förvaltningens tjänstepersoner anser att den föreslagna byggnaden sträcker sig för långt in på den prickade marken för att det ska likställas med lagstiftarens skrivning om att tillåta någon meter.

Handläggaren föreslår att politikerna avslår bankens ansökan om bygglov.

– Åtgärden anses inte vara en liten avvikelse, eller nödvändig för att området ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt, hette det i tjänsteskrivelsen inför arbetsutskottets sammanträde.

Men banken och dess arkitekt vädjade om att få bygga på prickad mark, bland annat med motiveringen att de inte vill bygga i två plan.

– Skulle vi tvingas att bygga i två plan kommer nämnden i sitt beslut att medverka till att Snapphanebygdens sparbanks kunder får sämre service. Det vore olyckligt, skrev de i ett mejl till handläggaren den 21 juli.

De ifrågasätter också varför så stor del av marken är prickad och påpekar att den består av en inhägnad gräsmatta som inte används och aldrig kommer att användas.

De tre politikerna i arbetsutskottet lyssnade på argumenten och menade att utbyggnaden tillgodoser ett angeläget allmänt behov, vilket kan vara skäl för att godkänna en avvikelse från detaljplanen. Dessutom lade de till säkerhetsaspekter med att bygga i ett plan.

– Ett plan ger översikt över lokalen, säger ordförande Bo Persson (M).

Han berättar också att politikerna gjort bedömningen att utbyggnaden inte innebär någon inskränkning i gemensamt utnyttjande av marken.

Han förklarar att tjänstepersonerna var med och diskuterade ärendet under sammanträdet. De avrådde dock fortfarande från bygglovet.

– Det är inte svart eller vitt, man får göra en bedömning. Vi får göra bedömningen att bygglov kan medges, säger han.

– Det här var i princip den enda möjligheten att bygga ut.

Men den andra banken vill bygga i två våningar?

– Där har det varit två våningar från början. Det är en annan typ av byggnad.

Bo Persson talar om säkerhetsskäl och behov av bättre tillgänglighet i Bjärnum.

– Deras önskan är tungt vägande, säger han.

– Regler i all ära. Om skälen för avsteg är tyngre än skälen för att ha kvar gräsmattan kan vi göra avsteg.

Det är väl värre att bygga på prickmark än korsprickat, här tillåts ju inga byggander alls?

– Nej, tvärtom, säger Bo Persson, men blir sedan tveksam.

– Jag kan inte säga exakt, säger han.

Bo Persson är medveten om risken att beslutet inte håller i domstol om det blir överklagat.

– Men risken för överklagande är ganska liten, säger han.

Berörda grannar och myndigheter har fått möjlighet att yttra sig men inga synpuntker har kommit in.

Kan det vara svårt att säga nej till önskemål om bygglov från en bank där ledande kommunpolitiker har uppdrag?

– Nej, vi hade inte alls de bevekelsegrunderna. Det handlade om allmänintresset av att ha en levande bank och att inga andra intressen av betydelse inskränks genom bygglovet, säger Bo Persson.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar om bygglov för Snapphanebygdens sparbank den 22 augusti.

Berit Önell

Läs mer:

2023-07-31 Misstänkt förfalskning bakom bankens bygglov

2023-08-04 Anställd avstängd efter fejkat bygglov

2023-08-12 Jäv vid nytt beslut om bankens bygglov

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se