torsjö live vers2

8-3 för bankens bygglov på prickmark

8-3 för bankens bygglov på prickmark

Snapphanebygdens sparbank i Bjärnum får bygga ut på mark med byggförbud. Majoriteten av politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden sa på tisdagen ja i en votering som slutade med röstsiffrorna 8-3. Isabelle Mandegård (KD), Hans-Göran Hansson (MP) och Andreas Novotny (M) röstade nej.

– Plan- och bygglagen bör inte trotsas, förklarar Isabelle Mandegård som reserverade sig skriftligen.

Bilden visar platsen för utbyggnaden av banken i Bjärnum.
Utbyggnaden hamnar delvis på gräsmattan som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Foto ur bygglovshandlingarna

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som Frilagt tidigare berättat har banken i Bjärnum ansökt om att få bygga ut sitt kontor med 104 kvadratmeter i ett plan. Nära 40 kvadratmeter hamnar på mark som är prickad i detaljplanen, det vill säga inte får bebyggas. Planen tillåter däremot två våningsplan, men det är inte bankens företrädare intresserade av eftersom de befarar att bankens kunder då skulle få sämre service.

I vissa fall kan avsteg från en detaljplan tillåtas, men miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänstepersoner anser att bankens tillbyggnad sträcker sig för långt in på den prickade marken för att gå in under beskrivningen “någon meter” som det står i propositionen till plan- och bygglagen. Avvikelsen bedöms inte heller som liten och inte nödvändig för att området ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt, som det står i lagen. Handläggaren föreslog därför att politikerna skulle avslå bankens bygglovsansökan.

Men en oenig nämnd gick på samma linje som arbetsutskottet gjorde för två veckor sedan och menade att det fanns skäl till avvikelsen.

– Vi tycker fortfarande att tillbyggnaden tillgodoser ett allmänintresse i bygden och inverkar väldigt lite i negativ bemärkelse på allmänhetens intressen, säger ordförande Bo Persson (M).

– Det handlar om en inhägnad gräsmatta på bankens baksida.

Bilden visar Bo Persson.
Bo Persson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

Han hänvisar till plan- och bygglagens kapitel 9 § 31 c där det står att en åtgärd som avviker från detaljplanen är tillåten om den är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Enligt Bo Persson är bankens verksamhet i Bjärnum ett allmänt intresse.

De tre ledamöter som röstade nej lyssnade istället på förvaltningens argument.

Isabelle Mandegård, själv utbildad stadsplanerare, förklarar i sin reservation att plan- och bygglagen är reglerad på ett sådant sätt att godtyckliga beslut inte ska kunna skada en stad eller ort.

– Utrymme för tolkning och flexibilitet finns och ska nyttjas varsamt, skriver hon och menar att det inte är fallet i detta ärende.

Bilden visar Isabelle Mandegård.
Isabelle Mandegård (KD), ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Hon instämmer i att en bank har en central funktion i att hålla en ort levande.

– I sak är det glädjande att Sparbanken valt att bygga ut i Bjärnum men det innebär inte att lagar och regler ska förbises, skriver hon.

– Om avvikelser av denna karaktär fortsätter att godtas riskerar regelverket att urholkas och förminskas till en grad som kan anses irrelevant.

Hon deklarerar att KD yrkat avslag eftersom det helt enkelt inte vore förenligt med plan- och bygglagen att bevilja bygglov på den efterfrågade ytan då den utgör prickmark.

Hon uppmanar därför banken att antingen ompröva design och utformning av den föreslagna byggnationen eller beställa en ny detaljplan där prickmarken ses över.

Hans-Göran Hansson reserverade sig muntligen mot nämndens beslut.

Berit Önell

Läs mer:

2023-08-14 En bank till kan få bygga i strid med detaljplan

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se