torsjö live vers2

Sösdala simhall ett rött skynke – eller blått?

Sösdala simhall ett rött skynke – eller blått?

INSÄNDARE. Uttrycket ett rött skynke hör vi i samband med att någon av oss upprörs av något.

I Sösdala är skynket blått och täcker såvitt kan förstås av säkerhetsskäl en gavel på ortens simhall. En välskött simhall nu stadd i förfall och föremål för en rad märkliga politiska turer.

Värt att att notera är att simhallen, också utsatt för vandalisering, ligger i direkt anslutning till ortens skola. Vad som sagts ovan väcker frågor.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Kan byggnaden utgöra en fara för elever och personal? Är räddningstjänsten inkopplad?

Finns fungerande avspärrningar i anslutning till byggnaden?

Nå vi erinrar oss på tal om bristande underhåll också simhallen Qpoolen i Hässleholm. Denna utdragna historia har vi under lång tid kunnat ta del av i lokalpressen.

Till yttermera visso tycks för övrigt finnas ett beslut i fullmäktige om att iordningställa simhallen i Sösdala. Att detta inte effektuerats förvånar knappast med den politiska turbulens som råder i Hässleholms kommun i minnet. Trots ovan nämnda fullmäktigebeslut tycks utrustning i Sösdala simhall tagits i anspråk. Detta möjligtvis för användning på annat håll.

Det som ovan sagts väcker övergripande allvarliga frågor. De politiker till vilka vi gräsrötter på valdagen överlämnade vår makt har gruvligen misslyckats med det fundamentala nämligen att underhålla och förvalta vår gemensamma egendom. Detta kan i mångt och mycket också sägas gälla situationen i hela riket.

Under tiden bristande underhåll av befintliga anläggningar fått fortgå tycks nu en ny satsning på badhus i Hässleholm vara på gång. Det förvånar knappast att politikerna uppenbarligen har bristande kontroll över de rusande kostnaderna för denna anläggning. Huruvida kalkylerats med att denna anläggning i framtiden möjligtvis är ”underhållsfri” vet vi ej. Hursomhelst med nuvarande politiker-makthavare har vi gräsrötter-skattebetalare anledning att se med oro på vad som komma skall. Det är våra gemensamma ansträngningar nämligen skattemedel våra så kallade politiker helt tycks sakna förmågan att på ett klokt sätt tillvarata.

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se