torsjö live vers2

VA-investeringar kommer att kosta 2,5 miljarder

VA-investeringar kommer att kosta 2,5 miljarder

Fler chockhöjningar av va-taxan i Hässleholms kommun är att vänta. Det står nu klart att det inte räcker med investeringar på 1,6 miljarder för att åtgärda undermåliga reningsverk, vattenverk och rörledningar. Enligt det kommunala bolaget Hässleholm Miljös ordförande Andreas Dahlberg (S) kommer snarare cirka 2,5 miljarder att krävas fram till 2038.

De chockhöjningar av va-taxan som delvis genomförts beror på eftersatt underhåll inom va-verksamheten. Fyra av de mindre reningsverken är utdömda och förelagda med verksamhetsförbud från miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Två av dessa måste åtgärdas senast 2024. Dessutom är flera av de större reningsverken i behov av kostsamma renoveringar. Bolagets avsikt är att i framtiden ha färre reningsverk. Bland annat kan Emmaljungas anläggning stängas om en överföringsledning byggs till Vittsjö. Norra Mellbys avloppsvatten kan överföras till Sösdala.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Avloppsvatten från Västra Torup rann utanför staketet när miljöinspektörerna kom på besök. Foto: Miljökontoret

Kommunens revisorer granskade 2022 med hjälp av revisionsfirman Ernst & Young bolagets behov av va-investeringar och underhåll. Den stora utmaning som väntar gör att de uttrycker oro för bland annat kompetensförsörjning, styrning och prioritering. Bedömningen är att bolaget i dagsläget präglas av ett alltför reaktivt arbetssätt som skapat ett behov av akuta prioriteringar.

Revisorerna meddelar också att de inte fått klarhet i om de planerade taxeökningarna är tillräckliga för att finansiera den omfattande finansieringsplanen. Men ansvariga har i intervjuer med revisorerna sagt att det troligen krävs mer än 1,6 miljarder på grund av stigande inflation och materialbrist.

När kommunfullmäktige tog upp granskningen på måndagskvällen var det bara en ledamot som hade någon kommentar.

– Jag delar revisionens oro. Det är ganska egendomligt, när man ska göra investeringar i den här storleksordningen på 1,6 miljarder, att man inte haft de här frågorna uppe till diskussion och att man hade löst dem innan revisionen upptäckte dem, sa Thomas Haraldsson (L) och tackade revisorerna.

Andreas Dahlberg kunde ge lite närmare besked om kostnaderna.

– Det är en komplex fråga när det gäller hela vår va-verksamhet. Vi kan nog säga idag att de 1,6 kommer ingalunda att räcka. Vi räknar med till 2038 ett investeringsbehov på ungefär 2,5 miljarder, förklarade han.

– Här kommer nog att bli många och långa diskussioner framöver i denna församling.

Bilden visar Andreas Dahlberg.
Andreas Dahlberg (S), ordförande i Hässleholm Miljö AB. Foto: Urban Önell

Revisorernas slutsats är bland annat att bolagets styrelse behöver säkerställa nödvändig kompetens för att hantera både operativa och strategiska investeringar.

– Det noteras särskilt att omfattningen av investeringsplanen kommer att ställa höga krav på projektstyrning, kalkylering, långsiktiga kapacitetsbedömningar och därmed välgrundade prioriteringar. Likaså kommer det att krävas en hög grad av samverkan med ägaren vad avser finansieringsplaner och kapacitetsutvärderingar, skriver revisorerna.

Granskningen ledde fram till fyra rekommendationer till styrelsen: utarbeta en kompetensförsörjningsplan, stärka styrning av investeringsverksamheten genom en tydlig projektmodell, tydliggöra prioriteringsordningar för framtida investeringar och utreda det långsiktiga behovet av förändrad borgensram givet investeringsplaneringen.

Hässleholm Miljö har yttrat sig över revisorernas kritik och förklarat att en kompetensförsörjningsplan skulle göras under våren, att en tjänst som bland annat ska hantera investeringsprojekt och tydliggöra prioriteringsordning ska tillsättas i höst och att en utredning påbörjats om förändrad borgensram.

Kommunfullmäktige beslöt att lägga yttrandet till handlingarna och att Hässleholm Miljö inom sex månader ska rapportera till kommunstyrelsen om hur arbetet med att följa revisorernas rekommendationer fortskrider.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se