torsjö live vers2

Grönt och klimatsmart i MP:s budget

Grönt och klimatsmart i MP:s budget

Miljöpartiet vill höja skatten med 20 öre för att kunna satsa på energieffektivisering och solenergi som på sikt sparar pengar åt kommunen. Partiets budgetförslag finansierar den bortprioriterade åtgärdsplanen för Finjasjön och kräver att kostnadseffektiviseringarna på tekniska förvaltningen inte sker på bekostnad av kravodlad mat eller förnyelsebara drivmedel.

MP vill även prioritera förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos barn och unga och mot hederskultur.

Gruppledaren Arberesha Sabani tycker att det är beklämmande att andelen fossilfria fordon i kommunens regi har minskat.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Egentligen har kommunen kapacitet att tänka klimatsmart och miljövänligt. Det är viljan det hänger på, säger hon.

Arberesha Sabani (MP)
Arberesha Sabani, gruppledare för Miljöpartiet i Hässleholm.

MP har lagt in flera förslag till uppdrag med fokus på klimat i sin budget. Det gäller bland annat så kallad värdeskapande fastighetsförvaltning som ska ge energibesparingar på miljardbelopp på 30 års sikt. En miljon per år läggs 2024 och 2025 på “projekt värdeskapande och energieffektiv fastighetsförvaltning”. 2026 ska det ha lönat sig så att en miljon kan sparas in.

Partiet vill tillsätta en särskild utredning om att göra Hässleholm Nord till ett område för investeringar som gynnar hållbar utveckling, exempelvis företag som använder grön teknik eller producerar varor och tjänster som bidrar till klimatomställning.

En miljö- och hållbarhetsstrategi och en plan för att skyndsamt bilda elva tätortsnära naturreservat ska tas fram. Därför behövs mer personal på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 1,4 miljoner avsätts till strategiarbete och 300 000 kronor till inventering av naturvärden.

MP föreslår ett stort antal nya mål som främjar hållbarhet, exempelvis ökning av återanvända inventarier och minskning av antal fordon som drivs med fossila bränslen. Gång- och cykelvägarna ska bli fler och centrala Hässleholm på sikt bilfritt. I linje med det föreslås en höjning av parkeringsavgifterna med 15 procent.

Finjasjön, där algerna blommat hela hösten, får 750 000 kronor. Tanken är att sätta igång med den åtgärdsplan med mindre kostsamma åtgärder som tekniska förvaltningen föreslog före valet 2022 och som sedan bara lades till handlingarna.

– Finjasjön är i otroligt dåligt skick fortfarande. Det behövs en plan nu, sedan får vi se vad som behövs. Vi måste börja någonstans, säger Arberesha Sabani.

Bilden visar Finjasjön med algblomning den 27 oktober.
MP vill att åtgärdsplanen för Finjasjön sätts i verket. Där rådde full algblomning den 27 oktober.

Hon förklarar att partimedlemmarna pratat mycket om Finjasjön och lyft problemen i både motioner och debatter – och nu åter i budgeten.

– Det här är en fråga som vi vill driva väldigt hårt och vi kommer inte att låta den rinna ut i sanden.

Förebyggande verksamhet bland unga ligger också Arberesha Sabani varmt om hjärtat. MP avsätter 1,4 miljoner per år för att så snart som möjligt få fritidsgårdar i alla stationsorter.

– Vi ska inte bara släcka bränder utan vi måste arbeta långsiktigt, säger hon.

Bilden visar fritidsgården i Hästveda.
MP vill avsätta mer pengar till fritidsgårdar i alla stationsorter, här Gården i Hästveda.

MP förstärker Elevhälsan med 500 000 kronor.

– Den psykiska ohälsan ökar och märks ända nere på lågstadiet, säger Arberesha Sabani som själv är lärare.

Samverkan skola-social-polis får också extra medel, fördelade på 350 000 kronor vardera till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 250 000 kronor avsätts till mensskydd i skolan och kulturskolan får ett nytt tillskott på 500 000 kronor.

Socialnämnden får samma tillskott som i budgeten från M- och S-styret, 15 miljoner, men MP är tydliga med att en del ska användas till förebyggande arbete mot hedersvåld. Ett arbete som lades ned av ekonomiska skäl 2020.

En översyn av skolans demokratiuppdrag föreslås och möjligheterna till ytterligare profilering av kommunens grundskolor ska utredas.

Bidragen till studieförbunden återinförs med 1,5 miljoner 2024, enligt partiet en fråga om demokrati, folkbildning och integration.

MP vill starta en Europamässa som ersättning för nedlagda Europaforum. 200 000 kronor avsätts.

– Det är ett forum som syftar på att främja en öppen debatt och minska avståndet mellan medborgare och våra beslutsfattare, skriver partiet i ett pressmeddelande om budgeten.

Politikerarvodena sänks med tio procent i MP-budgeten.

Budgeten slutar på ett nollresultat genom att 63 miljoner kronor tas från resultatutjämningsreserven, att jämföra med majoritetens 90 miljoner.

Investeringsbudgeten omfattar 491 miljoner 2024, sex miljoner mer än majoriteten. Där lägger MP bland annat mer pengar på förnyelse av maskiner för att få fossilfritt, 4,0 miljoner 2024 och 2,5 miljoner 2025-2026 på gata-, park- och fastighetsavdelningarna samt 600 000 kronor per år 2024-2026 på serviceavdelningen.

Energi- och miljöbesparingsprojekt får totalt 12,6 miljoner på tre år och 13 miljoner läggs på solenergi. 7,5 miljoner per år läggs på asfaltering och nybyggnation av cykelvägar. Totalt 5,0 miljoner avsätts de tre åren för grön och trygg livsmiljö med inriktning på ökad biologisk mångfald.

MP vill också köpa in en ny bokbuss för 4,0 miljoner kronor 2026.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se