torsjö live vers2

C vill ställa krav om Hammarmölle damm och Finjasjön

C vill ställa krav om Hammarmölle damm och Finjasjön

Hibab måste ansöka om laglighetsförklaring av Hammarmölledamm och Hässleholm Miljö måste flytta utsläppspunkten för Hässleholms reningsverk till Almaåns utflöde från Finjasjön. Centerpartiet vill ändra de kommunala bolagens ägardirektiv. Hässleholm Miljö ska också ta huvudansvaret för att sjön ska uppnå god ekologisk status. Förslaget ingår i partiets budgetförslag som också innehåller pengar till mer miljötillsyn, varm mat för de äldre som önskar, fler revisioner för att uppnå god ekonomisk hushållning med mera.

Gruppledaren Anders Edwall förklarar att ändringar av ägardirektiven är enda sättet för kommunen att påverka bolagen. Idag har Hässleholm Miljö inte ansvar för Finjasjöns hälsa.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– För oss är det naturligt att de som stått för de största föroreningarna är ansvariga, säger Anders Edwall.

Bilden visar Anders Edwall.
Anders Edwall (C) vill änddra i ägardirektiven till de kommunala bolagen. Foto: Urban Önell

En flytt av utsläppspunkten för att avlasta sjön var aktuell redan i samband med att reningsverket byggdes ut och fick sitt miljötillstånd på 1970-talet. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket var då överens om att sjön, som redan var hårt drabbad av algblomning och syrebrist, inte tålde fortsatt påverkan av utsläpp från reningsverket. Så blev det ändå, av hänsyn till jordbruket längs Almaån.

Anders Edwall är medveten om bakgrunden och menar att andra åtgärder, såsom förslaget att binda sedimenten vid bottnarna med aluminiumklorid, måste vänta tills tillförseln av näring till sjön stoppats.

Han är inte orolig för att Almaån skulle påverkas för mycket av näringsämnen vid en flytt av utsläppspunkten.

– Biotopen runt Almaån skulle suga upp kväve och fosfor längs vägen.

Bilden visar Hässleholms reningsverk.
Centerpartiet menar att de största föroreningarna till Finjasjön kommer från reningsverken, här anläggningen i Hässleholm. Foto: Berit Önell

Aktieutdelningen från Hässleholm Miljö stryks med anledning av de aviserade stora investeringsbehoven som lett till höjda va-taxor. C menar att om det funnits pengar över till aktieutdelning hade bolaget inte behövt plocka så mycket från abonnenterna.

C skärper också tonen mot miljö- och stadsbyggnadsnämnden, främst miljökontoret. De nya pengar till miljötillsyn som C vill ge miljökontoret, 500 000 kronor per år, får inte användas till mer personal.

– De måste göra mer än sådant som bringar intäkter i form av taxor. De ska göra det som åligger dem. Vi tillför pengar till tillsyn, inte till en tjänst. De ska inte kunna skylla på att de inte har resurser, säger han.

C tillför även nämnden 650 000 kronor till tillsyn av ovårdade fastigheter.

Anders Edwall tog strid för Hammarmölle damm när han satt i Hibabs styrelse. Han ville att man skulle överklaga istället för att planera för utrivning av dammen och förlita sig på pengar från länsstyrelsen till våtmarker. Nu brann de pengarna inne och ingen vet om och när det kommer nya.

Men Anders Edwall konstaterar att det nu finns nya rättsfall där småskalig vattenkraft fått tillstånd att fortsätta.

– Det kan vara större chans att få igenom en laglighetsförklaring nu. Det tidigare fokuset på kraftproduktionens lönsamhet har övergått till att man även väger in hur längre kraftverket funnits på platsen och hur miljön ser ut runt omkring, säger han.

Bilden visar Hammarmölledamm vintertid
Centerpartiet vill att Hibab tar upp striden om Hammarmölle damm igen eftersom rättsläget förändrats. Foto: Berit Önell

Kraftverket byggdes redan 1916 och kring den populära dammen finns ett stort antal arter av sällsynta fladdermöss. Men kraftverket dömdes ut på grund av att det hotade öringen och flodpärlmusslan. Flödet bedömdes för lågt för att en fisktrappa skulle kunna byggas.

– Men öringen som inte vandrat på 100 år är ändå livskraftig, säger Anders Edwall.

Han hoppas att kraven på fisktrappa ska slopas så att det räcker att vidta åtgärder för dammsäkerheten, vilket behövs om anläggningen ska vara kvar.

Från Hibab föreslår C 20 miljoner i aktieutdelning, hälften av ersättningen för bildande av naturreservatet på Hovdala.

C vill fortsätta satsningen på fritidsgårdar, både i kransorter och i Hässleholm, men föreslår att mötesplatsen för unga i kulturhuset flyttar till Kyrkskolan som skulle stanna i kommunens ägo. En fritidsbank placeras också där och föreningar kan hyra lokaler. Taekwondoklubben kunde då vara kvar.

– Kulturhuset fungerar som tillfällig lösning men inte permanent. Mötesplatsen stör andra verksamheter, säger Anders Edwall.

Dessutom menar han att det är orimligt att sälja Kyrkskolan för tio miljoner som Hässlehem nu prutat ner priset till.

– Vi kunde istället göra något jättebra där och samtidigt bevara den.

Narkotikahandel kan döljas på den övergivna skolgården. Foto: Lotta Persson
C vill att kommunen behåller Kyrkskolan och flyttar mötesplatsen för unga från kulturhuset dit. Foto: Lotta Persson

C vill ge revisionen en miljon kronor extra för att utöka antalet revisioner.

Tekniska nämnden får totalt 12 miljoner för att se till att gatubelysning fungerar både på Trafikverkets vägar och enskilda vägar.

– Trafikverket ska ta över där deras regelverk säger det. Kommunen ska bekosta det som är extra. Det som finns idag ska vara kvar, framför allt kring skolbusshållplatser.

Socialnämnden får ett större tillskott än de 15 miljoner styret avsatt, men pengarna, drygt 19 miljoner, öronmärks. Större delen ska gå till förebyggande arbete bland barn och ungdomar och resten till våldsförebyggande insatser och socialt förebyggande arbete i samverkan med skolan.

C vill renovera alla simhallar, även den redan stängda i Sösdala. Sösdala och Bjärnum renoveras 2024-2025 för 57 respektive 49 miljoner.

Bilden visar sim- och idrottshallen i Sösdala.
C vill renovera alla simhallar, även Sösdalas. Foto: Marcus Nilsson

Bidragen till studieförbunden återupptas och bokbussen återkommer. 350 000 kronor föreslås till en årlig företagsmässa och 600 000 kronor i bidrag till Hesslecity.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se