torsjö live

Ändrad slamhantering vid reningsverket förbjuds

Ändrad slamhantering vid reningsverket förbjuds

Slamhanteringen vid reningsverket i Hässleholm har förändrats utan att lagstadgad anmälan till miljökontoret skett. På fredagen förbjöd miljökontoret va-bolaget Hässleholm Miljö att bedriva den nya verksamheten tills slutgiltigt beslut är fattat. Frågan är inte minst om den ryms inom reningsverkets miljötillstånd eller om bolaget måste ansöka om nytt tillstånd, något som ändå måste göras i närtid.

Bilden visar vassbäddarna.
Slamvassbäddarna ligger bakom reningsverket,intill upplagsplatsen för massor. Foto: Berit Önell

Förändringen uppdagades för en tid sedan genom en anmälan från närmaste grannen Linus Jepsson, vars bostad hotas av inlösen i detaljplaneförslaget för reningsverket. Kommunen har hävdat att det är olämpligt att bo drygt 200 meter från reningsverket på grund av lukt och smittorisk. Det avfärdades av konsulterna som gjorde en luktutredning med fokus på de två bostäder som ligger närmast. Dock berörs de av tillfälliga luktstörningar där den främsta luktkällan är just slamhanteringen på de så kallade vassbäddarna men också den öppna slamlagringen.

– Luktutredningen blir inaktuell nu. Det blir varken hackat eller malet. De skulle såklart ha sökt nytt miljötillstånd innan de påbörjade detaljplanen, säger Linus Jepsson.

Anmälan gällde först slamlagret som byggts ut i omgångar efter att fram till 2017 bestått av en öppen platta och tre torkgårdar där flytande så kallat externslam av okänd härkomst tippades. Därefter har fack byggts upp av betongblock för förvaring av rötslam medan torkgårdarna har stått oanvända. Dessa har i höst byggts ut ytterligare och reparation av torkgårdarna har påbörjats. Facken saknar bygglov och Linus Jepsson gjorde därför en anmälan om svartbygge redan för flera år sedan. Men handlingarna försvann från bygglovsavdelningens arkiv flera gånger. När han försökte komplettera anmälan efter den senaste utbyggnaden försvann även kompletteringen.

Frilagt försökte begära ut den och fick svaret att den var ett sekretessbelagt arbetsmaterial. Bygglovschef Katarina Finyak lovade den 25 oktober efter många krumbukter ett beslut om avslag på begäran om offentlig handling. Vi har ännu inte fått detta. Istället har Hässleholm Miljö förklarat att de fått besked att bygglov inte behövs. Finyak har bekräftat detta och att meddelat att bedömningen gjordes redan i september 2022. Den 3 november i år skrev hon att bedömningen kommer att ligga till grund för ett kommande formellt beslut. Något sådant finns fortfarande inte.

– Självklart har jag anmält. Jag tycker att det är magstarkt att jag och min granne ska riva våra hus för att kommunen håller på med svartbyggen, säger Linus Jepsson.

Linus Jepssons hus.
Linus Jepsson tycker att det är magstarkt om han och grannen Jan Tillgren ska tvingas riva sina hus för kommunens svartbyggen.

Hanteringen av slammet och misstänkt brott mot miljötillståndet anmäldes till miljökontoret, på grund av utbyggnad av slamlagret, förändring av de 14 vassbäddarna som till största del tagits ur bruk och mottagning av slam från andra reningsverk. Det ledde till en utredning som fortfarande pågår. Enligt miljötillståndet får torkplattan bara användas för tillfällig lagring av slam.

Miljöchef Torbjörn Håkansson ville bland annat utreda vad “tillfällig lagring” ska tolkas som.

– Länsstyrelsen och vi kan ha sagt saker på vägen. Det är nackdelen med äldre tillstånd. Det är därför Naturvårdsverket vill att de ska omprövas.

Även en utredning om luktstörning inleddes.

Hässleholm Miljö svarade inledningsvis miljökontoret att slammängderna inte ökat och att slamkvaliteten inte förändrats. Det stämmer bevisligen inte. Kvaliteten har förändrats från externslam som skulle till tippen till rötslam som åtminstone delvis används till jordförbättring.

Bilden visar reningsverksområdet.
De vita facken på slamlagret i mitten av bilden har utökats ytterligare i höst. Foto: Berit Önell

Slammängden har också ökat enligt reningsverkets miljörapporter, även om redovisningen ofta försåtligt använder olika enheter som inte är jämförbara. 2022 gick i alla fall 85 ton TS (torrsubstans) till vassbäddarna, 2016 var det 430 ton TS.

2016 skickades allt slam från enskilda avlopp till Perstorps kommun så externslam av det slaget var noll. 2022 mottog Hässleholms reningsverk 4 297 kubik slam från enskilda avlopp, trots att sådant slam fortfarande skickas till Perstorp, enligt miljörapporterna därifrån.

Mängden polymer kan också säga något om hur mycket slam som avvattnats i Hässleholm, 2016 var det 3,5 ton och 2022 var det 4,9 ton.

Miljöchef Torbjörn Håkansson har haft en dialog med Hässleholm Miljö.

– Det slam som läggs på vassbäddarna kommer från Vinslövs reningsverk, beträffande slam som kommer från Hässleholms reningsverk så försöker man undvika att lägga det på bäddarna men det kan ske vid enstaka tillfällen, skrev han till Frilagt den 3 november.

Han har inte fått svar på om externslammet som tidigare lagts på torkgårdarna förvarats någon annanstans sedan 2017.

Han konstaterade att någon anmälan om förändringarna inte hade lämnats till miljökontoret. Men den 9 november anmälde bolaget ändring av miljöfarlig verksamhet gällande slamhanteringen på vassbäddarna. Istället för att oavvattnat och rötat blandslam pumpas ut till vassbäddarna, så som tillståndet godkänt, läggs nu rötslam där.

– För att få en fungerande drift behövs förtjockat bioslam och förtjockat råslam pumpas vid tillfällen ut till vassbäddarna, skriver bolaget.

Det tolkar länsstyrelsen som att grunden för anmälan är driftstörningar. Dessa bör kollas upp och andra lösningar sökas, exempelvis extern slammottagare eller processoptimering vid ändrade väderförhållanden.

Länsstyrelsen ställer flera frågor i sitt yttrande med syftet att vägleda miljökontoret i bedömningen av anmälan.

– Har verksamhetsutövaren tillräckligt belyst frågan om ändringen ryms inom gällande tillstånd, alltså att pumpa ej rötat slam i stället för rötat slam ut till vassbäddarna?

– Vilket underlag har verksamhetsutövaren för att säga att ändringen inte innebär en olägenhet av betydelse för människors hälsa och miljön?

Länsstyrelsen undrar också om ändringen kan påverka reningen i reningsverket negativt genom ny sammansättning av rejektvatten som går tillbaka till verket.

Linus Jepsson tycker att det är bra att utredning pågår.

– Men jag kan inte se miljökontoret som självständigt, alla hjälper varandra och då blir det så här. Att de bryter mot tillståndet för vassbäddarna är väl tydligt, säger han.

Miljöavdelningen ger nu Hässleholm Miljö tid till den 8 januari att bemöta synpunkterna från länsstyrelsen och Linus Jepsson. Den förändrade verksamheten är förbjuden till slutgiltigt beslut vunnit laga kraft. Förbudet gäller omedelbart även om det överklagas.

Frilagt har sökt ansvariga på Hässleholm Miljö.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se