Gruppen-3a-328x120

Reningsverkets detaljplan går vidare – bostad närmare i Vinslöv

Reningsverkets detaljplan går vidare – bostad närmare i Vinslöv

Detaljplanen för Hässleholms reningsverk, med inlösen av två bostäder, går vidare. Två av tre politiker i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott sa på tisdagen ja till förslaget. Paul Thurn (SD) avstod från att delta i beslutet. Samtidigt föreslås att en del av en detaljplan för småindustri intill Vinslövs reningsverk rivs upp eftersom marken behövs till nya va-ledningar.

– Det är inte heller lämplig verksamhet som gränsar till ett reningsverk, säger Bo Persson (M), ordförande i nämnden.

Men han vill inte säga att en bostad 50 meter från reningsverket i Vinslöv är olämplig, trots att bostäder 200 meter från Hässleholms reningsverk planläggs bort.

Bo Persson berättar att tjänstemännen presenterade förslaget till detaljplan vid arbetsutskottets sammanträde.

– Det diskuterades, men det var mest de som redogjorde för underlaget, säger Bo Persson.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar Bo Persson.
Bo Persson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

Slutsatsen blev att föreslå nämnden besluta att planförslaget sänds på granskning, liksom miljökonsekvensbeskrivningen eftersom planen medför betydande miljöpåverkan. Granskningen innebär att det ställs ut under fyra veckor då berörda sakägare – myndigheter, närboende med flera – har möjlighet att lämna synpunkter. Efter att synpunkterna sammanställts och behandlats beslutar kommunfullmäktige om planen ska antas.

Tidigare fick kommunen en konsultfirma att backa från bedömningen om miljöpåverkan, men nu är den tillbaka efter länsstyrelsens skarpa kritik vid samrådsutställningen 2021. Miljöpåverkan gäller enligt länsstyrelsen bland annat risker för påverkan på ytvatten och grundvatten, att de föreslagna skyddszonerna där bostäder hotas indikerar stor risk för påverkan på människors hälsa och säkerhet och de risker vassbäddar och eventuell grävning inom området kan medföra. Kommunen håller dock inte med om att detaljplanen ökar riskerna.

Bo Persson och förste vice ordförande Johan Lindman (S) sa ja till förslaget i arbetsutskottet. Andre vice ordförande Paul Thurn deltog inte i beslutet.

– Jag tolkade det som att de inte var klara med sina interna diskussioner, säger Bo Persson.

Bilden visar Paul Thurn.
Paul Thurn (SD) deltog inte i beslutet. Foto: Urban Önell

Han förklarar att förslaget inte heller diskuterats specifikt inför detta möte inom hans eget parti Moderaterna.

– Det finns möjlighet att lyfta det innan nämnden, säger han.

Planarbetet har pågått i många år. Dåvarande va-bolaget Hässleholms vatten, som numera ingår i Hässleholm Miljö, beslöt om en policy för skyddsavstånd redan 2008 och ansökte om detaljplan 2013.

De två närmaste bostäderna hotas fortfarande av inlösen, trots att Boverket redan 2016 sa att det inte finns laglig grund för att expropriera bostäder på grund av skyddszoner kring reningsverk. På grund av länsstyrelsens kritik gjordes en ny utredning som förra året visade att bostädernas läge inte är olämpligt. Smittorisken är försumbar och de luktstörningar som kan förekomma är acceptabla.

Bilden visar Afrys luktpanel i arbete.
Konsultfirman Afry gjorde luktutredningen med paneldeltagare som luktade sig igenom proverna. Foto ur anbudet

Varför håller ni ändå fast vid att bostäderna ska bort?

– Det man kan göra i det här granskningsskedet är att skicka in synpunkter, säger Bo Persson.

Varför går man vidare utan att diskutera lagligheten för att tvinga bort bostäderna närmast reningsverket?

– Det är inte det som frågan gäller. Den övergripande frågan är ju att trygga verksamhetens möjlighet att fortleva på den platsen. Det är syftet med detaljplanen, säger Bo Persson.

Bilden visar reningsverksområdet.
Detaljplanens syfte är att säkra reningsverkets fortlevnad på platsen vid Hovdalavägen. Foto: Berit Önell

Reningsverket hade väl inte hindrats om de var kvar?

– Om vi planlägger för naturändamål blir byggnaderna inte planenliga. Men det är inget som säger med automatik att de inte får vara kvar. De får inte göra bygglovspliktiga förändringar på fastigheterna, men det är klart att de får renovera, måla och underhålla. Vi måste inte lösa in dem.

Frågan är om det är nödvändigt att tvinga bort dem för att reningsverket ska kunna fortleva, det finns väl inte något som säger det?

– Vi har i vart fall ansett att underlaget är så pass fullständigt nu så att det är detta vi vill gå ut med på granskning.

Arbetsutskottet beslöt också att skicka vidare förslaget om upphävande av en del av en detaljplan väster om och gränsande till reningsverket i Vinslöv. Om nämnden också säger ja ska det förslaget ställas ut för samråd och kan därefter antas direkt av nämnden. Tekniska nämnden har ansökt om förändringen, men orsaken är att Hässleholm Miljö vill kunna bygga om vatten- och avloppsledningar där. Den kommunägda marken har aldrig använts till småindustriändamål som planen säger utan har till största del arrenderats ut som jordbruksmark. Jordbruket kommer att kunna fortsätta.

Bilden visar ett flygfoto över förslaget.
En del av detaljplanen intill reningsverket i Vinslöv föreslås upphävas. Bild ur förslaget

Sydväst om reningsverket finns en bostadsfastighet som också gränsar till reningsverket. Liksom reningsverket ligger den utanför detaljplan. Bo Persson vill inte kommentera om den är lämplig. Han konstaterar att småindustriområdet hanterats eftersom det kommit en framställan om det.

– Det är två olika saker, säger han.

Bostaden ligger bara 50 meter från reningsverkets processer.

– Just det här fallet kan jag inte uttala mig om förrän jag tittat lite närmare på det.

Enligt översiktsplanen ska Vinslövs reningsverk byggas ut.

– Jag kan inte säga att det ligger detta året eller när. Men i så fall tar vi upp frågan om detaljplan för reningsverksområdet, säger Bo Persson.

Han vill inte svara på om bostaden därmed kan planläggas bort, liksom de två i Hässleholm.

– Tyvärr är det ganska många bostäder som ligger väldigt nära reningsverk. Men det är en annan typ av reningsverk i Vinslöv, säger han.

De har i alla fall både slamomrörare och luftningsbassänger, så där kan väl vara både lukt och smittorisk om man är tillräckligt nära?

– Där är inte gjort någon utredning på det i Vinslöv. Jag kan inte yttra mig om det.

Blir det inte orimligt om alla bostäder nära reningsverk ska lösas in?

– Det tror jag inte är aktuellt.

– Det som är aktuellt nu är Hässleholm och jag vill inte dra några paralleller med andra platser.

Frilagt har sökt Paul Thurn.

Berit Önell

Läs mer:

2024-01-05 Fortsatta anspråk på två bostäder i nytt planförslag för reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se