torsjö live

Fortsatta anspråk på två bostäder i nytt planförslag för reningsverket

Fortsatta anspråk på två bostäder i nytt planförslag för reningsverket

Kommunen vänder och vrider på luktutredningen för att utan laglig grund kunna expropriera de två bostäderna närmast reningsverket i det uppdaterade förslaget till detaljplan som nu är på väg att ställas ut för granskning. Bland annat påstås de nu ligga närmare reningsprocesserna än vad utredningen angett. Avsteg från det så kallade skyddsavståndet görs däremot för ytterligare en bostad, öster om de tidigare undantagna villorna vid Ormanäsvägen. På tisdag behandlar miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott förslaget.

Förslaget har ändrats så att naturområde utökats som buffert mot järnvägen för eventuell utbyggnad av två nya spår.

Bilden visar ritning från granskningsförslaget.
Det nya förslaget till detaljplan har inte ändrats mer än marginellt jämfört med tidigare förslag. Ritning ur granskningsförslaget

Bedömningen att de två bostäderna inte kan vara kvar grundar sig bland annat på den så kallade platsspecifika luktutredningen som skulle visa vilka risker för lukt och smitta som berör fastigheterna.

Konsulterna konstaterade att bostäderna ligger mer än 200 meter från aerosolbildande verksamheter på reningsverket. Smittorisken bedömdes som försumbar och de få luktstörningar som kan förekomma som acceptabla. Dock föreslog konsulterna åtgärder på reningsverket för att minska risken för luktpåverkan, främst att slamhanteringen ses över.

Planbeskrivningen hävdar istället att bostäderna ligger 120 respektive 160 meter från verksamheterna och menar då troligen från reningsverksområdets yttre gräns.

Liksom tidigare argumenterar planförslaget för att bostäderna ska bort bland annat för att man ska slippa förbättra reningsverket för att minska luktstörningar.

– Det är i dagsläget inte samhällsekonomiskt effektivt med inbyggnader, då dessa kostnader inte kan täckas upp med motsvarande intäkter, heter det.

Den skada som fastighetsägarna drabbas av om de blir av med hus och hem viftas snabbt bort.

Bilden visar Jan Tillgren vid sitt hus.
Kommunen tvingar bort Jan Tillgren, 80, från hans bostad, enligt det uppdaterade förslaget till detaljplan för reningsverket som snart ska vara klart för utställning. Foto: Berit Önell

Under rubriken proportionalitetsbedömning finns enbart en bedömning utifrån plan- och bygglagen. Ansvariga bortser från grundlagens krav på en mer noggrann proportionalitetsbedömning i tre steg. De fördelar som planen medför ska i vilket fall överväga de olägenheter den orsakar enskilda.

Här beskrivs det angelägna allmänna intresset bara som att ett reningsverk är en samhällsviktig funktion och att bostäderna ligger inom ett värdefullt naturområde. Reningsverket påstås, trots Finjasjöns dåliga vattenstatus och översvämningsriskerna ha en god lokalisering med i stora delar lämpligt avstånd till befintlig bebyggelse. Utifrån det och att ingen känslig markanvändning ska tillåtas inom skyddsavståndet minimeras risken för att större åtgärder ska krävas på reningsverket för att hantera risken för olägenheter, hälsa och säkerhet, exempelvis vid nya tillståndsprövningar. Förslaget nämner inte de upprepade uppmaningarna från tillsynsmyndigheterna om att miljötillståndet från 1973 snarast behöver förnyas.

Enligt förslaget säkerställs inte heller boendes hälsa och säkerhet inom 200 meter från reningsverket på grund av “oangelägenhet för lukt” utan skyddsavstånden. Uttrycket är återkommande i förslaget, trots att det inte finns i svenska språket.

– Den betydande samhällsfunktionen i kombination med att bostäder befinner sig inom skyddsavståndet gör att kommunen i detta fall bedömer det allmänna intresset överordnat det enskilda, blir slutsatsen.

Skyddsavståndet anges till 300 meter, men undantag görs dels för detaljplanelagda bostäder vid Ormanäsvägen och västra sidan av Hovdalavägen och dels för en bostad öster om Hovdalavägen där det finns en avstyckningsplan från 1946 som gäller som detaljplan.

Kommunens kommentarer till de yttranden som lämnades in vid samrådet 2021 är nu offentliga i den så kallade samrådsredogörelsen. I sitt svar till de två hotade fastigheternas ägare Linus Jepsson och Jan Tillgren skriver kommunen att luktutredningen konstaterar att det inte råder några risker för närboendes hälsa.

– Det är en olämplig boendemiljö och påverkar reningsverkets framtida utvecklingsmöjligheter, skriver kommunen vidare och gör tolkningen att det inte bedöms lämpligt att planlägga bostäder där lukthalterna enligt mätning och uppskattning ligger över en luktenhet, trots att nivån alltså enligt konsulterna är acceptabel.

Kommunen hävdar att bostäderna inte tidigare har prövats för sitt ändamål eftersom de inte har någon detaljplanelagd byggrätt. Men som Frilagt tidigare berättat var de planlagda i en avstyckningsplan, från samma år som den öster om Hovdalavägen. Den upphävdes efter att reningsverket byggts ut på 1970-talet. Husen fanns alltså där när reningsverket fick sitt miljötillstånd och bedömdes då lämpliga. Avsikten var då att en ny plan skulle göras där de befintliga husen fick vara kvar medan resten av området, som tidigare var tänkt för ett stort antal bostäder, skulle planläggas som natur på grund av närheten till reningsverket. Den nya planen förverkligades aldrig, men saken har alltså prövats.

Bilden visar den tidigare avstyckningsplanen för bostäderna som nu hotas av expropriation.
Avstyckningsplanen upprättades 1946.

Trafikverkets och Länsstyrelsens kritik mot det tidigare förslagets planläggning av verksamheter nära järnvägen har lett till förändringar, dock mindre än om höghastighetsbanan fortfarande hade varit aktuell. Nu föreslås att inga nya byggnader ska tillåtas inom ett område på 30 meter från spårmitten på Södra stambanans eventuellt nya dragning. Området intill planläggs också med begränsad byggrätt för komplementbyggnader.

Bilden visar planförslaget vid järnvägen.
Längs järnvägen föreslås planläggning för natur.

Planförslaget vill begränsa reningsverkets så kallade skalskydd, det höga nätstängslet med taggtråd överst som sattes upp i strid med allemansrätten 2021. Det handlar om dess placering vid Sjörrödsdammarna intill reningsverket som “bör så långt möjligt begränsas i omfattning” för att minimera den visuella påverkan intill området som är en del av entrén till Hässleholms stad och även för att inte försämra möjligheten för människor och djur att passera.

Bilden visar stängslet mot Hovdalavägen.
Stängslet gör det svårt för vilda djur att röra sig i området. Enligt planförslaget ska stängslingen nu begränsas i omfattning så långt möjligt vid Sjörrödsdammarna.

Den tidigare föreslagna skyddsplanteringen på cirka 3,5 hektar jordbruksmark som skulle minska luktstörningar för Ormanäsvägens bostäder blir nu bara plantering eftersom bedömningen är att inget sådant skydd behövs. Planteringens ändamål föreslås istället bli insynsskydd och attraktiv infartsväg. Skogsdungen framför kontoret ska bevaras för “visuell avgränsning”.

Magle våtmark är en del av reningsprocesserna och planläggs inte som natur utan som kvartersmark. Men avsikten är fortfarande ett rekreationsområde så länge det inte förekommer någon hälso- eller säkerhetsrisk för människor som vistas där. Ett naturstråk avsätts i de östra delarna för att säkerställa att området, om våtmarken måste avgränsas, går att passera utan stora ändringar av vandringsledernas sträckning.

Protesterna från boende i Sjörröd om att Spiggvägens förlängning skulle planläggas som gata har lett till att den nu föreslås bevaras som gång- och cykelväg.

Bilden visar familjer vid Spiggvägen.
Barnfamiljerna ville inte att cykelvägen blir gata för biltrafik och eventuell genomfartstrafik på deras lugna återvändsgränd. Kommunen har nu lyssnat på dem. Foto: Berit Önell

Förutom de två bostäderna föreslås att kommunen köper in tre privatägda obebyggda fastigheter, en vid Ormanäs pumpstation och två nere vid vattnet bakom villorna vid Ormanäsvägen. Motiveringen är höga naturvärden. Kommunen föreslås också överlåta mark till reningsverket, bland annat längs järnvägen, Sjörrödsdammarna och jordbruksmark söder om järnvägen.

Berit Önell

Läs mer:

2016-06-23 Kommunen vill riva bostäder för skyddszon

2018-02-25 Skyddsavstånd kring reningsverket aktuellt redan på 1970-talet

2023-09-20 Går emot konsulter: Hävdar stöd för inlösen av bostäder

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se