torsjö live

Hässleholm Miljö vill slippa borgensavgift – för lån på 3,4 miljarder

Hässleholm Miljö vill slippa borgensavgift – för lån på 3,4 miljarder

Kommunfullmäktige ville inte “in blanco” gå i borgen för att Hässleholm Miljö skulle öka sina lån till två miljarder. Det blev återremiss med krav på bättre underlag i november. Men innan detta är framtaget informerar bolaget om att lånen behöver öka till hela 3,4 miljarder 2038. Borgensavgiften till kommunen skulle då bli 34 miljoner kronor per år, varav 25 miljoner enbart för va-lånen, vilket skulle höja va-taxan med 2 000 kronor per kund och år, utöver de redan aviserade höjningarna. Bolaget vädjar därför om att få slippa borgensavgiften.

Hässleholm Miljö har tidigare redovisat att kommunens borgen behöver öka från dagens knappt 900 miljoner till två miljarder kronor på grund av de närmaste årens skriande behov av förnyelse av reningsverk, va-ledningssystem och vattenverk. Lånen uppgår idag till 429 miljoner kronor. Bakgrunden till lånebehovet är många års eftersatt underhåll. Va-taxan har av samma anledning höjts kraftigt och kommer att höjas ytterligare.

Bilden visar arbete med va-ledningar.
Lånebehovet beror till stor del på eftersatt underhåll av vatten- och avloppsanläggningarna. Foto: Berit Önell

För att slippa ytterligare taxehöjningar på grund av borgensavgift föreslår bolaget nu att kommunfullmäktige ska undanta avgiften när det gäller de kommunala uppdragen. Det gäller både va-verksamheten och avfallsinsamlingen. Skrivelsen är daterad redan den 8 december, men skickades först den 9 januari till kommunledningskansliet.

Enligt skrivelsen bedöms modernisering av va-anläggningarna omfatta drygt 1,6 miljarder kronor i 2020 års penningvärde. Det motsvarar en investering om 100-150 miljoner årligen i 10-15 år.

Men en tabell i skrivelsen visar på ett lånebehov på hela 3,4 miljoner kronor den 1 januari 2038. Därav gäller 2,1 miljarder befintliga va-områden och 400 miljoner kronor tillkommande utbyggnadsområden. 315 miljoner gäller renhållningsverksamheten, bland annat en investering på cirka 50 miljoner för en ny återvinningscentral i Vankiva.

Borgensavgiften beräknas öka från 6,3 till 34 miljoner kronor per år för hela bolaget. För va-verksamheten skulle det bli en ökning från 2,0 till 25 miljoner per år. Va-taxan skulle på grund av avgiften behöva höjas med 16 procent. Idag är 160 kronor av taxan relaterade till borgensavgiften. 2013 skulle det bli 2 000 kronor per kund och år. Men en kraftig höjning väntas tidigare än så. Ett mellansteg med en låneskuld på 2,0 miljarder 2030 skulle ge en borgensavgift på 10,9 miljoner på va-sidan och 872 kronor i taxehöjning.

Fjärrvärmen och den industriella avfallshanteringen Hässleholms kretsloppscenter självfinansierar sina investeringar.

Beräkningarna i skrivelsen från vd Mats Didriksson förutsätter att bolaget inte betalar någon amortering på lånen.

Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.
Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö. Foto: Urban Önell

Han konstaterar att kommunens förvaltningar finansieras på annat sätt.

– Hässleholms kommun upptar lån för nödvändigt kapital och fördelar finansieringskostnaderna mellan förvaltningarna. Hässleholms kommun belastar inte verksamheter som bedrivs i förvaltningsform med någon borgensavgift, skriver han.

Hässleholm Miljö vill att finansieringen av va-och renhållningsverksamheterna ska likställas med finansieringen av kommunala verksamheter i förvaltningsform. Om borgensavgiften försvinner slipper man höja va-taxorna på grund av den.

Frilagt har sökt Mats Didriksson.

Berit Önell

Uppdatering:
Texten är korrigerad angående diarieföringen av handlingen. Handlingen är daterad den 8 december, men mejlades först den 9 januari till kommunledningsförvaltningen och diariefördes samma dag.

Läs mer:
2023-11-23 Hässleholm Miljö får vänta med att låna en miljard till

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se