Gruppen-3a-328x120

Femte bygglovet och överklagandet för höghuset

Femte bygglovet och överklagandet för höghuset

Kommunen har för femte gången beviljat bygglov för K-Fastigheters svarta höghus på Bokebergsområdet – och Norén Fastigheter har för femte gången överklagat.

Efter att länsstyrelsen i oktober upphävde bygglovet på grund av bullernivåerna har en bullerdämpande glasskärm lagts till på takterrassen.

Bilden visar hur det 70 meter höga huset är tänkt att se ut intill lägre byggnader.
Höghuset som ska bli ett landmärke och synas över hela staden har på nytt fått bygglov – som har överklagats. Foto ur gestaltningsprogrammet från Arkitekterna Krook & Tjäder

I maj 2022 presenterade K-Fastigheters vd Jacob Karlsson och miljö- och stadsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande Kenny Hansson (M) stolt det spektakulära byggprojektet vid en gemensam presskonferens i stadshuset. Enligt Jacob Karlsson skulle huset ge Hässleholm “en ny skyline”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men bygget står stilla sedan länge för huset som enligt ansökan får 16 våningar för kontor, restaurang och gym samt parkeringsgarage.

Bilden visar byggarbetsplatsen för höghuset.
Bygget på fastigheten Rusthållaren 3 står stilla sedan länge eftersom länsstyrelsen gång på gång rivit upp bygglovet. Foto: Urban Önell

Länsstyrelsen har fyra gånger upphävt byggloven för fastigheten med motiveringen att de strider mot detaljplanen. Det har främst handlat om att det varit för många våningar då länsstyrelsen räknat både ett källarplan och en takterrass som separata våningar. Bara en garagenedfart hade från början planerats, trots att detaljplanen kräver två.

Vissa ändringar har gjorts inför varje ny bygglovsansökan och byggnadshöjden har minskat från cirka 70 till 61 meter. Kommunen har godkänt alla ansökningarna. Men länsstyrelsen har varit sträng.

Senast upphävdes bygglovet på grund av att de riktvärden för buller som finns i detaljplanen överskrids på takterrassen.

K-Fastigheters vd Jacob Karlsson, till vänster, och miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) berättade om byggpårojektet vid en presskonferens i stadshuset
K-Fastigheters vd Jacob Karlsson, till vänster, och miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) berättade om byggprojektet vid en presskonferens i stadshuset i maj 2022. Foto: Berit Önell

Både bolaget K-Fast Rusthållaren och kommunen verkar ha missat att detaljplanen, som tillåter bostäder, kontor och centrumbebyggelse, sätter gränsen för ekvivalent ljudnivå till 45 dBA. Den trafikbullerutredning från mars 2022 som finns i underlaget konstaterar att det inte finns särskilda riktvärden för kontorslokaler och rekommenderar att man istället följer trafikbullerförordningens riktvärden för bostäder. Enligt denna är riktvärdet 50 dBA. Den ekvivalenta ljudnivån på takterrassen överskrider enligt utredningen även det värdet och landar på 60 dBA.

Enligt länsstyrelsen är kraven på ljudnivå en förutsättning för att alls få bygga i området.

– Eftersom trafikbullerutredningen visar att det översta våningsplanet är tydligt bullerutsatt och eftersom det i ärendet saknas uppgifter om hur bullerdämpning ska ske strider den lovsökta åtgärden mot detaljplanen, står det i länsstyrelsens beslut.

Kommunen konstaterar i sitt nya beslut att kravet på en bullerskyddad uteplats på takterrassen är otvetydigt och att bullervärdena ska hållas. Fastighetsägaren har gjort en ny utredning om vilka åtgärder som krävs och lagt till en glasskärm som till större del är 3,2 meter hög och som lägst 1,5 meter.

Med en bullerdämpande glasskärm på takterrassen bedömer bygglovschef Katarina Finyak i sitt delegationsbeslut att bullervärdena klaras och att byggnaden blir planenlig.

Bilden visar en illustration ur bullerutredningen.
Bullerskärmen kommer att vara 3,2 meter hög som högst. Illustration ur bullerutredningen

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har inte på nytt gett berörda myndigheter och sakägare tillfälle att yttra sig eftersom bullerskärmen inte bedöms påverka dem. Men K-Fastigheters konkurrent Norén Fastigheter, ägare till flera närliggande hus, har överklagat även detta bygglovsbeslut. På grund av jul- och nyårshelgerna har bolagets advokatbyrå begärt anstånd med att utveckla sin talan.

Berit Önell

Läs mer:

2023-10-17 K-Fastigheters höghus stoppat för fjärde gången

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se