torsjö live vers2

K-Fastigheters höghus stoppat för fjärde gången

K-Fastigheters höghus stoppat för fjärde gången

Länsstyrelsen har för fjärde gången beslutat upphäva bygglovet för K-Fastigheters höghus på Bokebergsområdet i Hässleholm. Nu är skälet att bullervärdena överskrids på takterrassen högst upp och därmed strider mot detaljplanen. Även denna gång kom överklagandet från Norén Fastigheter, ägare till flera närliggande hus som bedömts ha ett kulturhistoriskt värde.

Bilden visar byggarbetsplatsen för höghuset.
Länsstyrelsen har för fjärde gången rivit upp bygglovet. Bygget på fastigheten Rusthållaren 3 står stilla sedan länge. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Bygget står stilla sedan länge. Kommunen har fyra gånger godkänt bolagets ansökan om bygglov, trots att de enligt länsstyrelsen stridit mot kommunens detaljplan från 2010. Tidigare har det handlat om att det varit för många våningar i det cirka 70 meter höga svarta kontorshuset och att bara en garagenedfart planerats när det ska vara två. Sedan 18 våningar blivit 16 och en ny garagenedfart från Bokebergsgatan ritats in har länsstyrelsen inte längre några klagomål på detta. Men bygglovet rivs alltså upp på grund av att bullervärdena överskrider de riktvärden som finns i detaljplanens bestämmelser.

Både bolaget K-Fast Rusthållaren och kommunen verkar ha missat att detaljplanen, som tillåter bostäder, kontor och centrumbebyggelse, sätter gränsen för ekvivalent ljudnivå till 45 dBA. Den trafikbullerutredning från mars 2022 som finns i underlaget konstaterar att det inte finns särskilda riktvärden för kontorslokaler och rekommenderar att man istället följer trafikbullerförordningens riktvärden för bostäder. Enligt denna är riktvärdet 50 dBA. Den ekvivalenta ljudnivån på takterrassen överskrider enligt utredningen även det värdet och landar på 60 dBA.

Enligt länsstyrelsen är ljudnivån ett krav som i detaljplanen ansetts vara en förutsättning för att bebyggelse alls ska få komma till stånd. Dock framgår det av den inte bindande planbeskrivningen att syftet med bestämmelsen om bullerskydd är att säkerställa att det byggs på ett sätt som är lämpligt för en byggnad som innehåller bostäder. K-Fastigheters höghus ska innehålla kontor med parkeringsgarage på de två nedersta våningarna samt restaurang och gym.

Men länsstyrelsen menar att kravet på bullerskydd är otvetydigt.

– Eftersom trafikbullerutredningen visar att det översta våningsplanet är tydligt bullerutsatt och eftersom det i ärendet saknas uppgifter om hur bullerdämpning ska ske strider den lovsökta åtgärden mot detaljplanen, står det i beslutet.

Men kommunen hade kunnat pröva om en avvikelse från detaljplanen kunnat godkännas. Länsstyrelsen konstaterar att det i så fall hade betytt en utvidgad plikt att kommunicera med grannar med flera. Eftersom det inte är gjort finns det av rent formella skäl inte någon möjlighet för länsstyrelsen att pröva detta.

Bygglovet upphävs och ärendet återförvisas till kommunens miljö- och stadsbyggnadsnämnd för ny handläggning.

Norén får däremot inte stöd för sina övriga invändningar, bland annat att byggnaden inte utformats på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden, platsens kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan. Länsstyrelsen menar att dessa frågor redan har prövats i detaljplanen som just möjliggör en hög byggnad i kontrast till kringliggande bebyggelse. Av planbeskrivningen framgår också att byggnaden inte bedöms påverka områdets kulturhistoriska värden negativt. Läget anses lämpligt eftersom det inte konkurrerar med stadskärnan.

– Ett landmärke i angivet läge har bedömts passa in i stadsbilden som en spännande och modern företeelse, skriver länsstyrelsen som också påpekar att Hässleholm traditionellt varit en stad som velat tillåta det moderna, till exempel kunskapsbyn Norra station och Roman Wozniaks tillbyggnad av stationen.

– Den lovsökta byggnadens utseende följer en modern riktning inom arkitekturen och samspelar med annan nyare bebyggelse i området.

Bilden visar hur det 70 meter höga huset är tänkt att se ut intill lägre byggnader.
Det svarta höghuset kommer att bli ett landmärke som syns över hela staden. Enligt länsstyrelsen passar det in i stadsbilden. Foto ur gestaltningsprogrammet från Arkitekterna Krook & Tjäder

Överklagandet gäller också att huset fortfarande skulle vara för högt, att garagenedfarten kommer att bli omöjlig att använda, att byggnation sker på prickmark, vilket länsstyrelsen menar är tillåtet eftersom de består av en stödmur, en ramp och en trappa, att det inte finns bostäder i huset, att antalet parkeringsplatser inte kommer att räcka till och att hyresgäster i husen intill kommer att utsättas för skuggning, insyn och ljusstörningar.

Frilagt har sökt K-fastigheters vd Jacob Karlsson och kommunikationschef Johan Hammarqvist.

– Vi har ingen kommentar kring detta, skriver Johan Hammarqvist i ett sms.

Berit Önell

Läs mer:

2022-05-23 Bygglov klart för 70-metershus: Karlsson på pressträff i stadshuset

2022-11-03 Bygglov för K-fastigheters höghus upphävt – länsstyrelsen vill stoppa arbetet

2022-11-08 K-fastigheter har överklagat

2023-06-13 Bygglov för höghuset för fjärde gången

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se