torsjö live

Säger nej till tvångsflytt vid framtida pandemier

Säger nej till tvångsflytt vid framtida pandemier

En utredning om beredskap inför framtida pandemier föreslår att smittskyddsläkare ska kunna flytta personer på äldreboenden och LSS-boenden utan deras samtycke och vid behov med polishandräckning vid samhällsfarlig smitta. Hässleholms kommuns omsorgsnämnd uttrycker i ett remissvar allvarlig oro över det föreslagna tillägget i smittskyddslagen.

Utredningen, som gjorts på regeringens uppdrag, ska främst stärka smittskyddet för vissa utsatta grupper. En ny extraordinär smittskyddsåtgärd, flyttning, föreslås för personer i boendeformer inom socialtjänstlagen och LSS. Anledningen är att det kan vara svårt att med samtycke hålla smittade personer åtskilda.

– Kommunen vill framföra sin starka oro och reservation kring detta förslag, då det strider mot grundläggande etiska principer och respekten för individens integritet. Individens autonomi och integritet är grundläggande principer som måste respekteras även i extrema situationer, skriver Birgitta Ljungbeck, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, i remissvaret.

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun.
Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun.

Hon förklarar att tvång kan medföra allvarliga konsekvenser för de drabbade, både ur psykiskt och fysiskt perspektiv. Istället förespråkar omsorgsnämnden frivilliga smittskyddsåtgärder i samråd med boende och deras närstående.

Kommunen instämmer också i utredningens förslag på långsiktiga insatser såsom förbättrad utbildning av personal, förbättrad efterlevnad av hygienrutiner och anpassning av lokaler.

Att använda polisens resurser kan, enligt omsorgsnämnden, förvärra situationen för de berörda.

– Hässleholms kommun understryker särskilt att en eventuell inblandning av polisen för att genomföra förflyttningar utan samtycke av de äldre eller andra sköra personer, såsom föreslaget är oacceptabelt.

– Det är av yttersta vikt att skydda de äldres värdighet och säkerställa att åtgärder som vidtas är proportionerliga.

Omsorgsnämnden var enig i att godkänna remissvaret till socialdepartementet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se