Gruppen-3a-328x120

Underskott i budgeten – Mötesplats Ljungdala ifrågasatt

Underskott i budgeten – Mötesplats Ljungdala ifrågasatt

Personalneddragningar på bibliotek och simhallar ger minskade öppettider och service. Utbetalning av Magnarpsbidraget pausas. Kultur- och fritidsnämnden vill också äska extra pengar från kommunfullmäktige för att slippa sänka aktivitetsbidragen till föreningar och föreslår höjda taxor och avgifter. Ändå fattas över en miljon kronor i kultur- och fritidsnämndens internbudget för 2024. Oppositionspartierna KD och SD är kritiska till att nämnden lägger ansvaret i fullmäktiges händer. De vill hellre stänga Mötesplats Ljungdala som har ytterligare sparkrav över sig nästa år.

– Politiken tar inte sitt ansvar i att göra prioriteringar i en tid av ekonomisk nedgång, skriver de i en reservation.

Bilden visar Mötesplats Ljungdala.
Mötesplats Ljungdala, som funnits i 15 år, är åter ifrågasatt. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kultur- och fritidsverksamheten är ålagd en kostnadseffektivisering på 1,2 miljon kronor. För att klara det, kunna öka personalbudgeten på Hovdala slott och Tyrs Hov och finansiera andra kostnadsökningar, bland annat för it-kostnader, beslöt nämnden i förra veckan om ett antal åtgärder.

Bibliotekens rambudget minskar med 550 000 kronor. Det leder till minskade öppettider på minst två av de sex filialbiblioteken samt en översyn av öppettider på stadsbiblioteket. Bjärnum blir utan egen personal sedan bibliotekarien gått i pension och tjänsten dras in den 30 juni. Simhallsorganisationen får 800 000 kronor mindre i år. Öppettider och service minskar därför. Kostnaderna för nämndens arbete dras ned med 100 000 kronor och utdelning av Magnarpsbidrag minskar genom en paus med 100 000 kronor.

Majoriteten i nämnden vill höja taxor och avgifter med 200 000 kronor och äska 610 000 kronor för att den tidigare beslutade höjningen av aktivitetsbidragen ska kunna bestå. Dessa beslut måste fattas av kommunfullmäktige.

En neddragning med 500 000 kronor på Mötesplats Ljungdala kan skjutas upp till nästa år genom att det blivit ett överskott på den nya mötesplatsen i kulturhuset där alla tjänster inte är tillsatta. Men nästa år måste medel äskas, annars blir det enligt förvaltningschef Anders Rosengrens tjänsteskrivelse antingen en kraftig reducering eller nedläggning av mötesplatsen.

– Vi menar att det är bättre att stänga nu, säger Simon Berneblad (KD), andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Med denna politiken närmar sig Hässleholms kommun en skattehöjning.

Simon Berneblad (KD).
Simon Berneblad (KD) vill stänga Mötesplats Ljungdala och menar att de styrande inte tar ansvar för budgeten.

Han och övriga ledamöter från KD och SD anser att Mötesplats Ljungdala spelat ut sin roll när mötesplatsen för unga i tidigare Kafé Nyfiket i kulturhuset nu kommit igång.

– Många av ungdomarna är där istället nu, säger Simon Berneblad.

– Det är klart att Mötesplats Ljungdala hade en jätteviktig funktion för tio år sedan. Men samhället förändras.

En stängning skulle spara 2,2 miljoner kronor.

Oppositionen blev nedröstad. Men vad skulle byggnaden använts till om Mötesplats Ljungdala lagts ned?

– Det hade framtiden fått utvisa. Men man hyr ju ut till olika verksamheter. Eventuellt går det att avyttra lokalen, säger Simon Berneblad.

Någon annan möjlighet till större neddragning har han svårt att hitta.

– Vi har ju precis renoverat Markan så vi kan inte lägga ner den, säger han.

KD och SD ville också ha kvar en personalneddragning på 450 000 kronor på Hovdala som beslutats av det tidigare styret, där de var med. De vänder sig emot att budgeten delvis bygger på att beslut fattas i fullmäktige. Nämnden har därmed inte full rådighet över sin budget.

– Det finns ingen garanti för att något av det går igenom. Finns det en majoritet? Om det blir återremiss närmar det sig en kritisk tid för att hinna få en budget i balans i år, säger Simon Berneblad.

– Det är väldigt oseriöst.

Han befarar att fler besparingsförslag väntar inom kort.

– Jag skulle bli väldigt förvånad om det inte blir fler besparingsförslag under året, säger han.

Trots de beslutade åtgärderna saknar nämnden nu 1 156 000 kronor. Beloppet läggs ut som en besparing på övergripande administration, vilket gör personalbudgeten kraftigt underfinansierad.

– Förvaltningen kommer ta fram en plan för hur detta underskott ska hanteras och kommer presentera det för nämnden vid nästkommande sammanträde, skriver Rosengren som konstaterar att det dessutom finns ett underskott på cirka två miljoner kronor på grund av under många år utebliven uppräkning av material och tjänster samt för högt ställda intäktskrav, något som inte kan hanteras i årets budget.

Connie Asterman (S), ordförande i nämnden, har en helt annan syn på situationen.

– Jag är inte bekymrad. Jag känner att vi har full kontroll över internbudgeten vi lagt, säger hon.

Bilden visar Connie Asterman.
Connie Asterman (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, är inte bekymrad över budgetläget, trots att över en miljon kronor fattas. Foto: Berit Önell

Hon anser att Mötesplats Ljungdala fortfarande behövs.

– Varje mötesplats behövs för barn och unga. Idag samarbetar personalen också på alla tre mötesplatserna. Vi vill inte ha fler neddragningar där, säger hon.

Hon tror inte heller att någon av verksamheterna för barn och unga ska behöva stänga under 2025.

– Vi kommer inte att sänka föreningsstödet heller. Men organisationen på kultur och fritid är väldigt smal, det finns inte mycket att plocka på och det har varit enorma besparingar de senaste åren, säger hon.

Hon förklarar att det funnits pengar avsatta till höjningen av aktivitetsbidragen.

– Sedan var de pengarna helt plötsligt försvunna. Vi måste få ett tillskott, säger hon.

Enligt Connie Asterman kan Magnarpsbidraget inte delas ut som det ser ut idag.

– Vi måste se över det och därför behöver vi pausa. Skulle det lösas snabbare så går det bra.

Hon tror inte att bidragen längre kan användas till kolloverksamhet för barn som det var tänkt eftersom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen inte vill ta hand om det. Kultur- och fritidsförvaltningen måste därför sköta det, men anser sig inte ha kompetens att välja ut deltagare.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se