torsjö live

Kräver tillståndsprövning för ändrad slamhantering på reningsverket

Kräver tillståndsprövning för ändrad slamhantering på reningsverket

Ett ändrat eller nytt miljötillstånd från länsstyrelsen krävs för Hässleholms reningsverk, om slamhanteringen på vassbäddarna ska förändras så som Hässleholm Miljö vill. Kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning har sagt nej till bolagets anmälan om ändring och slutgiltigt förbjudit den. Men ändringen var sedan länge genomförd i hemlighet när den förbjöds i början på december 2023.

Bilden visar en del av reningsverksområdet.
Reningsverkets slamvassbäddar syns till vänster i bakre delen av bilden.

Hanteringen av slammet anmäldes under hösten som miljöbrott till miljökontoret. En utredning inleddes och ledde till att Hässleholm Miljö gjorde en anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet. Förtjockat bioslam och råslam skulle pumpas till vassbäddarna istället för enbart oavvattnat och rötat blandslam som godkänts i det befintliga miljötillståndet.

– För att få en fungerande drift behövs förtjockat bioslam och förtjockat råslam pumpas vid tillfällen ut till vassbäddarna, skrev bolaget.

Det tolkade länsstyrelsen i ett yttrande som att grunden för anmälan var driftstörningar. Dessa borde kollas upp och andra lösningar sökas. Länsstyrelsen ställde ett antal frågor men tog inte ställning i sak.

Hässleholm Miljö svarade inte på om driftstörningar låg bakom behovet av ändring, men förtydligade att vassbäddarna har tillräcklig kapacitet för att ta emot förtjockat bioslam och råslam som blir överskott vid vissa tillfällen. Enligt bolaget finns ingen risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö eller påverkan på vattenmiljön och inte heller ökad risk för lukt eller buller från verksamheten.

Bolaget förklarade att lagring av orötat slam har flera fördelar, såsom bättre funktion och utnyttjande av vassbäddarna, att det blir bättre kvalitet på gasen vid rötningsprocessen och möjlighet att ta emot externslam som annars skickas till andra kommuner.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kan som tillsynsmyndighet godkänna mindre ändringar i driften av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Men detta bedöms inte som en mindre ändring.

– Processavsteg av den typen kräver en egen tillståndsprövning i sak eftersom förändrad slamhantering skulle kräva att nya försiktighetsmått eller villkor utformas, skriver miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i sitt beslut och konstaterar att ändringen eventuellt kan ge en förändrad doft- eller luktprofil i området.

För att minska risken för olägenheter kan det krävas skyddsåtgärder som säkerställs genom villkor i tillstånd. Hässleholm Miljös företrädare har också själva hänvisat till att ett skyddsavstånd på 200 meter kan vara lämpligt för anläggningen. Men det är inte säkrat genom det gällande tillståndet.

Miljöavdelningen påpekar i sitt beslut att frågan om kvaliteten på slammet behandlats både i tillståndsprocessen 1998 och inför en utökning av vassbäddarna 2003. Vid båda tillfällena slogs fast att enbart rötat slam var aktuellt.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen tycker inte att ärendet behöver utredas eller kompletteras ytterligare, trots att en del uppgifter saknas, eftersom tillgängliga uppgifter tydligt visar att tillståndet bara omfattar oavvattnat och rötat blandslam. Även externslam är dock godkänt, under förutsättning att det behandlas i reningsverkets normala flödesprocesser.

Hässleholm Miljö har inte överklagat beslutet. Vd Mats Didriksson säger att man ännu inte tagit ställning till om nytt eller ändrat tillstånd ska sökas eller om det befintliga tillståndet ska följas.

– Vi har haft fullt upp att hantera översvämningen. Men det är en stor fråga för oss. Vi måste hantera den, säger han.

Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.
Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö. Foto: Urban Önell

Både länsstyrelsen och miljökontoret har under många år påtalat att hela miljötillståndet för reningsverket, till största del från 1973, behöver förnyas. Kraven på reningen kommer då att skärpas, men Hässleholm Miljö har hittills hävdat att detaljplanen för området måste bli färdig först.

Om planförslaget antas kan åtgärder på reningsverket bromsas eftersom planbeskrivningen argumenterar för att man ska slippa göra förbättringar som minskar luktstörningar. Istället ska de två bostäder som ligger närmast verket bort. Det trots att den luktutredning som gjorts visat att bostäderna inte är olämpligt placerade. Utredarna föreslår dock åtgärder mot luktstörningar som uppstår vid enstaka tillfällen – och då främst från slamhanteringen.

Berit Önell

Läs mer:

2023-12-13 Hässleholm Miljö medger brott mot miljötillståndet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se