torsjö live vers2

Hammarmölle damm får rivas nästa år om trollsländorna flyttats

Hammarmölle damm får rivas nästa år om trollsländorna flyttats

Hammarmölledamm får rivas, med start tidigast våren 2025 och senast inom fem år. Markägaren, det kommunala bolaget Hibab, planerar att göra det till våren, om vattennivån inte är för hög. Innan dess måste den citronfläckade kärrtrollsländan flytta. Insamling och flytt av trollsländelarver ska påbörjas redan i höst. Det har mark- och miljödomstolen beslutat.

Bilden visar fallet.
Dammanläggningen är utdömd och ska rivas ut. Istället ska det naturliga vattendraget återskapas. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt domen får vattennivån i magasinet avsänkas under tiden 1 mars – 14 maj. Det måste ske i god tid före utrivningen för att risken för sedimentspridning ska minimeras. En tillfällig arbetsväg till dammen anläggs under denna period. Efter två – tre månader när vegetation fått växa upp och massor stabiliserats demonteras dammanläggningen. Därefter fylls den övre stenskodda delen av utloppskanalen från kraftverket igen för att miljöpåverkan på den naturliga åfåran ska minimeras. Själva kraftverket lämnas kvar.

Domstolen beviljar dispens för flytt av larver från citronfläckad kärrtrollslända. Den är visserligen allmänt förekommande i södra Sverige, men fridlyst och i EU har den särskilt skydd efter att ha minskat kraftigt i antal under andra hälften av 1900-talet. Larverna ska samlas in av sakkunnig som ska håva i vegetation och bottenmiljöer vid två tillfällen under hösten före avsänkning av magasinet samt en gång strax innan avsänkningen påbörjas. De infångade larverna ska flyttas till annan lämplig lokal i närområdet. Lämpliga lokaler för både insamling och utsättning ska tas fram i samråd med länsstyrelsen. Redovisning av flyttade trollssländelarver ska också lämnas till länsstyrelsen senast en månad efter sista håvningstillfället.

I anslutning till platsen där dammen låg ska en ny skylt informera om verksamheterna som bedrivits på platsen.

Domen säger ingenting om hur det blir med de tidigare utlovade våtmarkerna som skulle ersätta dammen. Dessa kan dock ingå i “biotopvårdande åtgärder” som i så fall ska utföras i samarbete med någon med fiskekologisk kompetens. Markägaren måste då först ta fram en åtgärdsplan som också ska samrådas med länsstyrelsen.

Bilden visar Hammarmölle damm.
Domen säger ingenting om att Hammarmölledamm ska ersättas av två våtmarker, något som länsstyrelsen drivit.
Foto: Johan Johnmark/Länsstyrelsen Skåne

Dammen ligger i ett område med stora naturvärden som ska skyddas som både naturreservat och Natura 2000-område.

Det står klart att en sänkning av dammen innebär en minskning av födotillgången för ett antal fladdermusarter och att en häckningslokal för sångsvan försvinner. Men detta anses acceptabelt eftersom åtgärderna i slutändan bedöms gynna ett stort antal arter samt Natura 2000-naturtypen mindre vattendrag. Domstolen bedömer till och med att den förändring av landskapet som utrivningen medför är i enlighet med bevarandeplanen för Natura 2000. Därför behövs inget särskilt tillstånd.

– Det får antas att effekten blir positiv på sikt, skriver domstolen.

Att bron försvinner kan vara negativt för friluftslivet eftersom den är en del av vandringslederna i området. Men inte heller det är enligt domstolen ett hinder för utrivning av dammen.

Som en säkerhetsåtgärd ska sättningsmätningar göras på Hovdala slotts kvarnbyggnad mot ån, minst en gång före och en gång efter utrivningen. Bottenförhållandena ska dessutom dokumenteras på en sträcka tio meter uppströms och tio meter nedströms.

Hibab ska ersätta länsstyrelsens rättegångskostnader med 36 800 kronor.

Berit Önell

Läs mer:

2024-04-17 Dags för förhandling om rivning av Hammarmölledamm

2024-04-19 Domstolen inspekterade Hammarmölledamm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se