Gruppen-3a-328x120

Reningsverkets detaljplan måste göras om

Reningsverkets detaljplan måste göras om

Länsstyrelsens sågning av detaljplanen för reningsverket i Hässleholm innebär att stora delar måste göras om. Det står nu klart att det kommer att ta minst ett år.

– Det var så pass omfattande synpunkter på förslaget så vi kommer att ändra handlingarna, säger kommunens planchef Cecilia Lindgard.

Hon förklarar att det krävs en ny så kallad granskning där berörda får möjlighet att lämna synpunkter.

De närboende som hotas av inlösen är inte roade.

Bilden visar en utställning.
Utställningen i det så kallade granskningsskedet för reningsverkets detaljplan måste göras om. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Länsstyrelsen sa i sitt yttrande att marken där reningsverket är placerat inte är lämplig, åtminstone inte så som förslaget ser ut. Därför hotade myndigheten med att riva upp planen om kommunen antar den. Det kan göras utifrån fem olika grunder, varav tre är aktuella här.

Järnvägen är ett riksintresse som krockar med reningsverkets intressen. Om stambanan byggs ut med två spår kommer inte alla de så kallade vassbäddarna att kunna vara kvar.

– Vi kommer inte att kunna vänta på nya spår, säger Cecilia Lindgard.

Istället vill hon titta på nya ytor på säkert avstånd från framtida järnväg.

– Vi var inte riktigt beredda på den typen av yttranden, säger hon, trots att Trafikverket yttrade sig snarlikt redan vid samrådet om detaljplanen 2021.

– Vi har gjort ändringar och diskuterat med Trafikverket, säger hon.

Kommunen och Trafikverket träffades också under våren för att diskutera hur lokaliseringen av eventuell ny järnväg ska hanteras i planeringen, även med anledning av Västra centrums utveckling.

Länsstyrelsen dömde ut luktutredningen som kommunen använt för att motivera inlösen av bostäderna närmast reningsverket. Anledningen är att utredningen grundar sig på data som bryter mot reningsverkets miljötillstånd – att orötat slam lagts på de öppna vassbäddarna. Det är ett miljöbrott, vilket bolaget sedan dess också dömts för. Länsstyrelsen konstaterar att det kommer att lukta mindre vid bostäderna om miljötillståndet följs.

Bilden visar en del av reningsverksområdet.
Södra stambanan går strax bakom reningsverkets slamvassbäddar, i bildens bakre vänstra del. På bilden syns fortfarande resterna av vinterns översvämning som slog hårt mot reningsverket.

Det ska också nämnas att konsulterna bedömde det fullt acceptabelt med bostäder på det aktuella avståndet: drygt 200 meter från de närmste av de verksamheter som kan ge luktolägenheter. Dock kan lukt förekomma tillfälligt vid vissa processer, något som kan och bör åtgärdas på reningsverket.

Cecilia Lindgard är inte beredd att lyfta ut bostäderna ur detaljplanen, trots att det sedan länge är klarlagt att det inte finns någon laglig grund för att tvinga bort de boende.

– Tills planen är färdig kommer jag inte att ha några mer besked om det, säger hon.

Dock säger hon att det ingår i översynen av planförslaget att se över hur man ska göra med bostäderna kopplat till luktutredningen.

– Det är en del i arbetet att se över om vi ska planlägga dem eller inte, säger hon.

Varför ska bostäderna vara kvar i detaljplanen?

– Det finns väl olika skäl, framförallt att de inte är planlagda idag. De är belägna inom Hässleholms tätort och då ska vi ta ställning till om de ska planläggas.

Bostäderna har dock varit planlagda genom en äldre stadsplan. När den upphävdes på 1970-talet var det under förutsättning att kommunen skulle ta fram en ny plan där befintliga bostäder var kvar som bostäder men tidigare utbyggnadsplaner stoppades och resten av området avsattes som natur. Det finns också andra bostäder i närområdet som inte ingår i detaljplaneförslaget, trots att de är planlagda för andra ändamål.

De boende är trötta på att ha hotet om inlösen hängande över sig, vilket de nu haft i tolv år.

– De fortsätter klabba med det här på 500 meters avstånd från vassbäddarna. Samtidigt har de godkänt upplaget där det finns personal en meter ifrån. Varför fortsätter de att pumpa in miljoner i detaljplanen? De får inte igenom den om det finns någon form av rättsverkan. Samtidigt kan de köpa så mycket annat onödigt. Det skapar väl sysselsättning. Jag är dock inte road, säger Linus Jepsson som bor närmast reningsverket.

Den tredje grunden för att upphäva planen är översvämningsrisken. Vinterns stora översvämning påminde om att vatten måste pumpas ut från reningsverket för att skydda det vid höga flöden. Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget förutsätter markavvatnning, vilket kräver myndighetens tillstånd.

Drygt två hektar skog inom reningsverkets område kan enligt länsstyrelsen hysa fridlysta arter såsom fladdermöss, skogsödla eller groddjur. Det är därför inte säkert att planförslagets utbyggnad av rening och komplementsbyggnader kan genomföras.

Bilden visar en långörad fladdermus.
Kommunen måste säkerställa att fridlysta arter inte hotas av reningsverkets detaljplan, här en långörad fladdermus, Plecotus auritus.

Cecilia Lindgard säger att kommunen inte har inventerat fladdermöss i det området. Att Lunds universitet gjort en inventering känner hon inte till.

– Vi får titta vidare på det, säger hon.

Hon säger att detaljplanen kommer att kunna antas tidigast under senare delen av nästa år.

Berit Önell

Läs mer:

2024-04-11 Länsstyrelsen hotar riva upp reningsverkets detaljplan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se