torsjö live vers2

Beslut om långsiktigt nej till studieförbunden ikväll

Beslut om långsiktigt nej till studieförbunden ikväll

Hässleholms kommuns stopp för bidrag till alla studieförbund från och med 2020 kan bli mer permanent efter kommunfullmäktiges sammanträde ikväll. Förslaget är att den kommunala författningen om bidrag till studieförbunden i kommunen ska tas bort. Inför beslutet har SSO, Studieförbundens samverkansorgan i nordöstra Skåne i en skrivelse till fullmäktiges ledamöter uttryckt sin oro för att möjligheten att på ett enkelt sätt återinföra ett stöd till studieförbunden försvinner. SSO:s ordförande Susanne Alpar skriver: “Motverka de krafter som vill montera ned bildning, kultur, kunskapssökande, engagemang och demokrati!”

Hösten 2019 hade kultur- och fritidsnämnden stora sparkrav att hantera inför 2020 och den styrande borgerliga minoriteten ville därför dra ner på bidragen till studieförbunden. Det slutade med att SD, som länge försökt stoppa det muslimska studieförbundet Ibn Rushd på grund av anklagelser om stöd till extremism, fick igenom indragningen av de 2,2 miljoner kronor de årliga bidragen till alla studieförbund kostade. Studieförbunden ställdes mot de nedläggningshotade fritidsgårdarna. De rödgröna ville värna både studieförbunden och fritidsgårdarna, men den snäva budgeten klubbades i kommunfullmäktige.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ledde till minskade intäkter

Beslutet fick mycket kritik, bland annat för att Solkören, en verksamhet för funktionshindrade, tvingades att lägga ner. Enligt den konsekvensanalys som gjordes innebar de indragna bidragen bland annat minskat stöd till många föreningar som idag samarbetar med studieförbunden samt färre kulturevenemang, konferenser, utbildningar med mera i Hässleholm.

Enligt SSO för studieförbunden med sig regionala och statliga medel till kommunen som tillsammans är mellan sex och åtta gånger det kommunala stödet. Dessutom beräknade organisationen 2019 att det indragna stödet skulle leda till att kommunen och de privata näringsidkarna drabbas av ett intäktsbortfall på minst 500 000 kronor per år på grund av att möten, utbildningar, konferenser och större kulturevenemang i studieförbundens regi inte längre kommer att förläggas i Hässleholm. Kommunens beräkningar visade att beloppet snarast var i underkant.

”Fyller inte längre någon funktion”

Det kommunfullmäktige nu ska ta ställning till är om även den kommunala författningen, “Ekonomiskt stöd till studieförbunden”, som reglerar formerna för bidragen, ska upphöra att gälla. Motiveringen till det är att den inte längre fyller någon funktion.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) tycker inte att kommuner ska finansiera vuxnas fritidssysselsättningar. Foto: Henrik Andersson

– Det är fel att ha riktlinjer när vi inte delar ut några bidrag, förklarade kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) efter kommunstyrelsens beslut att driva frågan vidare till kommunfullmäktige.

Han förklarade att det inte finns några hinder för kultur- och fritidsnämnden att ändå besluta om bidrag till studieförbund. Men själv såg han ingen anledning till det.

– Kommuner ska inte finansiera vuxnas fritidssysselsättningar, sa han.

Joachim Fors (S) tyckte att det var tråkigt.

– Hässleholm är en av få kommuner som inte ger bidrag till studieförbunden. Det försvårar deras verksamhet, sa han.

Lena Svensson (C) reserverade sig i kommunstyrelsen. Foto: Lotta Persson

C reserverade sig i kommunstyrelsen. Lena Svensson uttryckte i den skriftliga reservationen oro för att det i framtiden leder till minskade verksamheter för personer med funktionsvariationer, inom äldreomsorgen, för integration och för ungdomar och unga vuxna.

Hon befarade också att boende på landsbygden kommer att drabbas och skrev: “Studieförbundens verksamheter är ofta det som bidrar till en aktiv landsbygd och möjlighet för kommuninnevånarna ute i byarna att medverka i sociala sammanhang. Åter igen görs besparingar som slår hårt mot kommuninnevånarnas vardag och möjlighet till personlig utveckling”.

Magnus Åkeborn (V) skrev i en protokollsanteckning: “Vänsterpartiet är bestörta av detta angrepp på folkbildningen i Sverige”.

Dolores Öhman (MP).
Magnus Åkeborn (V). Foto: Urban Önell

Även Dolores Öhman (MP) lämnade en protokollsanteckning. Där listade hon statens fyra syften med att stödja studieförbunden: att stärka demokratin, förbättra förutsättningarna för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen, att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån samt att bredda intresset för kulturlivet.

Hon konstaterade att Hässleholms kommun, om beslutet går igenom, avslutar sitt stöd till studieförbunden. Hon avslutade: “Det är skrämmande att så många partier i vår kommun kan vara emot att ge stöd till demokratin, folkbildningen och kulturen”.

SSO menar i sin skrivelse till politikerna att Hässleholms kommun nu avser att bryta det handslag som gällt mellan stat, region och kommuner om ett ekonomiskt stöd till studieförbundens verksamhet.

Berit Önell

2019-08-23 Tio studieförbund i aktion på torget

2019-09-25 Nytt förslag räddar fritidsgårdarna och offrar studieförbunden

2019-11-01 Nej till kommunalt bidrag till Ibn Rushd

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se