Gruppen-3a-328x120

Många års mobbning på Bjärnums skola

Många års mobbning på Bjärnums skola

Är Bjärnums skolas långa historia av upprepad mobbning, polisanmälningar, kritik från Skolinspektionen och skadeståndskrav över nu?

Skolinspektionen har just godkänt skolans åtgärder och avslutat sin uppföljning av ett ärende där en flicka utsatts för kränkande behandling och olagliga disciplinära åtgärder och inte fått sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Bjärnums skola har fått kritik för bristande arbete mot kränkande behandling i fem fall på sex år. I tre fall har skadestånd betalts ut till de drabbade eleverna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Flickan, som igår gick ut nian, blev under läsåret 2013-2014 utsatt för slag, stryptag och mordhot. Hon trakasserades även på fritiden, genom sociala medier och telefonsamtal dygnet runt. Skolinspektionen konstaterar att även händelser på fritiden är skolans ansvar om de har koppling till skolan. Flickan vågade på grund av trakasserierna under långa perioder inte gå till skolan och fick svårt att klara studierna.

Bjärnums skola har haft stora problem med mobbning. Nu bedömer Skolinspektionen att rätt åtgärder satts in. Foto: Berit Önell
Bjärnums skola har haft stora problem med mobbning. Nu hoppas Skolinspektionen att rätt åtgärder satts in. Foto: Berit Önell

Skolan gjorde inte mycket för att hjälpa och straffade henne dessutom genom att på ett sätt som strider mot skollagen stänga av henne från skolan under två och en halv månad. Skälet uppgavs vara att andra elever var rädda för henne. Rektorn informerade varken barn- och utbildningsnämnden eller socialnämnden. Hon fick under avstängningstiden undervisning i en källarlokal i skolan av obehörig lärare i en timme och en kvart per dag. Hon fick inte äta i matsalen, inte gå på skolans toaletter, till cafeterian eller till sitt skåp

Flickan anklagades också för att ha mobbat en annan elev. Under en tid skulle hon få undervisning i hemmet, men det blev bara en eller två dagar per vecka.

Skolinspektionen konstaterade i sitt beslut i höstas att anpassningarna inte verkar ha gjorts för att möta flickans behov utan för att skolkamraterna skulle få lugn och ro.

Skolinspektionen understryker personalens skyldighet att vara uppmärksam på jargong och beteendemönster som råder mellan eleverna.

– Det är allvarligt att problematiken på skolan varit av sådan omfattning att personal inte uppmärksammat och utrett de händelser X har utsatts för, skriver Skolinspektionen.

Riktad tillsyn

Uppföljningen av flickans ärende samordnades delvis med uppföljningen av en så kallad riktad tillsyn av bland annat trygghet och studiero. Handläggarna besökte gemensamt Bjärnums skola.

Tillsynen gjordes på grund av att en anmälan om kränkande behandling gett signal om stor otrygghet för eleverna med många fall av kränkningar, några grava. En liknande tillsyn gjordes 2011, av samma anledning som nu: stora problem med mobbning och brister i skolans arbete med att motverka kränkningar. Den gången ledde tillsynen till ett åtgärdsprogram med utbildning och samordning av arbetet mot mobbning i hela kommunen. Bland annat kom barn- och elevombudet till Hässleholm och föreläste.

Skolinspektionen fann det denna gång allvarligt att det hos Bjärnumselever fanns en kultur att inte anmäla kränkande behandling på grund av risk att själv utsättas för repressalier. Det fanns ingen gemensam syn hos personalen på hur skolan ska arbeta förebyggande för att förhindra kränkningar.

Kommunens ansvar

Skolinspektionen betonade kommunens ansvar.

– Det är anmärkningsvärt att huvudmannen inte bättre har säkerställt att få en klar bild över den faktiska situationen på skolan efter det att tidigare rektor slutat, skriver Skolinspektionen som också anser det anmärkningsvärt att dåvarande rektor inte delade elevernas och lärarnas uppfattning om att det fanns en grupp av äldre elever som är stökiga och ibland hotfulla.

Rektorn kände inte heller igen att elever har ett språkbruk som kan upplevas kränkande av andra elever och även personal. Skolinspektionens representanter hörde själv vid inspektionen på skolan hur både lärare och rektor blev kallade för klart olämpliga och kränkande tillmälen.

Den tidigare rektorn utsatte själv en elev för kränkning när han rekommenderade adhd-medicin för att eleven skulle lugna ner sig. Eleven hade inte adhd. Barn- och elevombudet bedömde kränkningen som ringa och krävde därför inte skadestånd. Eleven fick dock 50 000 kronor i skadestånd på grund av skolans bristande arbete med att motverka kränkande behandling. Det var detta ärende som föranledde tillsynen.

I uppföljningen av tillsynen skriver Skolinspektionen att eleverna nu känner en betydligt större trygghet. Även studieron har förbättrats.

– Vi var på återbesök vid två tillfällen på grund av att vi inte var nöjda första gången, berättar handläggaren Per Joel Jarlunger för Frilagt.

Han anser nu att de åtgärder som vidtagits på skolan gett effekt med gemensamma rutiner och en bra struktur, inte minst tack vare skolans nya rektor. Under hösten 2013 avlöste olika rektorer varandra och det fanns ingen kontinuitet i ledarskapet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se