Gruppen-3a-328x120

Diskussion om 300 meters skyddsavstånd

Diskussion om 300 meters skyddsavstånd

Kommunstyrelsen vill ha ett skyddsavstånd på 300 meter från reningsverket. För området mellan 300 och 1 000 meter ska lämpligheten för ny bebyggelse prövas i det enskilda fallet. Därmed har kommunledningen en annan uppfattning än bland andra länsstyrelsen och Hässleholms vatten som inte vill tillåta nya bostäder inom ett avstånd på 1 000 meter. Dessa yttranden har kommunstyrelsen inte tagit del av. Nu ska tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret arbeta vidare med alla inkomna synpunkter – en anmärkningsvärd ordning enligt ersättaren Björn Widmark (FV).

Kommunstyrelsen har nu yttrat sig om förslaget till fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad och uttalar att skyddsavstånd kring reningsverket bara bör vara 300 meter. Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsen har nu yttrat sig om förslaget till fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad och uttalar att skyddsavstånd kring reningsverket bara bör vara 300 meter. Foto: Berit Önell

Skyddsavstånden kring reningsverket har varit en infekterad fråga under lång tid. Linus Jepsson tvingades 2013 sälja sin fastighet till kommunen och riva sitt nyrenoverade hus på grund av att kommunen och Hässleholms vatten hävdade skyddsavstånd till reningsverket. Johan Barnekow, tidigare vice ordförande i byggnadsnämnden, vill bygga höghus vid Sjörröds gård, mindre än 1 000 meter från reningsverket.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ersättaren Björn Widmark lämnade en protokollsanteckning och Sverigedemokraterna ett yrkande med nio punkter vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen. Även SD vill ha ett 1 000 meters yttre skyddsavstånd och hänvisar till en tidigare expertutredning.

Samrådet kring den fördjupade översiktsplanen avslutades egentligen den 26 juni, men kommunstyrelsen har fått uppskov tills nu med att lämna sina synpunkter.

Björn Widmark anser att kommunstyrelsens utlåtande i detta skede och utan hänsyn till övriga yttranden föregriper den fortsatta processen.

Björn Widmark (FV) rasade över att kommunstyrelsen yttrar sig om skyddsavstånden utan hänsyn till utlåtanden från länsstyrelsen och den tidigare konsultrapporten. Foto: Urban Önell
Björn Widmark (FV) rasade över att kommunstyrelsen yttrar sig om skyddsavstånden utan hänsyn till utlåtanden från länsstyrelsen och den tidigare konsultrapporten. Foto: Urban Önell

– Det är anmärkningsvärt att kommunstyrelsen fattat detta beslut  innan man tagit del av medborgarnas insända synpunkter och utan att ta del av länsstyrelsens mycket kritiska syn. Byggnadsnämnden som är beslutande låses nu upp politiskt av kommunstyrelsen, skriver han i sin protokollsanteckning.

Widmark tog vid sammanträdet upp det han anser är en felaktig beslutsprocess.

– Genom sådana här ställningstaganden låser kommunledningen läget. Det var likadant med vindkraften. Nu har det sagts att bättre underlag ska fattas inför kommande beslut för att det inte ska bli fel, ändå avvisar kommunledningen expertisen. Medborgardialog har det också talats mycket om, säger han.

Widmark är kritisk till prövningar i enskilda fall.

– Det går inte, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) tillbakavisar Björn Widmarks kritik.

– Vi har absolut inte låst något utan bara kompletterat med vissa ändringar, säger hon.

Kommunen vill bygga bostäder i skogen där cykel- och motionsstigen går mellan garnisonen och Hässleholmsgården. Foto: Berit Önell
Kommunen vill på sikt bygga bostäder i skogen där cykel- och motionsstigen går mellan garnisonen och Hässleholmsgården. SD vill bevara detta och flera andra områden som natur. Foto: Berit Önell

SD vill bevara flera naturområden som är föreslagna som bostadsområden. Det gäller ett område nära Almaån vid Gäddastorp, områden nära Hässleholmsgården och söder därom, väster om Hovdalavägen, båda sidor om Garnisonsvägen, öster om Hovdalavägen, Björklunda och ett utredningsområde mellan Röingegatan och riksväg 23. Förslagen röstades ner av kommunstyrelsen, men skickas ändå med som synpunkter från SD.

Kommunstyrelsen beslöt efter votering som slutade 11-4 att godta det ursprungliga förslaget till fördjupad översiktsplan med tillägg angående skyddsavstånden om att prövning i enskilda fall ska gälla inte all mark utanför 300 meter utan mellan 300 och 1 000 meter och att ordet buller läggs till.

Formuleringen om Läreda handelsområde ändras så att även lättare icke störande industri medges på området. Det ursprungliga förslaget tillåter bara kontor och handel. Genom ändringen kan företag som Kima och XL Bygg finnas kvar och utvecklas. Läreda Mekan räknas däremot inte till lättare industri.

– Det är min bedömning. Vi kan inte tvinga någon att flytta, det här gäller på längre sikt, förklarade kommunalrådet Mats Sturesson (C ) som kom med förslaget vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde.

Hans-Göran Hansson (MP), till vänster diskuterade i juni förslaget till fördjupad översiktsplan med allmänheten tillsammans med planarkitekterna Johanna Karlsson och Lisa Hofer samt kommunalrådet Mats Sturesson. Foto: Berit Önell
Hans-Göran Hansson (MP), till vänster diskuterade i juni förslaget till fördjupad översiktsplan med allmänheten tillsammans med planarkitekterna Johanna Karlsson och Lisa Hofer samt kommunalrådet Mats Sturesson. Foto: Berit Önell

Planarkitekt Johanna Karlsson förklarar att hon och kollegan Lisa Hofer nu ska arbeta med alla synpunkterna och ställa samman ett förslag till samrådsredogörelse som ska antas av byggnadsnämnden. Den 14 oktober ska den också diskuteras i styrgruppen där kommunalråden och byggnadsnämndens presidium ingår.

Därefter ställs förslaget ut och det finns ytterligare möjlighet att lämna synpunkter. Utställningen visas troligen under våren. Inför kommunfullmäktiges slutgiltiga beslut kommer ärendet till kommunstyrelsens bord igen.

– Jag känner inte att vi är så styrda, säger Johanna Karlsson som inte visste i förväg att kommunstyrelsen skulle lämna in några synpunkter på skyddsavstånden.

Hon konstaterar att länsstyrelsens yttranden alltid väger ganska tungt.

– Men vi har inte diskuterat färdigt frågan, vi kommer att stämma av med länsstyrelsen, Hässleholms vatten och miljönämnden, säger hon.

På tisdag ska de träffa länsstyrelsen som i sitt yttrande också ifrågasatt flera andra delar av förslaget till fördjupad översiktsplan i Hässleholm.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se