torsjö live vers2

De vill att paviljongen blir byggnadsminne

De vill att paviljongen blir byggnadsminne

Kampen om musikpaviljongen och Officersparken går vidare. Evert Storm, Leif Henningsson och Peter Alf begär nu att området förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen. Länsantikvarien utreder de kulturhistoriska värdena. Samtidigt förbereder byggnadsnämnden ett avslag på Sverigedemokraternas motion om att ändra detaljplanen så att parken med paviljongen räddas.

Aktionsgruppen uppmanar alla politiska partier att träda fram vid en offentlig träff om saken på torget, alternativt i kulturhusets röda salong, inom en snar framtid.

”Musikpaviljongens fan club”, Evert Storm, Leif Henningsson och Peter Alf, träffades på torsdagen på Kafé Verum för att diskutera det fortsatta arbetet mot kommunens planer på att flytta musikpaviljongen och låta Jacob Karlsson bygga femvåningshus i parken. Planer som detaljplanen sedan 2009 tillåter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men en byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller ingår i ett bebyggelseområde med ett sådant värde kan förklaras som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Officersparken med paviljongen är värd att bevara, enligt länsantikvarien. Länsstyrelsen utreder om området ska bli byggnadsminne. Men på tisdag tar byggnadsnämnden upp SD:s motion om att ändra detaljplanen för att bevara paviljongen. Förslaget är att säga nej. Foto: Berit Önell
Officersparken med paviljongen är värd att bevara, enligt länsantikvarien. Länsstyrelsen utreder om området ska bli byggnadsminne. Men på tisdag tar byggnadsnämnden upp SD:s motion om att ändra detaljplanen för att bevara paviljongen. Förslaget är att säga nej. Foto: Berit Önell

Storm och Henningsson skrev i förra veckan till både Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsens kulturmiljöenhet för att fråga om paviljongen och parken kunde räddas. Nu har de fått svar från båda.

Riksantikvarieämbetet meddelade att det inte kan agera på annat än statligt ägd mark. Länsstyrelsens kulturmiljödirektör Mats Riddersporre förklarade att möjligheten finns för vem som helst att ansöka om att ett byggnadsverk ska förklaras som byggnadsminne, men att ytterligare uppgifter då behövs.

– Synd att vi inte kommit på detta tidigare, hoppas att vi hinner få svar innan det blir för sent, säger Evert Storm.

Ett nytt brev med utförligare beskrivning av problematiken, historik, fastighetsbeteckning, karta och foton skickades på torsdagen till länsstyrelsen.

Aktionsgruppen för paviljongens bevarande träffades på torsdagen på Kafé Verum, från vänster Leif Henningsson, Evert Storm och Peter Alf.
Aktionsgruppen för paviljongens bevarande träffades på torsdagen på Kafé Verum, från vänster Leif Henningsson, Evert Storm och Peter Alf.

Storm, Henningsson och Alf berättar där historiken om hur T4 kom till Hässleholm 1907, hur planteringen av parken påbörjades 1908 och hur paviljongen byggdes någon gång mellan 1915 och 1920. Hässleholm är idag det enda kvarvarande med ursprunglig karaktär av fem trängregementen i landet med liknande uppbyggnad.

– Hela området är historiskt med vackra grönområden, skriver de.

De lyfter fram de många musikframträdanden som hölls i paviljongen under den militära tiden. Nu vill de bevara den till eftervärlden för att fler ska kunna njuta av den unika miljön, vilket många också gjort vid protestkonserterna nästan varje söndag under augusti och september.

Peter Alf har också kontaktat länsantikvarien som nu sammanställer de kulturhistoriska värdena i området.

– Jag tycker att den här parken med paviljongen är värd att bevara, säger byggnadsantikvarien Maria Johansson på Regionmuseet i Kristianstad som håller i ärendet.

Därmed inte sagt att kommunen inte kan genomföra sina planer.

– De har juridisk möjlighet att göra det eftersom detaljplanen är antagen, men jag tar fram ett underlag för bedömning av värdena, berättar Maria Johansson.

En av de faktorer hon lyfter fram är att parken och paviljongen legat på platsen länge, särskilt i jämförelse med att Hässleholm som stad bara är 101 år gammal, och att det därför finns en historisk kontinuitet. Att detta är den sista bevarade anläggningen i sitt slag ökar värdet ytterligare.

– Byggnaderna är strikt placerade , säger hon.

Handlar om hela miljön

Hon poängterar att värdet inte bara handlar om byggnaderna utan om hela miljön.

– Musikpaviljongen tillsammans med parken är bevaransvärd, säger hon.

Maria Johansson förklarar att ytterligare ett skäl att bevara området intakt är att parken använts till konserter den senaste tiden och att det finns ett intresse för fortsatt verksamhet.

– Den har alla förutsättningar att även i fortsättningen användas till något positivt, säger hon.

Hon konstaterar att det hade varit bra om fler kommuner hade kulturmiljöprogram där bevaransvärda byggnader och områden inventerats och bedömts och riktlinjer satts upp för vad som får göras.

– Det finns ingen lag på det, men som antikvarie tycker jag att det är väldigt viktigt, säger hon.

Hässleholms kommun beslöt i maj 2014 att sätta igång arbetet med ett kulturmiljöprogram, åtta år efter att Lars-Ivar Ericson (C ) förslagit det i en motion. Sedan glömdes beslutet bort. Efter att Frilagt uppmärksammat saken i somras inleddes ett ärende med Ritva Nilsson som handläggare.

Att riva paviljongen och bygga upp en likadan tycker Maria Johansson inte alls är tillrådligt.

– Det är den befintliga som ska bevaras, en ny paviljong är inte den ursprungliga, framför allt inte om den placeras på en ny plats.

Hon hoppas bli klar med sin sammanställning i nästa vecka.

Byggnadsnämnden väntas avslå motionen

På tisdag finns motionen om revidering av detaljplanen för Officersparken på byggnadsnämndens bord.

Eva Nilsdotter, tjänsteman på stadsbyggnadskontoret och lantmäteriavdelningen, föreslår i en så kallad remiss att motionen ska avslås.

Motiveringen är bland annat att de kulturhistoriska aspekterna redan ska ha beaktats när planen upprättades. Det finns också en genomförandetid på tio år. Om planen ändras under denna tid kan skadestånd krävas, exempelvis för förlorad byggrätt. Ändring ska ske i undantagsfall, där det finns starka allmänna intressen, på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt eller där parterna är överens.

Eva Nilsdotter anser inte att det som framkommit gör att förutsättningarna är uppfyllda för att göra en omprövning.

Hon konstaterar att inga överklaganden av planen gjordes 2009, men nämner inte att 13 yttranden var negativa till att förändra parken.

När byggnadsnämnden har behandlat remissen går den vidare till kommunledningen som behandlar den innan kommunfullmäktige beslutar.

Namninsamlingen fortsätter

I väntan på beslut fortsätter Helena Karlssons och Kafé Verums namninsamling för paviljongens och parkens bevarande. På torsdagen var antalet namn 2 269. På lördag står Leif Henningsson och Evert Storm åter på torget för att ta emot fler. Förra helgen skrev cirka 250 personer på under några timmar på Stortorget.

Aktionsgruppen hoppas på en offentlig samling på torget inom kort där alla politiska partier får möjlighet att säga sin mening om paviljongen och parken.

– Som reserv kunde röda salongen vara lämplig, kostnaden för detta trevliga arrangemang står naturligtvis berörda partier för. Vi ställer gärna upp med litet trevlig underhållning, givetvis utan kostnad, säger de.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se