torsjö live

Paviljongens öde får snabbt avgörande

Paviljongens öde får snabbt avgörande

Efter länsstyrelsens beslut att inte göra musikpaviljongen till byggnadsminne vill kommunledningen nu så snabbt som möjligt behandla SD:s motion om reviderad detaljplan för Officersparken. På onsdagen fanns ärendet med på kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdaterade föredragningslista. Det blev nej till att ändra detaljplanen för att rädda parken och paviljongen. Ulf Erlandsson (SD) yrkade bifall till motionen och Pär Palmgren (M) deltog inte i beslutet. Den 16 december behandlas motionen i kommunstyrelsen och den 25 januari i kommunfullmäktige.

Det folkliga engagemanget för att bevara Officersparken och musikpaviljongen är stort, här från den sista protestkonserten då cirka 500 personer fanns i publiken. Foto: Berit Önell
Det folkliga engagemanget för att bevara Officersparken och musikpaviljongen är stort, här från den sista protestkonserten då cirka 500 personer fanns i publiken. Foto: Berit Önell

I motionen från Håkan Spångberg (SD) föreslås att detaljplanen revideras så att Officersparken bevaras i orört skick och bostadsbebyggelse inte tillåts. Motionen hänvisar till den starka folkliga opinionen för ett bevarande.

Pär Palmgren förklarar att han inte vill ta ställning i dagsläget.

– Vi är inte klara internt. Det finns en del olika åsikter i vårt parti, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) förklarar brådskan med att man inte kan gå vidare i processen när det ligger en motion i ärendet.

– Vi tycker att det är korrekt att kommunfullmäktige får besvara den först. Det är en demokratisk process. Det beslut som tas nu får gälla, säger hon.

Kommunalrådet Mats Sturesson (C ) anser det "förödande" om inte kommunfullmäktiges tidigare fattade beslut om detaljplan för Officersparken ska gälla. Foto: Berit Önell
Kommunalrådet Mats Sturesson (C ) anser det ”förödande” om inte kommunfullmäktiges tidigare fattade beslut om detaljplan för Officersparken ska gälla. Foto: Berit Önell

Även kommunalrådet Mats Sturesson(C ) tycker att det är ett ´´anständighetskrav”.

Han hävdar dock att paviljongen enligt detaljplanen från 2009 måste flyttas. Så står det också i kommunens pressmeddelande från ksau:s sammanträde. Men formuleringen i detaljplanen handlar om att alla de gamla regementsbyggnaderna ska bevaras. Därför måste paviljongen flyttas när en ny byggnad tar parken i anspråk. Ny placering föreslås på kaserngården.

Flytta innebär inte att riva, men Sturesson förklarar att paviljongen måste monteras ned.

– Det är nog ingen tvekan om det, sedan får den återskapas med både nytt och gammalt material, säger han.

Opinionen med över 3 000 namnunderskrifter för att bevara parken och paviljongen tycks inte påverka de styrande.

Mats Sturesson verkar mest upprörd över att den befintliga detaljplanen ifrågasätts.

– Det är förödande om inte samhällets aktörer kan lita på beslut som kommunfullmäktige tagit, säger han.

Han betonar att detaljplanen beslutats ´´i demokratisk långbänk”, enligt alla regler och att det krävs starka skäl för att riva upp den.

– Min bedömning är att det inte tillkommit nya fakta av avgörande betydelse, säger han.

Han avfärdar landsantikvariens nyligen överlämnade utredning om att både parken och paviljongen är värda att bevara, trots att kommunen inför beslutet 2009 varken konsulterade landsantikvarien eller väckte frågan om byggnadsminne.

Kommunens eget förslag till fördjupad översiktsplan betonar att hela det tidigare regementsområdet utgör en bevaransvärd kulturhistorisk miljö.

– Den nya byggnaden måste följa gestaltningsprogrammet för området, säger Sturesson.

K-fastigheters första ansökan om bygglov skickades tillbaka för korrigering, just för att det inte följde gestaltningsplanen.

Motionen har tidigare tagits upp av byggnadsnämnden med samma resultat som i ksau. Den har sedan legat vilande i väntan på beslutet om byggnadsminne. Ansökan gjordes av några av dem som engagerat sig för paviljongens bevarande: Evert Storm, Leif Henningsson och Peter Alf.

Länsstyrelsen motiverar sitt avslag med att kommunen inte vill bevara paviljongen i parken. Den befintliga detaljplanen gör, enligt beslutet, att det inte finns förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av musikpaviljongen på befintlig plats. En flytt godkänns däremot.

– Eftersom kommunen avser att behålla paviljongen inom regementsområdet anser länsstyrelsen att byggnadens kulturhistoriska värden fortsatt kommer att kunna bevaras, skriver länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Leif Henningsson, till vänster, och Evert Storm har arrangerat protestkonserter i musikpaviljongen och samlat in namn för paviljongens och parkens bevarande. Foto: Urban önell
Leif Henningsson, till vänster, och Evert Storm har arrangerat protestkonserter i musikpaviljongen och samlat in namn för paviljongens och parkens bevarande. Foto: Urban önell

Evert Storm och Leif Henningsson är bekymrade, men tänker fortsätta kämpa.

– Hoppet lever kvar, men nu får det ske något rätt fort, säger Leif Henningsson.

Evert Storm tror att allmänheten kommer att reagera mycket starkt om flytt eller rivning av paviljongen drivs igenom.

– Vi kommer inte att nöja oss med detta, säger Evert Storm.

Han anser att politikerna borde betänka att det är folket som valt dem.

– Hur vågar de inte lyssna på opinionen? De ska vara ödmjuka, man gör inte så här. Det är också fruktansvärt märkligt att länsstyrelsen inte tycks kunna besluta om byggnadsminne för att kommunen redan tagit ställning, säger han.

Han och de andra som arbetar för parkens och paviljongens bevarande kommer troligen att träffas under torsdagen för att diskutera hur de ska agera vidare.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se