torsjö live vers2

Kommunen ville neka alla grävtillstånd

Kommunen ville neka alla grävtillstånd

Hässleholms kommun ville i höstas inte bara neka nya privata aktörer markavtal och grävtillstånd för fibernedläggning. Företag med befintligt markavtal fick också brev om att ett förslag förbereddes för att inte heller de skulle få grävtillstånd.

Kommunen har nu svårt att svara på Konkurrensverkets frågor om fiberetableringen, har begärt anstånd tre gånger och svarat på några frågor i taget. Om svaren inte är inkomna under onsdagen kan det bli tal om vite. Ernst Herslow (FV), andre vice ordförande i tekniska nämnden, skriver till Konkurrensverket att tekniska nämnden ”rundats” av kommunledningen ifråga om grävtillstånden.

Kommunen ville först hindra även privata företag med befintliga markavtal att få grävtillstånd för att bygga fiber. Bilden är från kommunens pilotprojekt i Röinge. Foto: Berit Önell
Kommunen ville först hindra även privata företag med befintliga markavtal att få grävtillstånd för att bygga fiber. Bilden är från kommunens pilotprojekt i Röinge. Foto: Berit Önell

Som Frilagt tidigare berättat har Konkurrensverket inlett en utredning om eventuellt brott mot konkurrenslagstiftningen efter två anmälningar mot kommunen, en anonym och en från branschorganisationen IT- och Telekomföretagen. Konkurrensverket begärde den 7 december att kommunen skulle svara på nio frågor. Kommunen har anlitat en extern advokatfirma för att få hjälp att svara på frågorna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Erik Gustafsson , förstahandläggare som tillsammans med tre kollegor arbetar med ärendet på Konkurrensverket, tycker att det är lite konstigt att kommunen behöver så lång tid på sig. De flesta andra kommuner svarar utan att begära anstånd.

– Onsdag är absolut sista dagen för dem att svara. Om de inte är klara då har vi möjlighet att förena nya ålägganden med vite, säger Erik Gustafsson

Kommunjuristen Magnus Gjerstad tycker inte att det är så märkligt att kommunens jurister behövt anstånd.

– De vill väl lämna ett bra yttrande. Det är en omfattande utredning och ett viktigt ärende eftersom det följs med stort intresse, säger han.

Mejl till företag med markavtal

Frilagt har tagit del av ett av de mejl som mark- och exploateringschef Jakob Ruter i början på september skickade till företag med befintliga markavtal. Ruter hänvisar där till tekniska nämndens beredning (består av Ernst Herslow samt ordförande Lars Olsson (C) och vice ordförande Benny Pettersson (S)).

Av beredningen ska tjänstemännen ha fått i uppdrag att skriva fram ett förslag till kommunstyrelsen om att säga nej till nya privata markavtal och grävtillstånd för bredbandskommunikation i Hässleholms kommun.

– Jag förstår om du har frågor och synpunkter, men jag kommer inte att kunna ge dig några mer besked, än vad som sagt ovan, och vill därför avvakta vidare korrespondens tills beslut är taget av kommunstyrelsen, skriver Ruter till företagaren.

Något beslut i kommunstyrelsen blev det aldrig. Förslaget rann ut i sanden.

Istället formulerades en månad senare ett brev om att inga nya företag skulle få markavtal, undertecknat av både Jakob Ruter och tekniske chefen Mats Svensson.

Ernst Herslow (FV), andre vice ordförande i tekniska nämnden anser att kommunledningen "rundat" tekniska nämnden i frågan om grävtillstånden.
Ernst Herslow (FV), andre vice ordförande i tekniska nämnden, anser att kommunledningen ”rundat” tekniska nämnden i frågan om grävtillstånden.

Ernst Herslow är förvånad över att Ruter hänvisar till beredningen.

– Vi hade ett möte i beredningen där IT-strateg Ann Andersson var med och frågan om att stoppa grävtillstånd kom upp. Jag opponerade mig emot det och vi bestämde ingenting. För övrigt är beredningen inget beslutande organ, så vi kan varken besluta eller ge uppdrag, säger Herslow.

Frågan är då vem som gett uppdraget.

– Enligt mina källor har det här uppdraget initierats på högre nivå. Att säga nej till markavtal är knappast ett tjänstemannauppdrag, säger Herslow.

I den senare skrivelsen hänvisas till kommunfullmäktiges beslut.

– Men i det beslutet står inte något om att neka markavtal eller grävtillstånd, konstaterar Herslow.

Han har nu skrivit ett eget brev till Konkurrensverket för att förklara att kommunens svar till fråga tre i åläggandet från Konkurrensverket – angående just vem som bestämmer om marklov- inte är rättvisande.

– Det framstår som att man i svaret vill låta påskina att ärenden gällande markavtal enbart hanteras av tekniska nämnden eller dess arbetsutskott, skriver han.

Han noterar att i själva verket ger delegationsreglerna även vissa tjänstemän rätt att besluta om markavtal. Men vad värre är – politiker på högsta nivå, alltså kommunalråd, tycks ha gett tjänstemän i uppdrag att formulera tjänsteskrivelsen som säger nej till nya markavtal med privata företag för att förhindra att de konkurrerar med kommunens fiberprojekt.

Förklädd tjänsteskrivelse

– Att skrivelsen är en politiskt färgad och styrd handling förklädd till en tjänsteskrivelse bekräftas också av oberoende källor inom kommunen, skriver Herslow.

Han betonar att skrivelsen inte haft stöd i något beslut i varken tekniska nämnden eller dess arbetsutskott, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

– Trots att det i kommunens svar framstår som om TN eller dess au är de enda instanser som skulle kunnat hantera frågan om nekande till markavtal, framstår det som ovedersägligt att Tekniska nämnden rundats i en strävan från kommunledningens sida att utestänga intresserade aktörer från fibernätsutbyggnaden i Hässleholms kommun, skriver Herslow till Konkurrensverket.

I delegationsreglerna finns flera punkter som behandlar markavtal och alla nämns inte i svaret till Konkurrensverket. Där hänvisar juristerna till en formulering under rubriken Arrende, hyra, servitut mm, ”övrigt såvitt gäller upplåtelse eller förhyrning/arrende för en tid om högst 10 år” som alltså delegeras till tekniska nämndens arbetsutskott.

Konkurrensverket får inte veta att tjänstemän kan besluta för en tid om högst fem år, vilket redovisas i andra punkter. Inte heller nämns att det finns en punkt som rör ledningsrätt. Ärenden om att ”tillförsäkra kommunen rätt eller belasta kommunens fastigheter med servitut, ledningsrätt eller motsvarande nyttjanderätt samt upphävande av sådan rätt” kan också beslutas av tjänstemän.

Ernst Herslow anser att kommunen svar till Konkurrensverket består av ”halvsanningar”.

Stopp efter juridisk granskning

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter bekräftar för Frilagt att tanken från början var att säga nej till både nya markavtal och grävtillstånd.

– Men efter närmare juridisk granskning valde vi att inte göra så, säger han.

Han säger att det inte var tekniska nämndens beredning som beslöt att han skulle skriva brevet till företag med befintliga markavtal.

– Nej, de fattar inga beslut, men vi har samtal med politiker även utanför beslutande möten. Det är inte så att jag hittar på själv, säger han.

Han förtydligar att beslut tas i enlighet med delegation.

Vilka politiker gav detta uppdrag?

– Det får du ta med berörda politiker, säger han.

Han meddelar sedan att det var ”fiberprojektet” som önskade ett nej till nya markavtal och menar att det tillsammans med beredningen gav honom uppdraget att skriva handlingen.

Kommunjurist Magnus Gjerstad, som också var med vid beredningens möte, säger att det normalt inte går att neka grävtillstånd om ett företag har markavtal. Han vill dock inte uttala sig om huruvida någon gjort fel i denna sak.

Mats Sturesson (C ) Foto: Berit Önell
Mats Sturesson (C )

Kommunalrådet Mats Sturesson (C )säger att han inte varit inblandad i diskussionen om att grävtillstånd skulle dras in även för företag med markavtal.

– Men tekniska nämnden gör bara det som beslutats högre upp. De hanterar markavtal och grävtillstånd. Vi i kommunledningen har gjort fiberetableringsplanen, säger han.

Han har inte läst kommunens svar till Konkurrensverket, men försäkrar att han ska sätta sig in i det.

– Jag förutsätter att vi lämnar korrekta svar, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se